Pulje til praktisk medhjælp på skoleområdet

Skole- og uddannelsesudvalget sender forslag om at forøge puljen til praktisk medhjælp i høring.

I Randers Kommune er det politisk besluttet at opretholde en central pulje til bevilling af støtte til praktisk medhjælp. Fra puljen bevilges tilskud til skolerne til personlig assistance, der kan hjælpe elever til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

Tildeling af praktisk medhjælp sker efter Folkeskolelovens § 3.a: "Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 5. Hvis der er behov herfor, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen."

Fri- og privatskoler skal søge om tilskud hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

I Randers Kommune skal folkeskoler søge kommunens centrale pulje til praktisk medhjælp.

Der gives tilskud fra puljen til følgende målgrupper:

 • Elever med fysisk handicap
 • Elever, der ikke er renlige
 • Elever, der netop har fået konstateret diabetes
 • Elever med nedsat syn/hørelse
 • Elever med behov for hjælp til indtagelse af medicin eller mad.

Praktisk medhjælp bevilges på baggrund af skolens ansøgning til forvaltningen og udbetales fra en central pulje på skoleområdet. Skolen kan altid supplere med egne midler, hvis de ikke finder, at bevillingen af praktisk medhjælp fra den centrale pulje er tilstrækkelig.

Puljen har i dag et årligt budget på 5,5 mio. kr. Den seneste opgørelse af puljens forbrug viser et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. for skoleåret 2021/22.

Skole- og uddannelsesudvalget behandlede på møde den 28. marts 2022 en sag om puljen og det forventede merforbrug. Udvalget besluttede, at sende et forslag om at forøge puljens budget med 2,1 mio. kr. årligt i høring.

Forøgelsen af budgettet foreslås gældende fra skoleåret 2021/22 og frem og finansieret inden for det samlede budget til skoleområdet. Det betyder en reduktion af den samlede ressourcetildeling til skolerne (ressourcer pr. elev).

Bemærkninger til forslaget om at forøge puljens budget bedes afgivet her på Høringsportalen senest den 31. maj 2022.

Høringssvar

3 svar
- Blanketnummer: 27877

Høringssvar vedr. praktisk medhjælp

Skolebestyrelse og MED på Rismølleskolen har behandlet forslaget om at forøge puljen til praktisk medhjælp med 2,1 mio. kroner med virkning fra skoleåret 2021/2022 og fremsender hermed følgende fælles høringssvar.
Begge fora udtrykker ønsket om en forklaring på, hvorfor denne stigning netop nu er fremkommet? Ligeledes udtrykker man også en interesse i at vide, om der blandt skolerne er en forskellighed til hvad og hvor meget man søger? Søges og bevilges der også til elever i specialklasser og på specialskole? Er der pludselig kommet flere elever, der har behov for praktisk medhjælp eller har der ikke tidligere været bevilget den samme støtte? Er der realistisk andre muligheder end at forøge puljens størrelse med de foreslåede 2,1 mio. kroner?


Ovenstående er blot nogle af de spørgsmål, som skolebestyrelse og MED sidder tilbage med. På den baggrund forekommer det ikke muligt endeligt at tilkendegive stillingtagen til forslaget.


På vegne af skolebestyrelse og MED


Jan Pedersen
Skoleleder

  Rismølleskolens skolebestyrelse og MED-udvalg 8930 Randers NØ
  - Blanketnummer: 27808

  Høringssvar pulje til praktisk medhjælp fra Kristrups skoles bestyrelse

  Ud fra det tilsendte notat fra Skole- og uddannelsesforvaltningen, hvor det beskrives et mer-forbrug på 2,2 mio. kr. til praktisk medhjælp, vil der være en budgetoverskridelse på 0,23 % af det samlede budget på 950,9 mio. kr. for skole- og uddannelsesområdet i Randeres Kommune. Ud fra dette vurderer skolebestyrelsen på Kristrup Skole, at den ny-indførte tildelingsmodel for midler til skolerne i Randers kommune skal fuldt implementeres og kører igennem et helt skoleår, før vi kan begynde at justere de overordnede budgetter. Dette er set ud fra en minimal budgetoverskridelse på 0,23 % til denne pulje.

  Med venlig hilsen

  Skolebestyrelsen på Kristrup Skole

   Kristrup Skoles skolebestyrelse 8940 Randers SV
   - Blanketnummer: 27403

   MED udvalget på Nørrevangsskolen

   MED udvalget på Nørrevangsskolen

   MED udvalget på Nørrevangsskolen 8930 Randers NØ