Høring af forslag om tillæg til spildevandsplanen om etablering af regnvandsbassin på Østervold

Høringen er afsluttet

Forslag om tillæg nr. 56 til spildevandsplanen giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin på den nedre del af Østervold. Regnvand fra Thorsbakke og Østervold kan renses i regnvandsbassinet inden det ledes ud i det nordlige havnebassin.

Oversigtskort for regnvandsbassin

Spildevandsplan

Byrådet vedtog på møde den 27. april 2020, at sende forslag til spildevandsplan om  etablering af regnvandsbassin på Østervold i offentlig høring.

Forslag om tillæg nr. 56 til spildevandsplanen giver mulighed for, at regnvand fra Thorsbakke og Østervold kan renses i et regnvandsbassin på Østervold, inden regnvandet ledes ud i det nordlige havnebassin og Randers Fjord. Bassinet er placeret i den nedre del af Østervold og indgår i udviklingsplanen for Byen til Vandet.

Et ønske om mere grønt og blåt i byen har været gennemgående i dialogen om udviklingsplanerne for både midtbyen og "Byen til vandet". Derfor er der i udformning af projektforslaget lagt stor vægt på at tilføre mere bynatur til stedet. Omkring bassinet bliver der grønne bede, som beplantes med forskellige græsser og siv, der leder tankerne hen på naturen langs Gudenåen og Randers fjord, med islæt af blomstrende stauder.

Østervold er nøglen til fremtidens klimatilpassede Randers midtby

Regnvandsbassinet på nederste del af Østervold er første skridt i det store klimatilpasningsprojekt, som skal ruste midtbyen til flere og kraftigere skybrud i fremtiden.

I fremtiden er det planen, at alt regnvand fra et stort opland ikke længere skal løbe i kloakrør under jorden, men på terræn i fx render og på veje - og Østervold er nøglen i hele planen. Det er her, de store mængder regnvand skal samles, inden det løber ud i det nordlige havnebassin. Vand vil dermed naturligt blive et mere dominerende element på Østervold. Bassinet må således vurderes både ud fra den nuværende situation og en fremtid, hvor et større vandprojekt på Østervold er realiseret.

Tidsplanen for det store vandprojekt for Østervold er ikke fastlagt, men det kan ligge 5-10 år ude i fremtiden. Den fulde udrulning af projektet må afvente etableringen af Klimabroen. Til den tid skal regnvandsbassinet på nederste del af Østervold gennem en mindre ombygning for at fungere som kanal. Der er taget højde for dette i projektforslagets udformning.

Bassinets funktion som rensebassin

Bassinet udformes med et permanent vådt volumen, hvori overfladevand renses. Bassinet bliver 74 m langt og 10,5 meter bredt. Vandstanden vil være nogenlunde konstant med en vanddybde på ca. 1,2 m. I den nordlige ende ved Træløberen etableres et sandfang, som bliver skjult under en træterrasse, der samtidig kan anvendes til ophold og eventuelt udeservering. I den sydlige ende etableres ligeledes en træterrasse til ophold, som samtidig vil skjule eventuelt synligt affald inden det fjernes.

I selve bassinet etableres langs kanten en hylde, som beplantes med siv og lignende græsarter, der understreger forbindelsen til Randers Fjord og Gudenåen. Samtidig gør sikkerhedshylden det nemt at komme op af vandet, hvis det ved et uheld skulle ske, at nogen ender i vandet. Beplantningen bidrager til rensningen af vandet.

Se forslaget her: Planforslag

Du har mulighed for at komme med et høringssvar til planen her på siden.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelsen er følgende:

Regnvandsbassinet etableres i et område, som nu er en del af et befæstet vejareal. Bassinet vil ikke påvirke tilgængelighed på langs af bassinet. Der vil forsvinde tilgængelighed på tværs af bassinet.

Rensning af tag- og overfladevand i bassin medfører en reduktion af udledning af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer til Randers Fjord. Der er således ikke behov for at udarbejde en Natura 2000 konsekvensvurdering.

Afgørelsen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan læse mere om, hvordan du klager over afgørelsen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber den 29. maj 2020.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar til planen vil ikke blive betragtet som en klage over afgørelsen om, at der ikke foretages en miljøvurdering af planen og videregives ikke til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Vær opmærksom på, at alle høringssvar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

0 svar