Regnvandsbassin ved Vorup, vest for jernbanen

Høringen er afsluttet

Høring af forslag om tillæg til spildevandsplanen om regnvandsbassin ved Vorup, vest for jernbanen og øst for Fjordvang.

Spildevandsplan

Byrådet vedtog på mødet den 18. november 2019, at sende forslag til spildevandsplan om etablering af regnvandsbassin vest for jernbanen ved Vorup i offentlig høring.

Forslag om tillæg nr. 50 til spildevandsplanen er en ændring af tidligere tillæg om klimatilpasning af Vorup Nord og rensning af regnvand. Forslaget giver mulighed for, at regnvand fra størstedelen af Vorup kan renses i et regnvandsbassin, som etableres i området vest for jernbanen og øst for Fjordvang.

Læs planforslaget: Planforslag

Du har mulighed for at komme med et høringssvar til planen her på siden.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planforslaget. 

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Randers Kommune har lagt vægt på, at tag- og overfladevand fra området ledes til rensning i regnvandsbassin inden udledning til recipienten og at de mulige påvirkninger enten tidligere er vurderet i forbindelse med tillæg nr. 31/2014, ikke er vurderet relevante eller ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Afløbet fra regnvandsbassinet og eventuelt en mindre del af traceet for tilløbsledning vil dog berøre § 3 områder. Der skal søges dispensation jf. Naturbeskyttelseslovens § 65, da det ændrer i tilstanden. 

I forbindelse med miljøvurderingen af Tillæg nr. 42/2017 og 31/2014 er det beregnet, at planforslaget vil medføre en reduktion af tilførslen af organisk stof og næringsstoffer til Gudenå og Randers Fjord. Konklusionen om, at planforslaget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000 områder er stadig gældende. Der er således ikke behov for at udarbejde en fuld Natura 2000 konsekvensvurdering.

Afgørelsen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan læse mere om, hvordan du klager over afgørelsen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Klagefristen udløber den 20. december 2019.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar til planen vil ikke blive betragtet som en klage over afgørelsen, om at der ikke foretages en miljøvurdering af planen og videregives ikke til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 2301

Regnvandsbassin ved Vorup, vest for jernbanen

Hej hej 

Jeg er umiddelbart imod placeringen af regnvandsbassinet på mit matrikel 17t og 17g. Da det forringer mit areal væsentlig.

Med venlig hilsen Kirsten Hvid

    Kirsten Andersen Christensen