Rekreativt areal og tæt-lav boligbebyggelse i Spentrup

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til Lokalplan 720 - Rekreativt areal og tæt-lav boligbebyggelse i Spentrup og Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2021- Rekreativt areal og tæt-lav boligområde i Spentrup - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport

Byrådet vedtog den 28.08.2023 Forslag til Lokalplan 720 og Forslag til Tillæg 18 til kommuneplanen med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering til offentlig høring i 8 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter matrikelnummer 6a, Spentrup By, Spentrup og giver mulighed for op til 36 tæt-lav boliger, samt et rekreativt areal til offentlig brug. Området er beliggende i forbindelse med det åbne landskab i den nordlige del af Spentrup og danner overgang mellem by og land. For at bevare den grønne sammenhæng mellem byen og det åbne land, har lokalplanen en særlig opmærksomhed på, hvordan den nye bebyggelse placeres, og hvordan områdets grønne arealer udformes og beplantes. Herudover er der taget stilling til, hvordan de fælles opholdsarealer naturligt skal flyde sammen med det offentligt tilgængelige rekreative areal i delområde I.

Læs forslag til Lokalplan 720 her

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget skal sikre, at kommuneplanens rammer giver mulighed for byudvikling og samtidigt med sikrer at der er grønne rekreative områder tilgængelig i byen. Området er i kommuneplanen 2021 udlagt til offentlige formål. Byrådets ønske om almene boliger er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, derfor skal der udarbejdes et forslag til tillæg til kommuneplanen. Tillægget til kommuneplanen har til formål at ændre afgrænsningen for rammeområde 4.01.O.2, samt at udlægge 2

nye rammer. Kommuneplantillæggets området inddeles i 3 rammer: Offentlige formål, rekreativt formål og boligformål.

Læs Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2021 her

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 27.10.2023

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

7 svar
- Blanketnummer: 58740

Indsigelse

Jeg gør indsigelse mod parkeringspladsen ! Vi vil gerne have vores (mange gange) lovede støjvæg!

  Tinna smedegaard 8981 Spentrup
  - Blanketnummer: 58738

  Indsigelse

  Vi gør indsigelse mod parkeringsplads over mod Hvidstenvej 6, 9091 Spentrup. Dette vil øge støjgener meget! Vores erfaring viser, at Spentrup IF ikke overholder støjgrænseværdier men det ved Randers kommune jo så udemærket. Kommunen har jo i 2021 hævet støjgrænseværdierne på vores hus og først fortalt det  i 2023 selv om det er i brud med miljølovgivningen, på trods af vores mange klager siden 2010. Kultur og fritid ved randers kommune har tilbage i 2017 lovet en støjvæg efter vi blev kontaktet af Spentrup IF som også var indforstået med støj  problemerne. Spentrup IF lovede os en støjvæg dengang og mange gange siden da. Men den er her ikke endnu....

   ryan christensen 8981 Spentrup
   - Blanketnummer: 58701

   Høringssvar fra Lokalrådet for Spentrupområdet

   Hermed høringssvar fra Lokalrådet for Spentrupområdet til lokalplan 720 med tilhørende tillæg til kommuneplan. 

    

   Lokalrådet ser positivt på initiativet vedrørende opførelsen af almene boliger på det foreslåede område, herunder de øgede og varierede bosætningsmuligheder dette medfører for lokalområdet. 

    

   Det fremgår af lokalplanen, at den sydvestlige del af det berørte areal udlægges til rekreativt område. 

    

   Lokalrådet vil hermed gøre indsigelse mod denne placering af det rekreative område.

    

   Lokalrådet finder at etableringen af et rekreativt område i forbindelse med opførelse af de planlagte boliger vil være et attraktivt element, dels for de kommende beboere, dels for områdets nuværende.

    

   Lokalrådet er imidlertid af den opfattelse at placeringen af et rekreativt område bør tænkes sammen med de planer om etablering af yderligere P-pladser, som byrådet har bevilget midler til i september 2021, og som udspringer af et øget behov for P-muligheder for Blicherskolen og for Spentrup hallerne og øvrige aktiviteter ifm. Spentrup Idræt og Kulturhus.

    

   Lokalrådet mener, at den mest hensigtsmæssige placering af de kommende P-pladser vil være i det område, der i lokalplanen er udlagt til rekreativt areal bl.a. grundet nærheden til skolen, så skolens medarbejdere kan parkere der – forholdsvis tæt på skolen. Samtidigt vil det medvirke til at løse problematikkerne vedr. sikker skolevej omkring Blicherskolen, fordi der reelt ikke er plads til at forældre kan parkere, så de kan sætte deres børn af på skolen og for de mindste børns vedkommende aflevere dem i morgen SFO og hente dem igen. Som det er nu er en del forældre henvist til at holde langs Haldvej ved aflevering og afhentning af deres børn. Dette foregår i et tidsrum, hvor der er meget trafik omkring skolen, og hvor mange af de større børn kommer cyklende til skolen.

    

   Sikkerheden omkring Blicherskolen udfordres yderligere af, at Haldvej fungerer som omfartsvej nord om Spentrup med relativt meget tung trafik, og hvor der er planer om udvidelse af vejen mod øst for at lette tilgangen til motorvej E 45 vest for Spentrup.  

    

   Således at Parkeringsområdet optimalt kan betjene både medarbejderne mv. på Blicherskolen og brugerne af Spentrup hallerne og øvrige aktiviteter ifm. Spentrup Idræt og Kulturhus.

    

    

   På vegne af Lokalrådet for Spentrupområdet

    

   Søren Juncher

   Formand


    Søren Rolving Juncher 8981 Spentrup
    - Blanketnummer: 58372

    Rekreativt areal og tæt-lav boligbebyggelse i Spentrup

    Se Vedhæftede

    Lejerbo 2500 Valby
    - Blanketnummer: 57590

    Høringssvar til lokalplan 720

    Skolebestyrelsen ved Blicherskolen har med interesse læst forslag til ”Lokalplan 720 - Rekreativt areal og tæt-lav boligbebyggelse i Spentrup og Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2021- Rekreativt areal og tæt-lav boligområde i Spentrup - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljørapport”.


    Vi har ligeledes læst SPIKS høringssvar. Dette vil vi gerne tilslutte os.


    På Skolebestyrelsen ved Blicherskolens vegne

    Grethe Mortensen, skoleleder

     Skolebestyrelsen på Blicherskolen 8981 Spentrup
     - Blanketnummer: 56198

     Høringssvar fra SPIK - Spentrup Idræts- og Kulturhus

     Høringssvar fra SPIK - Spentrup Idræts- og Kulturhus 

     Følgende fremsendes på vegne af SPIK (tidligere Spentruphallerne) 

      

     Randers kommune har sendt lokalplan 720 med tilhørende tillæg til kommuneplan i høring. 

     Det fremgår, at den sydvestlige del af det berørte areal udlægges til rekreativt område. 

      

     SPIK er overordnet af den opfattelse, at etablering af rekreative arealer vil være et velkomment gode for lokalområdet, men ønsker alligevel at gøre indsigelse mod netop dette punkt ud fra følgende betragtninger. 

      

     Spentrup Idræts- og Kulturhus har generelt behov for flere parkeringspladser pt. og i særdeleshed efter om- og tilbygning af komplekset, som forventes gennemført i 2023/2024. Samtidig har Blicherskolen et ønske om flere parkeringspladser. 

      

     Randers Kommune har på byrådsmøde den 13/9 2021 bevilget 1 mill. kr. til finansiering af p-pladser. I denne proces er bevillingen sket ud fra en forventning om etablering af parkeringspladserne på det sydvestlige af arealet, som høringssvaret omhandler. 

      

     SPIK er af den opfattelse at den optimale løsning af parkeringsproblemerne vil være en fælles p-plads for SPIK og Blicherskolen optimalt placeret langs den eksisterende sti mellem idrætshallerne og skolen og dermed i det areal, der udlægges til rekreativt område. 

      

     Med en sådan placering med indkøringsmulighed fra Haldvej, i lighed med det nye boligområde, og fra Skaldhøjvej vil p-pladserne kunne udnyttes til parkering for skolens personale, primært i dagtimerne og for brugere af idrætshallerne i de sene eftermiddagstimer og weekends. 

      

     Ud over den maksimale udnyttelse vil placeringen langs den eksisterende sti også forbedre de trafikale forhold ved skolen og dermed trafiksikkerheden for skolebørnene, idet der frigøres p-muligheder til de forældre, der pt. parkerer langs Haldvej ved aflevering og afhentning af deres børn.    


      Spentrup Idræts- og Kulturhus 8981 Spentrup
      - Blanketnummer: 55773

      Kirkebyggelinje

      Til Randers Kommune


      Aarhus Stift har modtaget forslag til lokalplan nr. 720 med tilhørende tillæg til kommuneplan i høring. Forslaget vedrører rekreativt areal og tæt-lav boligbebyggelse i Spentrup.

      Det fremgår af forslaget, at en del af det planlagte område ligger inden for kirkebyggelinjen til Spentrup Kirke.


      Det fremgår samtidig, at denne del af det planlagte område udlægges til et rekreativt område uden bebyggelse, idet lokalplanen dog giver mulighed for at placere legeplads, shelter og andre åbne konstruktioner på højst 40 kvm. i sin helhed.


      For så vidt angår den del af det planlagte område, hvor der kan opføres bebyggelse er der hertil bestemmelse om, at byggehøjde højst må være 8,5 meter.

      Stiftet vurderer herefter ikke, at forslagene vil have en negativ indvirkning på Spentrup Kirke, og vi har derfor heller ikke indvendinger mod vedtagelse heraf. 

       Aarhus Stift 8000 Aarhus C