Ringboulevardens forlængelse, Randers NØ – Fordebat

Høringen er afsluttet

Fordebat - Planlægning af Ringboulevardens forlængelse

Inden der udarbejdes et forslag for Ringboulevardens forlængelse, har du mulighed for at komme med gode ideer og forslag til arbejdet.

Randers Kommune har igangsat planlægningen for Ringboulevardens forlængelse herunder udarbejdelse af miljørapport. Ringboulevardens forlængelse er en ny vejforbindelse fra Hadsundvej til Udbyhøjvej.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag til planlægningen.

Læs fordebathæfte her

Læs udkast til afgrænsningsnotat for miljørapport her

Læs bygherres VVM anmeldelse her

 

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

8 svar
- Blanketnummer: 15299

Supplerende høringssvar til Ringboulevardens forlængelse

Jeg tillader mig, at sende et forslag mere, det er dog ikke vedhæftet min indsigelse.

Her kan ringvejen, ende ud i Dronningborg krydset. 2,14 km.

Jeg mener, ikke løsningen er umulig, men det bliver nok også udfordrende.

Men løsningen her er mere egnet for trafikken, til at nå Klimabroen og lede trafikken væk fra klimabroen, samt de nye boliger på Bombardier.

 

Hilsen

Jakob Stilling

"Afsender af høringssvar " 8900 Randers C
- Blanketnummer: 15233

Høring vedr. planlægning af Ringboulevardens forlængelse

Der henvises til vedhæftede høringsbrev, der fremsendes på vegne af Ejnar Stilling, Dronningborg Allé 40, 8930 Randers NØ.

DAHL Advokatpartnerselskab 8000 Aarhus C
- Blanketnummer: 15202

RInvejen, Jakob Stilling ved Dronningborg Hovedgård.

 Kommentar til Ringvejen, Hadsundvej til Udbyhøjvej.

Jeg kan som udgangspunkt ikke støtte den valgte linjeføring. Jeg har dog stor forståelse for at der er et behov for at servicere den trafik der er i området.

 

Det ville have klædt Randers kommune, at invitere ejerne til et møde inden man igangsætter udarbejdelsen af en vvm undersøgelse.

Randers kommune ser stort på fredskov, regionsplanlægning af råstof område, samt den daglige drift af Dronningborg Hovedgård. 

 

Der er mange ubesvarede spørgsmål ? Hvorfor skal naturen ødelægges, når man har muligheden for at føre vejen uden om fredskov ? Hvorfor føre vejen henover bentonit ler, når alle der har forstand på at anlægge vej, fra råder det ? Hvorfor en tunnel på Dronningborg Alle ? Hvorfor skal den tunge trafik til og fra gården, køre 1 km bagud af gården, for at køre på ringvejen?

 

Der er generelt mangel på saglige argumenter for den valgte linjeføring !?

Politikerne og forvaltningen, må have mange gode saglige argumenter for den valgte løsning ? Vi har dog ikke hørt dem endnu.

 

Den valgte linje vil føre trafikken ud til Dronningborg Hallen, herefter vil en del, køre ind til Klimabroen. Det vil give en massiv trafik igennem Dronningborg.

 

Jeg afviser at støtte klimabroen, da den kun leder trafikken til Udbyhøjvej ved Bækkestien.

Gennemføre politikerne klimabroen, er man nødt til at føre vejen videre igennem Bækkestien, ellers giver det ikke mening for borgerne i Dronningborg.

Hvis politikerne ikke vil føre vejen igennem Bækkestien, vil det føre til en massiv trafik på Udbyhøjvej igennem Dronningborg. Det giver ikke god mening ?

 

Dronningborg Hovedgård, er vores kultur og identitet.

Man fører ikke en ringvej henover et kulturbærende og identitetsskabende landbrug, med en historie tilbage til år 1236.

 

Den daglige drift af Dronningborg Hovedgård.

Ringvejen vil besværlig gøre den daglige drift og skaber ikke værdi for landbrugsdriften efterfølgende.

At man dels tunnelføre Dronningborg Alle, til den lette trafik og laver en vej til tungtrafik som går den anden vej ud af gården er, dybt ubegavet.

 

Skal Dronningborg Hovedgård, have ændret indkørsel, vil vi have en indkørsel til gården. 

Ved Vinter snestorm vil det besværliggøre, stigende vej, opadgående oven om gården for at køre på Ringvejen. Arlas moderne lastbiler er dårlige til at køre på stigninger, med sne og is.

Det er for ressourcekrævende, at rydde to vejen ved snestorm, isvinter.

 

Vejens forløb

I det første stykke af ringvejen, på marken, har vi tidligere indsendt et lokalplansforslag.

Der kan udstykkes nogle af byen bedste og flotteste udsigtsgrunde, som kan tiltrække nye borgere til byen. (Forslaget blev afvist af Randers kommune.)

 

Efterfølgende bevæger ringvejen, indenfor 300 meters grænsen for skovlinje, og igennem fredskov. Det er ikke en god løsning for naturen eller de dyr som bor i naturen.

 • Der er en højdeforskel på 60 meter som skal udlignes.
 • Der høj risiko for at man kommer til at påvirke drikkevandet i Dronningborg.
 • Man laver vej oven på bentonit, ler, hvor der står meget vand op af jorden.
 • Bentonit leret arbejder, med vand, sommer og vinter, det må frarådes, at lave vej på bentonit.

Naturen bliver den store taber i den valgte linjeføring.

Der er flot bestand af rådyr, harer, fugle og andre dyr.
Dyrene har ingen penge, så det bliver den store taber i at få ødelagt det miljø, de er vant til at færdes i. Rådyrene går i samme fold, som malkekøerne.

Det er en ting, at man ødelægger naturen for at lave en vej. Efterfølgende bliver naturen endnu mere ødelagt af den støj fra vejen. Der er ikke ret meget natur og fredskov i Dronningborg, derfor bør man ikke ødelægge den smule der er. 

Bentonit.

Dronningborg Hovedgård, har tidligere arbejdet ihærdigt på at opnå en tilladelse til at indvinde råstoffet bentonit. Her har Randers kommune igen afvist ansøgningen.

Der er stadig interesse for at indvinde råstoffet. Det er Regionmidt informeret om.

Man vil derfor med stor sandsynlighed ikke kunne lave ringvejen uden at indvinde råstoffet først.

 

Den daglige drift af malkekøer.


Dronningborg Hovedgårds malkekøer vil ikke længere kunne færdes i deres vante folde, med mindre der bliver lavet en kvægtunnel. 

Her bør man ikke undervurdere, hvor flot og hvor meget miljø de græsfolde giver for de nye borgere som skal bo på den gamle del af Dronningborg Maskinfabrik.

Det giver sig selv, at kravet fra Dronningborg Hovedgård, er at der bliver trådhegnet på begge sider af Ringvejen, ellers er der stor sandsynlighed for at køerne render ud på vejen.

At der bliver, sat porte i til indgangsvejen. 

At der bliver lavet en kvægtunnel under ringvejen, så køerne kan komme om på den anden side af ringvejen og græsse.

Det fremgår ikke af planen, hvor der skal placeres en kvægtunnel ?

Randers kommune, bliver mødt, med et krav om en ny miljøgodkendelse efterfølgende.

 

Omkring Rismølle kvarteret, her bør Randers kommune taget et ansvar ?

I planen fortælles det, at ringvejen flyttes uden om gravhøjen pga. usikkerheden omkring Rismølle kvarteret.

Der er en voldsom usikkerhed, der omkring Rismølle kvarteret, det bør afskrække enhver boligkøber fra at bosætte sig i Rismølle kvarteret.
Usikkerheden sætter spørgsmålstegn ved værdien af alle husene i kvarteret og gør dem, teknisk set værdiløse og usælgelige.

Randers kommune bør få afklaret den usikkerhed, der er i Rismølle kvarteret.

De huse hvor funderingen er så dårlige, bør husene rives ned. Det bør Randers kommune sikre sig, at det bliver gennemført i fremtiden.

 

I forslaget om Ringvejen, fortæller kommunen ikke hvordan man vil koble Rismølle kvarteret på, om det bliver via Rismøllegade eller via Rosenholmvej ?

Det bør man fortælle i planerne.

 

Alternativ 1. Linjen her bliver 2.26 km

Der er ingen saglige argumenter for, at man ikke kan føre Ringvejen ned igennem "den gamle del af Dronningborg Maskinfabrik" da den er ved at blive revet ned.

I det her alternativ, bliver vejen flyttet tættere på Rismølle kvarteret. Tæt på den oprindelige linje.

 

Det kommende byudviklingsprojekt på "den gamle del af Dronningborg maskinfabrik" får udsigt til et fantastisk miljø, med græssende køer. Det skal nok blive en stor succes.
 

Alternativ 2. Linjen bliver 3.23 km, altså 0.48 længere.

Vælger man linjen udover Gimming jord.

Her er jorden altså meget mere taknemmelig at arbejde med. Det er let muldet jord.

Man undgår at træde på naturen, skovbyggelinje.
Man åbner op for ny byudvikling på Gimming jord, fremtidsmulighederne her er store.

Hvis man ønsker byudvikling Syd for Lem, så er løsningen vel også bedre?

Jeg vurderer at det er ligeså billigt at lave den ydre ringvej, som at lave den forslået ringvej.

Med venlig hilsen

Jakob Stilling
Mobil 22 44 33 33 - Jakobstilling@hotmail.com

Jakob Winsløw Stilling 8930 Randers NØ
- Blanketnummer: 15199

En ny vej fra Hadsundvej til Udbyhøjvej.

Forslag, før vejen nord om industriområdet.

Forslag, grav vejen ned i en tunnel så vi der bor lige op til vejen ikke skal høre på den larm der kommer der fra, og det vil give et grønt område godt for os der bor her og for hele byen.

  Carsten Gylling 8930 Randers NØ
  - Blanketnummer: 15183

  Ringboulevardens forlængelse Randers NØ

  Først og fremmest er vi faktisk rimelig tilfredse med færdigørelsen af Ringboulevardens forlængelse, men til vores store skræk ser vi at til- og frakørsel af Ringboulevarden på Udbyhøjvej kommer i Beboerne i Rækkehusene på Demstrupvej's baghaver. Da vi i forvejen har meget støj fra den nuværende trafik på den stærkt trafikerede Udbyhøjvej og vi kan læse at i regner med ca. 5000 flere biler i døgnet, at vi får så meget trafikstøj at vi på ingen måde kan anvende baghaverne eller åbne vinduerne ud til baghaverne for at lufte ud. Vi fik for 5-6 år siden udført en støjmåling hvor den viste at vi overskred 90 db. Vi er flere beboere på Demstrupvej som undrer os over hvorfor I ikke flytter til- og frakørsel længere ud af byen, hvor der i forvejen er etableret støjvold eller hvor den nyanlagte solcellepark ligger. Hvis I ikke flytter til- og frakørsel har I så tænkt på at hjælpe beboerne med støjværn eller kompensation for værditab af ejendommende? 

   Jens Erik Kajhøj Larsen 8930 Randers NØ
   - Blanketnummer: 15178

   2.1.1 Forlængelse af Ringboulevarden til Udbyhøjvej - Råstofområde

   I området nord for Dronningborg er der kortlagt et råstofområde med bentonitforekomst. Forlængelse af Ringboulevarden er planlagt til at gå igennem den sydlige del af dette område. Forekomsten af bentonit er relevant for Aalborg Portland ifm. produktion af en ny type cement, FutureCem. FutureCem er en cementtype med et reduceret CO2-bidrag. Produktionen af grønnere cementtyper, herunder FutureCem, indgår som en del af Aalborg Portland og Regeringens samarbejdsaftale om at sænke udledningen af drivhusgasser fra cementproduktion. Aalborg Portland ønsker derfor, at der i den videre planlægning af forlængelse af Ringboulevarden tages højde for råstofressourcen, således at denne kan udnyttes.

   Der er primært to kilder til CO2-udledning fra cementproduktion, hvor cirka halvdelen stammer fra brændsel og den anden halvdel fra processen, hvor der bliver frigivet CO ved opvarmningen af kridt. For at kunne nå 30% CO2-reduktion i 2030 og på sigt klima-neutral cementproduktion er det nødvendigt at gennemføre indsatser både mht. energibesparelser i produktionen, substitution af brændsel, teknologier til fangst af CO2, men også indsatser på produktsiden. Der er igennem en række år forsket i mulighederne for at reducere CO2 i produktfremstillingen, og FutureCem nu er en realitet. FutureCem adskiller sig fra den nuværende cementproduktion, ved at en del af kridten erstattes af kalcineret ler. Da CO frigivelse fra kalcineret ler er lavere end ved frigielse fra kridt, vil CO2-bidraget fra FutureCem være tilsvarende lavere.

   Aalborg Portland kan modtage en del kalcineret ler fra LECA, men der er også behov for egen produktion, hvor der skal anvendes betonit med de egenskaber, som findes nord for Dronningborg. I Danmark er forekomsten af bentonit med det højt indhold af smektit, som er nødvendige for FutureCem, begrænset til ganske få områder, herunder Dronningborg, Støvring, Ølst og Ugelbølle, hvor området omkring Dronningborg har særlig interesse ud fra de boreprøver som pt. er tilgængelige, mængde og beliggenhed. 

   Aalborg Portland planlægger at være klar til produktion af kalcineret ler i 2025, hvor der indtil videre forventes et behov på 500.000 m3 årligt. 

   Da produktionen af FutureCem er afhængig af at kunne indvinde bentonit med højt indhold af smektit har det særlig betydning, at ressourcen ikke begrænses. Aalborg Portland ønsker derfor en dialog om området nord for Dronningborg ifm. forlængelse af Ringboulevarden.

    Aalborg Portland A/S 9220 Aalborg Øst
    - Blanketnummer: 15146

    Høringssvar Ringboulevardens forlængelse, Randers NØ

    Som en moderne boligorganisation vil vi ikke stå i vejen for udviklingen i byens infrastruktur. Dog ligger vores lejeres velbefindende os meget på sinde. Derfor stiller vi krav om en yderst effektiv støjdæmpning, da alle undersøgelser peger imod væsentlig forringet livskvalitet for de mennesker der skal leve med støj. Det kan derfor ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at der laves en effektiv støjdæmpning fra vejen. Alt andet vil være fuldstændig uacceptabelt.

    Platanvej 1A – 47B er en boligafdeling med 66 lejemål og et område med mange mindreårige børn. De skal ligeledes ikke kunne forvilde sig ud på vejen ved et ”uheld”. Så derfor må sikkerheden for børnene prioriteres meget højt.

    På vegne af afdeling 31, Møllevænget & Storgaarden

    Peter Pedersen, inspektør

     Afdelingsbestyrelsen afdeling 31, Møllevænget & Storgaarden 8960 Randers SØ