Høring af plan om separatkloakering i Neder Hornbæk

Høringen er afsluttet

Forslag om tillæg til spildevandsplanen om separatkloakering i Neder Hornbæk er nu i høring

Område i Neder Hornbæk, der separatkloakeres.

Spildevandsplan

Byrådet vedtog på mødet den 27. april 2020, at sende et forslag til spildevandsplan om separatkloakering af et område i Neder Hornbæk i offentlig høring. Forslaget giver grundlaget for, at grundejere i området skal foretage separatkloakering (adskillelse af regnvand og spildevand) på egen grund.

Projektet er første etape af separatkloakering af hele Neder Hornbæk og forbedring af den eksisterende udledning regn- og spildevand til Svejstrup bæk. Projektet er igangsat i første etape i 2018, hvor der også blev gennemført en større fjernvarme-ledningsrenovering i samme område. Nærværende tillæg omhandler udelukkende det omtalte område, hvor separatkloakeringen blev udført i 2018. Etablering af regn- og spildevandsledninger kan medføre rådighedsindskrænkninger på de berørte matrikler. Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med grundejer, kan erhvervelse af arealer eller rådighed over arealer ske ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

I et kommende tillæg til spildevandsplanen forventes det planlagt, at de resterende fælleskloakerede områder i Neder Hornbæk skal separatkloakeres og regnvandet fra det samlede område skal renses i et regnvandsbassin.

Planforslaget offentliggøres i en periode på 8 uger. Du har mulighed for at komme med et høringssvar til planen her på siden.

Læs planforslaget: Planforslag

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planforslaget.

Planforslaget vurderes på baggrund af en screening, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Randers Kommune har lagt vægt på, at der ikke sker en ændring i udledningen af regn- og spildevand.

Afgørelsen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan læse mere om, hvordan du klager over afgørelsen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber den 4. juni 2020.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar til planen vil ikke blive betragtet som en klage over afgørelsen, om at der ikke foretages en miljøvurdering af planen og videregives ikke til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Vær opmærksom på, at alle høringssvar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

0 svar