Separatkloakering i Råsted. Spildevandsplan i høring

Høringen er afsluttet

Forslag om ændring af kloakeringen i Råsted m.m. til separatkloakering er nu i høring

Spildevandsplan

Byrådet vedtog på mødet den 25. maj 2021, at sende et forslag til spildevandsplan om separatkloakering af Råsted (herunder midtvejs og område ved skole) i offentlig høring. Forslaget giver grundlaget for, at grundejere i området skal foretage separatkloakering (adskillelse af regnvand og spildevand) på egen grund.

Efter separering i området ledes spildevand videre til rensning på Randers Centralrenseanlæg. Regnvandet ledes separat til rensning i et regnvandsbassin, hvorefter regnvandet udledes til Kousted Å. Regnvandsbassinet er foreslået placeret nordøst for Råsted.

Et rørlagt vandløb har forløb gennem Råsted som er en del af fælleskloakken. På den strækning vil fællesledningen blive bibeholdt. Ledningen vil ikke længere være en del af det spildevandstekniske anlæg. Ledningen vil herefter være omfattet af vandløbslovens regler og får status som et privat vandløb. Det betyder, at det er ejeren af den grund, hvor ledningen ligger, der fremover har vedligeholdelsespligten af ledningen. I Råsted vil det berøre både private grundejere og Randers Kommune. Randers Kommune får vedligeholdelsespligten hvor ledningen/vandløbet ligger i kommunale veje. Grundejerne har ret til dræning af tilstødende arealer til ledningen/vandløbet. Vandmiljø Randers vil i forbindelse med ændringen sikre, at det rørlagte vandløb har en fysisk tilstand, svarende til den kvalitet Vandmiljø Randers anvender generelt ved kloakfornyelse.

Planen indeholder også en justering af grænsen for kloakoplande i forhold til de faktiske forhold.

Etablering af bassin og regn- og spildevandsledninger kan medføre rådighedsindskrænkninger på de berørte matrikler. Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med grundejer, kan erhvervelse af arealer eller rådighed over arealer ske ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Planforslaget offentliggøres i en periode på 8 uger. Du har mulighed for at komme med et høringssvar til planen her på siden.

Læs planforslaget: Plan, Kort

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planforslaget.

Planforslaget vurderes på baggrund af en screening, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Forvaltningen har i vurderingen lagt vægt på, at der sker en reduktion i udledningen af næringsstoffer med regn- og spildevand.

Afgørelsen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan læse mere om, hvordan du klager over afgørelsen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber den 29. juli 2021.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar til planen vil ikke blive betragtet som en klage over afgørelsen, om at der ikke foretages en miljøvurdering af planen og videregives ikke til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Vær opmærksom på, at alle høringssvar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 15210

Høringssvar fra Tinghøjvej 7 og 9, beliggende matrikel 14V, og 14X

Høringssvar fra Tinghøjvej 7 og 9, beliggende matrikel 14V, og 14X

Begge parter kan på ingen måde acceptere Randers Kommunes overdragelse af ”vandløb” til de berørte parceller.

Vandløbsloven beskriver meget præcist at der ikke er tale om et vandløb, da et vandløb skal være tydeligt vandførende i hovedparten af året, hvilket ikke er tilfældet på de to matrikler. https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/soeer-og-vandloeb/

Her er der tale om oversvømmelser 1 gang om året, ved ekstremt tøbrud, og ellers kan der gå flere år mellem episoderne. Det er overfladevand fra markarealerne 14a, 21b og 18k, der bliver ledt igennem de berørte parceller.

Hvis Randers Kommune ønsker at rørføre det såkaldte vandløb, bør det ske igennem den nedre del af Stadsgårdsvej, og føre det sammen med rørføringen i Hobrovej.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at der ingen servitutter eller tinglysning foreligger omkring dette vandløb, og det henstilles til Randers Kommune af få rørlagt periodevise overfladevand, så det ikke medfører gener for beboerne på de to matrikler, da byggetilladelserne i sin tid er givet, uden Kommunen har oplyst ansøgere om ”vandløbet”.

    Per Niebuhr 8920 Randers NV