Serviceerhverv og butiksformål på hjørnet af Mariagervej og Hvedevej

Høringen er afsluttet

Høring af Forslag til Lokalplan 697 - Serviceerhverv på hjørnet af Mariagervej og Hvedevej - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljørapport.

Udviklingsudvalget vedtog 18. november 2021 forslag til Lokalplan 697 - Serviceerhverv på hjørnet af Mariagervej og Hvedevej - med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering/miljøkonsekvensrapport til offentlig høring i 4 uger, jvf. Planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan 697 omfatter et område i den nordlige del af Randers by og området udgør et areal på 2.607 m2.

Planforslaget udlægger området til erhvervsformål i form af lettere erhverv, herunder liberale erhverv og serviceerhverv, såsom mindre lagervirksomhed, offentlige formål og restauration med mulighed for ’drive-thru’ funktion.

Planforslaget skal bl.a. sikre, at byggeri og anlæg indpasses i bymiljøet. Dette gøres ved at fastsætte bestemmelser, der regulerer det fremtidige byggeris placering, materialeholdning samt områdets skiltning.

Læs Forslag til Lokalplan 697 her

Miljøvurdering

Udviklingsudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber 30. december 2021.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

2 svar
- Blanketnummer: 20277

Handicaprådets høringssvar til lokalplan 697

 

                                                                                                 Randers 30. december 2021

Handicaprådets høringssvar til Lokalplan 697 - serviceerhverv på hjørnet af Mariagervej og Hvedevej, Randers Kommune. 

Indledningsvis vil Handicaprådet gerne rose forvaltningen for at lokalplanens bestemmelser §5 Veje, stier og parkeringsforhold, er medtaget i sin fulde længde i lokalplanen. Her præciseres der meget tydeligt udførelsen af og behovet for handicapparkerings-pladser - jf. BR18 § 401.

Da der ikke af lokalplanen fremgår noget om krav af belægning vil det være ønskeligt, at pkt. 5.4 i lokalplanen tilføjes, at der skal være fast og jævn belægning og max niveauspring på højest 2,5 cm - (jf. BR18 §401 stk. 2.2 og 2.3)

Hvis det bliver indarbejdet i fremtidige lokalplaner vil der være rigtig godt, for så behøver vi ikke fremad rettet at præcisere vigtigheden heraf.

Vi formoder i øvrigt, at bygningen etableres efter Bygningsreglementets regler med hensyn til niveaufri adgang og handicaptoilet.

P.v.a. Handicaprådet

Venlig hilsen

Flemming Sørensen

Formand

  Handicaprådet Randers Kommune 8940 Randers SV
  - Blanketnummer: 19821

  Øget trafik på Rugvej...

  Vi er bekymrede over den øgede trafik i området.
  Vores private vej (Rugvej) er i forvejen blevet voldsom mere trafikeret efter Falbeparken og Netto blev bygget.
  Folk er fuldstændige ligeglade med "gennemkørsel forbudt" skiltene på Rugvej.

  Folk fra området omkring Nyvang og Falbeparken, og senere Glarbjergvej-Kornparken, køre op og ned af Rugvej når de skal i Netto.
  Det bliver ikke bedre af at der kommer en fastfood restaurant.

  Derudover køre folk fra Hvedevej-Kornparken, op og ned af Rugvej når de skal på Mariagervej, for at undgå kø ved Hvedevej/Mariagervej krydset.
  Der mangler kraftigt en lysregulering, hvor det til tider er umuligt at komme ud.

  Vi har ikke noget imod hverken Netto, Falbe / Kornparken eller en evt. Fastfood restaurent.
  Hvis bare infrastrukturen følger med.

  Rugvej er privat og vi skal selv stå for vedligeholdelse og snerydning osv.
  Hvis kommunen vil tilføre så meget ekstra trafik på Rugvej, må kommunen enten overtage vedligeholdelsen af vejen,
  eller søge for at "gennemkørsel forbudt" forbuddet bliver overholdt (og det er nok umuligt).

  Se vedhæftede billede, jeg håber det giver mening.

   

  Med Venlig Hilsen

  Gert Christensen
  TC Maskinfabrik
  Rugvej 6
  Randers NV

  TC Maskinfabrik ApS 8920 Randers NV