Spildevandsplan for kloakering af boligområde ved Haslund Klostervej

Høringen er afsluttet

Byrådet har vedtaget at sende et forslag til spildevandsplan for kloakering af boligområde ved Haslund Klostervej ved Haslund i offentlig høring.

Regnvandsbassin

Spildevandsplan

Byrådet vedtog på mødet den 25. september 2023, at sende et forslag til spildevandsplan for et nyt boligområde ved Haslund Klostervej ved Haslund i offentlig høring. Området er ikke omfattet af kommunens spildevandsplan, og der skal derfor vedtages et tillæg til spildevandsplanen. Området planlægges spildevandskloakeret med privat afledning af vejvand.

Spildevandet fra det nye boligområde ledes til Randers Centralrenseanlæg. Vand fra tage nedsives indenfor lokalplanområde. Regnvand fra veje og parkeringspladser ledes med forsinkelse i et bassin til eksisterende regnvandsledning i området. Efterfølgende renses regnvandet inden udledning til recipienten Karlsberg grøften.  

Planforslaget offentliggøres i en periode på 8 uger. Du har mulighed for at komme med et høringssvar til planen her på siden.

Læs planforslaget:

Planforslag

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planforslaget.

Planforslaget vurderes på baggrund af en screening, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Randers Kommune har lagt vægt på, at afledningen af tag- og overfladevand fra byggemodningen ikke må give anledning til en belastning, som vil forringe målsatte vandområder i Alling Å-systemet og Randers Fjord. Dette sikres ved nedsivning af tag- og overfladevand indenfor lokalplanområdet. Vand fra veje og parkeringsarealer afledes til regnvandskloakken, da området er beliggende indenfor indvindingsopland til alment vandværk. Der er kapacitet i regnvandssystemet til at modtage vejvand, hvis det neddrosles inden tilslutning til regnvandskloakken. Desuden ledes sanitært spildevand fra lokalplanområdet til Randers Centralrenseanlæg, som har kapacitet til at modtage spildevandet.

Afgørelsen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan læse mere om, hvordan du klager over afgørelsen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber den 30. oktober 2023.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar til planen vil ikke blive betragtet som en klage over afgørelsen, om at der ikke foretages en miljøvurdering af planen og videregives ikke til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Vær opmærksom på, at alle høringssvar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

 

Høringssvar

0 svar