Spildevandsplan for kloakering og etablering af vådområde ved Randers Havn er nu i høring

Høringen er afsluttet

Spildevandsplan 

Byrådet vedtog på mødet den 13. september 2021, at sende et forslag til spildevandsplan om kloakering og etablering af vådområde ved Randers Havn i offentlig høring. Formålet med dette er, at den gældende spildevandsplan for Randers Havn kan revideres, således at der er mulighed for at optage Kristrup Landkanal som et spildevandsteknisk anlæg, og der bliver mulighed for at etablere et vådområde til rensning af vandet fra Kristrup Landkanal. Samtidig ønskes der ændret på afvandingsprincipper for virksomhederne indenfor det nye havneområde.

Revisionen af spildevandsplanen medfører, at tag- og overfladevand fra det nye havneområde bliver ledt til Kristrup Landkanal. Landkanalen bliver optaget som et spildevandsteknisk anlæg. Landkanalen skal efterfølgende ledes igennem et nyt vådområde som skal rense vandet inden afledning til Randers Fjord.

Nye regn- og spildevandsledninger vil hovedsageligt blive etableret indenfor havnearealet. Vådområdet etableres indenfor havnearealet. Det vil dog være nødvendigt med nye ledninger ned til Kristrup Landkanal. Den endelige placering af ledninger udenfor havnearealet er ikke endelig på plads. Spildevandsplanen kan medføre rådighedsindskrænkninger på berørte matrikler. Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med grundejer, kan erhvervelse af arealer eller rådighed over arealer ske ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Planforslaget offentliggøres i en periode på 8 uger. Du har mulighed for at komme med et høringssvar til planen her på siden.

Læs planforslaget: Planforslag

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planforslaget.

Planforslaget vurderes på baggrund af en screening, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Randers Kommune har lagt vægt på, at der kan opnås en reduktion i udledningen af næringsstoffer i forhold til den nuværende udledning og planlagte udledning. Derudover vurderes det, at Randers Centralrenseanlæg har kapacitet til at modtage spildevandet fra virksomheder på havneområdet.

Afgørelsen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan læse mere om, hvordan du klager over afgørelsen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber den 13. oktober 2021.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar til planen vil ikke blive betragtet som en klage over afgørelsen, om at der ikke foretages en miljøvurdering af planen og videregives ikke til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Vær opmærksom på, at alle høringssvar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

0 svar