Spildevandsplan for regnvandsbassin i Mellerup

Høringen er afsluttet

Byrådet har vedtaget at sende et forslag til spildevandsplan om placering af regnvandsbassin ved Mellerup i offentlig høring.

Regnvandsbassin

Spildevandsplan

Byrådet vedtog på mødet den 25. september 2023, at sende et forslag til spildevandsplan om placering af et regnvandsbassin ved Mellerup i offentlig høring. Forslaget giver grundlaget for, at der kan etableres et bassin ved Mellerup.

I forbindelse med tillæg nr. 10 til Randers Kommunes spildevandsplan 2009-2012 blev det fastlagt, at dele af Mellerup skulle separatkloakeres (kloakopland N40.3 og N40.9). Resten af byen skulle være separatkloakeret. Det fremgik af tillægget til spildevandsplanen, at der skulle placeres et regnvandsbassin på en matrikel øst for Mellerup. Efterfølgende har Vandmiljø Randers været i dialog med ejer af arealet. Det har ikke været muligt at nå til enighed om placering af bassinet. Det er derfor blevet undersøgt, om bassinet kan placeres på et andet areal. Det vurderes, at der er mulighed for at placere bassinet på matriklen 1bo, Mellerup By, Mellerup.

Tillæg nr. 74 til Randers Kommunes spildevandsplan omfatter hermed en ny placering af bassin ved Mellerup. I forbindelse med undersøgelse af hele oplandet i Mellerup By har det vist sig, at der er ejendomme, som ligger udenfor kloakopland N40.3 og N40.9, hvor der ikke er separatkloakeret. Med dette tillæg til spildevandsplanen vil ejer af ejendommene blive orienteret om, at kloakkerne på ejendommene skal separeres.

Etablering af regnvandsledninger kan medføre rådighedsindskrænkninger på berørte matrikler. Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med grundejer, kan erhvervelse af arealer eller rådighed over arealer ske ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Planforslaget offentliggøres i en periode på 8 uger. Du har mulighed for at komme med et høringssvar til planen her på siden.

Læs planforslaget:

Planforslag

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planforslaget.

Planforslaget vurderes på baggrund af en screening, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Randers Kommune har lagt vægt på, at projektet vil have en positiv effekt ved at der sker en rensning og forsinkelse af regnvand inden afledning til målsat vandløb. Rensningen vil reducere udledningen af næringsstoffer til Natura 2000-område.

Afgørelsen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan læse mere om, hvordan du klager over afgørelsen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber den 30. oktober 2023.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar til planen vil ikke blive betragtet som en klage over afgørelsen, om at der ikke foretages en miljøvurdering af planen og videregives ikke til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Vær opmærksom på, at alle høringssvar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 60091

Spildevandsbassin

Er jeg den eneste, som synes, at et spildvandsbassin, IKKE hører sammen med en længe ventet legeplads? Beboer i byen med børn, kommer jo ikke til, at kunne sende deres børn på legepladsen, uden selv at skulle gå med. Den må da kunne placeres på et andet areal og ikke tage pladsen fra vores grønne område.

    Gitte Christensen 8930 Randers NØ