Spildevandsplan om etablering af regnvandsbassin ved Udbyover Sø er nu i høring

Spildevandsplan


Byrådet vedtog på mødet den 13. september 2021, at sende et forslag til spildevandsplan om etablering af regnvandsbassin ved Udbyover Sø i offentlig høring. Forslaget giver grundlaget for, at der kan etableres et regnvandsbassin ved Udbyover Sø.

Planen vil medføre at den nuværende udledning af tag- og overfladevand til Udbyover Sø bliver fjernet. Den fremtidige afledning af regnvand fra Udbyover og det østlige Havndal planlægges at ske gennem et regnvandsbassin med afledning til vandløbet Afløb fra Udbyover Sø. Dette vil resultere i en forbedring i vandløbet, da belastningen med næringsstoffer bliver reduceret.

Etablering af regnvandsledninger kan medføre rådighedsindskrænkninger på berørte matrikler. Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med grundejer, kan erhvervelse af arealer eller rådighed over arealer ske ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

Planforslaget offentliggøres i en periode på 8 uger. Du har mulighed for at komme med et høringssvar til planen her på siden.

Læs planforslaget: Planforslag

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at der ikke foretages en egentlig miljøvurdering af planforslaget.

Planforslaget vurderes på baggrund af en screening, ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering.

Randers Kommune har lagt vægt på, at påvirkningen af Udbyover Sø fra udledning af tag- og overfladevand bliver fjernet. Fremover ledes tag- og overfladevand efter rensning i regnvandsbassin til vandløbet Afløb fra Udbyover Sø. Afløb fra Udbyover Sø har også tidligere modtaget regnvandet efter det har været udledt til Udbyover Sø. Det vurderes, at projektet vil have en positiv indvirkning på miljøkvaliteten i Udbyover Sø, og det vil ikke medføre en væsentlig negativ påvirkning af Afløb fra Udbyover Sø.

Afgørelsen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan læse mere om, hvordan du klager over afgørelsen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Klagefristen udløber den 13. oktober 2021.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar til planen vil ikke blive betragtet som en klage over afgørelsen, om at der ikke foretages en miljøvurdering af planen og videregives ikke til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Vær opmærksom på, at alle høringssvar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

0 svar