Teknisk anlæg på Justesens Plæne

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til lokalplan 732 Teknisk anlæg på Justesens Plæne i Randers og Forslag til kommuneplantillæg 11 til Kommuneplan 2021 - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljørapport. Herudover offentliggørelse af skitseprojekt.

Byrådet vedtog den 13.06.2022 Forslag til Lokalplan 732 og Forslag til Tillæg 11 til kommuneplanen – Teknisk anlæg på Justesens Plæne i Randers - med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering/miljøkonsekvensrapport til offentlig høring i 10 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter Justesens Plæne og giver mulighed for etablering af et teknisk anlæg til klimasikring af Randers By. Anlægget bearbejdes landskabeligt, så det fremstår som et indbydende åbent grønt byrum, der kan anvendes til offentlig færdsel og ophold samt kultur- og fritidsformål, når området ikke er oversvømmet.

Det tekniske anlæg består af et dige, der skal beskytte mod oversvømmelser fra Gudenåen og fjorden, og en pumpestationen, til håndtering af regnvand fra Randers by. Lokalplanen træffer desuden bestemmelser om beplantning samt få mindre bygninger og anlæg, der kan understøtte områdets anvendelse. Arealet imellem Gudenåen og diget skal indrettes, så det kan benyttes til forskellige aktiviteter ligesom i dag.

Læs Forslag til Lokalplan 732 her 

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget omfatter det område, der p.t. er omfattet af kommuneplanramme 1.01.R.1, og som udlægger området til rekreative formål i form af offentlige fritidsformål, såsom bypark, grønt område og lignende.

Med kommuneplantillæg 11 ophæves ramme 1.01.R.1 i sin helhed og erstattes af en ny ramme 1.01.T.2, som udlægger området til teknisk anlæg med mulighed for offentlig færdsel og ophold samt kultur- og fritidsformål.

Læs Forlag til Kommuneplantillæg 11 til Kommuneplan 2021 her

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen vedr. miljøvurdering udløber den 14.07.2022.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Skitseprojekt

Der er udarbejdet et skitseprojekt for indretning af Justesens Plæne. Skitseprojektet kan ses her.

Hvis du har bemærkninger eller ændringsforslag til selve skitseforslaget, er du velkommen til at sende dem til plan@randers.dk. Kommunen vil herefter gennemgå de indkomne bemærkninger.

Høringssvar

2 svar
- Blanketnummer: 33453

arealer til pumpestation

Under §7 Bebyggelsens omfang og placering:

Den synlige del af pumpestationen bliver noget størrer end de 5 m2, der er lagt op til i lokalplanforslaget. Vi er fortsat igang med beregningerne, men kommer over jorden til at fylde 15-30 m2. Derudover skriver i, at den synlige del af pumpestationen maksimalt må have en højde på 0,5 m målt fra færdigt terræn, her går jeg ud fra, at det er diget, der henvises til, som færdigt terræn.

  Vandmiljø Randers 8900 Randers C
  - Blanketnummer: 33252

  Dejligt projekt - men fjern dog skinnerne!

  Baneskinnerne har da intet formål længere. De ender jo blindt ud for regnskoven, uden kontakt til jernbanenettet. Ja, det er muligt, der er en historisk værdi. Men de er altså til stor ulempe, især sporene langs Havnegade! 

  Så når man nu alligevel skal igang med nyt kryds for cyklister/gående ved Havnegade, så få dog fjernet de skinner hele vejen hen til regnskove, når man er igang alligevel. Tag fat i BaneDanmark, og få de overflødige skinner fjernet. Tænk fremad Randers, ikke bagud....

   søren Christensen 8900 Randers C