Uddannelsespolitik 2023-2026

Høringen er afsluttet

Randers Kommune har udarbejdet et udkast til en ny uddannelsespolitik, som sendes i høring.

Uddannelsespolitikken henvender sig til børn og unge i Randers Kommune og deres forældre, men også til medarbejdere på skoleområdet. Med Uddannelsespolitikken sætter vi retning for skolernes arbejde og videre udvikling med at skabe gode undervisnings- og fritidstilbud og et godt fundament for børn og unge, når de efter folkeskolen skal videre i uddannelse og beskæftigelse.

Børne- og ungepolitikken, som også er i høring, danner med sine fire fokusområder fundamentet for Uddannelsespolitikken, og de to politikker skal derfor ses i sammenhæng.

Læs udkastet til uddannelsespolitikken.

Høringssvar

9 svar
- Blanketnummer: 49774

Høringssvar vedr. Uddannelsespolitik 2023-2026

Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik 2023-2026 samt Uddannelsespolitik 2023-2026 fra Assentoftskolens skolebestyrelse og MED-udvalg.

Skolebestyrelsen og MED-udvalget bemærker at, det er gode og overordnede hensigter der flugter med skolebestyrelsens og MED-udvalgets indsendte input til begge politikker - men savner en tydeliggørelse af succeskriterierne.

Skolebestyrelsen og MED-udvalget kunne ønske en uddybning vedrørende realiseringsplanerne.

På vegne af kolebestyrelsen og MED-udvalget på Assentoftskolen

Anne-MetteThorsen                                                                                                                                                                                                                                                        Skoleleder

  Skolebestyrelse og MED-udvalg på Assentoftskolen 8960 Randers SØ
  - Blanketnummer: 49773

  Trekløverskolen, Randers - Høringssvar til Uddannelsespolitikken 8.maj ´23

  I skriver: “I mange år har vi som samfund haft fokus på krav og præstationer. Børn og unge måles og vejes, og der er en forventning om, at børnene er skoleparate og klar til at passe ind i skolens rammer. "Men skolens opgave er at være børneparat.” 

  Vi spørger bare!: Er Randers kommune skoleparat? Til at give de rammer som skal til for at skabe en skole for børn som skal have ekstra og velkvalificeret støtte? Vi oplever at skolen har været igennem flere besparelser, der betyder, at der ikke kan tages højde for de beskrivelser og anbefalinger eleverne på Trekløverskolen har med sig. Vi oplever en ledelse der forsøger så godt de kan inden for den økonomiske ramme der er, bliver det bare ikke godt nok. 

  Eleverne på Trekløverskolen har behov for en særlig støttende tilgang - tidlig indsat er særdeles vigtig for deres udvikling - så de også kan blive en aktiv for samfundet.Ligeledes er der brug for stabile rammer og velkvalificerede uddannede voksne.  Noget vi som skolebestyrelse oplever ikke bliver taget alvorlig trods utallige henvendelser. Henvendelser om børns mistrivsel og en personalegruppe der løber stærkt - alt for stærkt. Vi oplever vi ikke bliver taget  alvorligt - tværtimod. 

  Politikker er godt, men de må stå på skuldrene på minimum af lovgivning og faglige beskrivelser. Der er vi endnu ikke endnu!

   

   Trekløverskolen, Randers 8940 Randers SV
   - Blanketnummer: 49678

   Høringssvar omhandlende uddannelsespolitik

   Vestervangsskolen er meget positive overfor den samlede børn og ungepolitik. Skolen er især begejstrede for denne passus:

    

   Vi vil forebygge

   Vi ser de tidlige tegn, og tager dig i hånden og laver de indsatser, der skal til for at hjælpe dig, og vi er undersøgende på, hvilke årsager, der ligger bag, så vi kan forebygge og være på forkant.

                                     

   Skolen undrer sig dog over valget af det narrativ, hvor man får en uddannelse fremfor at man tager en uddannelse, beskrevet herunder

   Vi vil give dig en god uddannelse Vi ønsker, at Randers ….

    

   Slutteligt kunne vi have ønsket os, at der havde været indskrevet begreber såsom; Læringsprogression og det lærende fællesskab

    

   Slutteligt vil vi tilkendegive opbakningen til denne politik

    

   På vegne af Vestervangsskolen

   Ledelse, MED og skolebestyrelse

    

    

   Jakob Voldby

   Skoleleder

    Vestervangsskolen 8920 Randers NV
    - Blanketnummer: 49648

    Forældrebestyrelsen i Dagtilbud Midt

    Vi i forældrebestyrelsen erklærer os positive overfor de fremlagte værdier i udkastet, og at der er et øget fokus på de børn der mistrives.

    Det er dog bekymrende, at disse meget konkrete løfter der bliver givet i udkastet, kan blive svære at opfylde i praksis, og låse de fagprofesionelle i deres virke. Med tanke på den nuværende økonomiske tilstand og generelle resourcemængde i folkeskolen, kan muligheden for at opfylde disse løfter se meget svære ud.  

     Forældrebestyrelsen i Dagtilbud Midt 8900 Randers C
     - Blanketnummer: 49529

     Høringssvar fra Trekløverskolens MED-udvalg vedr Uddannelsespolitik

     Trekløverskolen har følgende kommentarer til udkastet til Uddannelsespolitik
     Overordnet mener vi, at det er en misforståelse at lave en uddannelsespolitik, som er formuleret direkte til børn og unge. Sproget forvirrer mere end det gavner. Hvis ”du”, er et barn eller ungt menneske, skal det formuleres helt anderledes. Det er ikke børn og unge, som læser denne politik, så derfor mener vi, at budskabet skal adresseres til voksne.

     Vi mener, at  politikken henvender sig for meget til den enkelte, frem for fællesskabet.

     Afsnittet omhandlende, børn eller unges medindflydelse – hvilket giver rigtig god mening, men samtidig står der ligeværdig dialog, hvilket vi ikke finder korrekt. De er ikke ligeværdige i beslutninger, som medarbejderne skal tage i forhold til for eksempel undervisningen. 

      

     Af materialet fremgår det at politikken danner rammen for efterfølgende mål i budgetter og aftaler, der vedrører børn og unge, hvilket vi inden for specialområdet ikke oplever gør sig gældende.

     Intentionerne skal stemme overens med virkeligheden. Er der penge i kommunen til at realisere dette?

     På baggrund af de allerede udmøntede og kommende besparelser er det vanskeligt at efterkomme de kvalitetskrav, der er beskrevet i politiken.

      

     En politik skal være retningsgivende for arbejdet, men ikke ”love” for meget.

      Trekløverskolen 8920 Randers NV
      - Blanketnummer: 49520

      MED UU Randers høringssvar: Børne- og ungepolitik samt Uddannelsespolitik

      .Børne- og ungepolitik 2023-26:

      MED i UU Randers bemærker særligt børne- og ungepolitikkens betoning af at udgøre ”fundamentet for uddannelsespolitikken” og at børn og unge ”mødes af fælles børne- og ungesyn på tværs af de forskellige arenaer”.

      MED opfordrer til, at forventningerne til et tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltningerne formuleres eksplicit, da erfaringen er, at netop dette samarbejde er afgørende for at børn og unge i sårbare situationer lykkes i forhold til uddannelsespolitikkens mål om gode og trygge overgange til ungdomsuddannelse.

       

      Uddannelsespolitik 2023-2026:  

      MED i UU Randers anerkender, at UUR står centralt i forhold til at sikre unge en god vej videre i livet efter folkeskolen. Det skal tilføjes, at UUR har ansvaret for alle grundskoleelever i Randers kommune.

      MED gør opmærksom på, at der med den netop indgåede aftale om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen forestår et arbejde med at udarbejde og fastlægge en lokalt tilrettelagt vejledningsindsats forud for ikrafttrædelse af den nye lovgivning pr. skoleåret 2024/25.

      (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/april/230421-bred-politisk-aftale-om-at-afskaffe-uddannelsesparathedsvurderingen)

      I den forbindelse henviser MED til nylige undersøgelser foretaget af bl.a. VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) og EVA (Danmarks Evalueringsinstitut), der peger på, at unge og forældre efterspørger øget og bedre vejledning til alle elever og unge og opfordrer til, at dette inddrages i de lokale overvejelser om den fremtidige vejledningsindsats.  

       

      På vegne af MED i UU Randers

      Morten Skivild

      Formand for MED og leder af UU Randers

       

      Mads Møller

      TR i UU Randers og næstformand i MED

       Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers - MED-udvalg 8900 Randers C
       - Blanketnummer: 49258

       Høringssvar fra MED-udvalget på Munkholmskolen


       Høringssvar vedrørende Uddannelsespolitik og Børne- & Ungepolitik


       MED-udvalget på Munkholmskolen glæder sig over, at der er i politikkerne er et stort fokus på trivsel og fællesskaber.
       Vi kan dog være bekymrede for, om vi kan leve op til de gode intentionerne med de midler og ressourcer vi tildeles.


       Kåre Printz Ringbæk
       Næstformand i MED


       Anne Rafn
       Konstitueret skoleleder
       Formand MED

        Munkholmskolen 8870 Langå
        - Blanketnummer: 49251

        Skolebestyrelsen på Nørrevangsskolen

        Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Nørrevangsskolen ift. Uddannelsespolitikken

         

        Skolebestyrelsen på Nørrevangsskolen har med stor interesse læst og drøftet udkastet til uddannelsespolitikken 2023-2026.

         

        Vi finder uddannelsespolitikken ambitiøs og god, og vi mener, at der med politikken er et godt fundament for det videre arbejde med at sikre, alle børn og unge lige muligheder for at mestre eget liv og være en del af et fællesskab.

         

        Skolebestyrelsen på Nørrevangsskolen.

         

        Jan Rasmussen                   

        Skolebestyrelsesformand   

        Nørrevangsskolen              

                        

         Skolebestyrelsen på Nørrevangsskolen 8930 Randers NØ
         - Blanketnummer: 48976

         Randers Lærerforenings høringssvar til Uddannelsespolitikken

         Randers Lærerforening har følgende kommentarer til udkastet til ny Uddannelsespolitik
         Uddannelsespolitikken bør tage sit afsæt i og stå på folkeskoleloven. Det bliver problematisk, når vi ikke anerkender den lovbestemte ramme for arbejdet med børn og unge i folkeskolen.  

         Overordnet mener vi, at det er en misforståelse at lave en uddannelsespolitik, som er formuleret direkte til børn og unge. Sproget forvirrer mere end det gavner. Hvis ”du”, er et barn eller ungt menneske, skal det formuleres helt anderledes. Så lad modtageren være voksen!  

         Vi mener, at det i højere grad skal henvende sig til fællesskaberne og bevæge sig væk fra individet.  

         Det bekymrer os, at detaljegraden bl.a. i afsnittet ”løfter til alle børn og unge i folkeskolen”, bliver så konkrete, at vi ser det problematisk at leve op til. Ex afsnittet hvor der står, at man som barn eller ungt menneske har medindflydelse – hvilket giver rigtig god mening, men samtidig står der ligeværdig dialog, hvilket vi ikke finder korrekt. De er ikke ligeværdige i beslutninger, som lærerne skal tage i forhold til undervisning, da vi er underlagt folkeskoleloven. 

         Efterfølgende giver politikken alt for konkrete bud på, hvordan barnet eller den unge kan forvente hjælp og vejledning. Det vil kræve uanede mængder af ressourcer og organisering, hvis vi som professionelle skal leve op til det. En politik skal sætte retning for arbejdet, men ikke ”love” for meget. En politik skal indeholde forventninger, der er mulige at indfri, således at alle parter ser muligheder. En politik, der lover meget, stiller også krav om politisk handling, der sikrer de nødvendige ressourcer til gennemførslen.  

         Måske skulle man holde sig til forordet, værdigrundlaget og visionen – de mellemlæggende løfter til alle børn og unge bliver alt for konkrete og individorientrede.  

         På vegne af Randers Lærerforening

         Leif Plauborg
         Formand
          

          Randers Lærerforening 8900 Randers C