Udviklingsplan for Flodbyen Randers – Byen til Vandet

Høring: Forslag til endelig udviklingsplan og forslag til miljøvurdering for Flodbyen Randers – Byen til Vandet

Afgiv din bemærkning i bunden af siden.

Randers Byråd besluttede på mødet den 18. maj 2020 at sende forslag til endelig udviklingsplan for Flodbyen Randers – Byen til Vandet – i den sidste høring. Alle får dermed en sidste mulighed for at give forslaget et tjek inden byrådets endelige vedtagelse af planen. Planen kommer til at sætte retningen for Randers Kommunes største byudviklingsprojekt nogensinde.

Udviklingsplanen for Flodbyen Randers er det endelige forslag til, hvordan det 59 hektar store område ved Gudenåen og Randers Fjord kan bruges til attraktiv byudvikling. Flodbyen kan realiseres, fordi Randers Havn over en årrække flytter ud til nye arealer. Visionen gøres realiserbar i et samspil mellem en strategisk plan, en fysisk plan, en økonomisk plan samt en etapeplan. Den samlede udviklingsplan fastlægger de overord­nede principper for det videre arbejde og for dialoger med fremtidige investorer og grundejere i forbindelse med udviklingen af området.

Det endelige forslag til udviklingsplanen er udarbejdet på baggrund af vinderteamets forslag fra parallelkonkurrencen om udviklingsplanen i 2019 og ud fra de rammer, som byrådet besluttede den 9. december 2019 med afsæt i anbefalinger fra dommerkomitéen for parallelkonkurrencen. Borgernes input til de 3 forslag i parallelkonkurrencen indgik i dommerkomitéens vurderinger forud for valg af vinderteam.  

Formålet med udviklingsplanen er at sætte den overordnede retning for byudviklingen, klimatilpasningen og etableringen af ny infrastruktur i midtbyen. Udfordringerne er store, tidsperspektivet rækker langt ud i fremtiden og ingen kender konjunkturer, marked, teknologi, behov og arkitektur om 20 eller 50 år. Derfor er der med udviklingsplanen lagt stor vægt på at skabe et byudviklingsmæssigt og økonomisk robust – men også dynamisk – grundlag for udviklingen af Flodbyen. Hensigten er, at udviklingsplanen sammen med detaljerede planer for 1. etape skal skabe grundlag for udarbejdelsen af konkret planlægning forud for realiseringen. 

Et centralt element i udviklingsplanen er at sammentænke attraktiv byudvikling med klimasikring af midtbyen samt ny forbedret infrastruktur. Sammen med Klimabroen udgør Klimabåndet således en sikring af byen på begge si­der af åen og fjorden, som kan håndtere en samlet løsning af skybrudsregn, stigende grundvand og oversvømmelser op til tre meter over daglig vande.

Visionen for Flodbyen konkretiseres i følgende hovedpunkter:

 • MERE PLADS TIL NÆRVÆRENDE NATUR
 • VANDKANTEN ER FOR ALLE
 • KLIMABÅNDET SOM GEVINST FOR HELE BYEN
 • VARIERET OG FORBUNDET BY
 • MANGFOLDIGT BY- OG HVERDAGSLIV
 • FOKUS PÅ STEDER VI DELER FOR HELE BYEN

Læs Forslag til udviklingsplan Flodbyen Randers - Byen til Vandet her

Læs PIXIBOG Forslag til udviklingsplan for Flodbyen Randers - Byen til Vandet her

Økonomi

Det har været en afgørende forudsætning for arbejdet med udviklingsplanen (både parallelkonkurrencen og færdiggørelsen af planen), at den samlede projektøkonomi skal balancere over projektperioden. Det betyder, at indtægter fra salg af jord/byggeretter i videst muligt omfang skal finansiere de udgifter, som kommunen har til byggemodning, etablering af byrum og infrastruktur, ekstern rådgivning m.v. I forbindelse med færdiggørelsen af udviklingsplanen har det endvidere været et fokusområde at komme så tæt som muligt på økonomisk balance i etape 0-2, så projektet også er økonomisk bæredygtigt på den korte/mellemlange bane, hvis det måtte vise sig, at de efterfølgende etaper forsinkes eller ikke er mulige at realisere.  

Miljøvurdering

Forvaltningen har miljøvurderet forslaget til udviklingsplan for Flodbyen jævnfør ”Lov om Miljøvurdering af planer og programmer”. Miljørapporten indeholder en sammenfattende redegørelse, der bl.a. beskriver, hvordan de modtagne bemærkninger fra berørte myndigheder mv. er taget i betragtning, hvordan miljøhensyn er integreret i planerne, hvorfor planen er valgt på baggrund af de vurderede alternativer, og hvordan kommunen vil overvåge de væsentlige påvirkninger af planen.

Læs miljøvurderingen her: miljørapport for udviklingsplanen

Bemærkninger til dette forslag

Du kan via denne side komme med dine bemærkninger til det fremsatte forslag til udviklingsplan for Flodbyen Randers – Byen til Vandet. Bemærkningerne skal indsendes via formularen i bunden af denne side. Bemærk at alle svar løbende vil blive offentliggjort på siden.

Du kan se mere om udviklingsplanen på udstillede plancher ved Havnegadeboksen på Dronningekajen mv.

Det endelige forslag til Udviklingsplanen for Flodbyen Randers – Byen til Vandet – er i høring indtil den 1. juli 2020. Efter endt høring forelægges eventuelle høringssvar og bemærkninger til udviklingsplanen igen til stillingtagen i byrådet forud for endelig vedtagelse af udviklingsplanen. Det kommer forventeligt til at ske på byrådsmødet i september 2020.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

4 svar
- Blanketnummer: 5359

Dårligere forhold for klienter til klinik

Som selvstændig klinikejer ser jeg med bekymring på, at man i denne forbindelse vil nedlægge p-pladserne i Trangstræde og dermed forringe parkeringsmulighederne for bl.a. mine klienter. Jeg ser mange med smerter, stærk kvalme m.v., og de har brug for at kunne parkere i nærheden af klinikken. I forvejen er det  mange dage, både formiddag og eftermiddag, svært for dem at finde ledige parkeringspladser i midtbyen.

Herudover planlægger man at flytte rutebilstationen til Trangstræde på mindre plads, hvilket vil betyde betydelige støjgener hos mig fra driften heraf, da jeg bliver næsten direkte nabo til dette.

Jeg har drevet klinik i Randers midtby gennem de sidste knap12 år, og min oplevelser er desværre, at det bliver mindre og mindre attraktivt.

  Klok-Akupunktur 8900 Randers C
  - Blanketnummer: 5308

  Kanon forslag

  Dette glæder mig meget, det bliver de et godt løft til Randers by. Håber ligeledes på at der vil komme nogle flere cafeer dernede :) 

   Michelle Carlsen 8900 Randers C
   - Blanketnummer: 5302

   En solid, visionær plan, dog med et enkelt problematisk punkt

   Jeg er én af de, der har fulgt planlægningen og de afholdte temasamlinger med stor interesse. "Bedre sent end aldrig" er en term, der passer rigtig godt. Som beboer i City er jeg rigtig glad for, moderniseringen og indskrækningen af Busterminalen bliver hurtigt iværksat. Dette kombineret med bedre forhold til fodgængere/ cyklister, der skal krydse Havnegade. Parkering er jo et evigt tema i Randers city. Godt, at planen ikke lægger sig fladt ned for bilernes færden. Bilerne skal så vidt muligt væk fra det absolutte city, og Havnegade reduceres for trafik. Også med tanke på Randers Bro, der er meget hårdt belastet. Den nye Havnevej kan afhjælpe, og skal gerne speedes op, da Klimabroen stadig har lange udsigter. Iøvrigt bør Klimabroen udmunde i Toldbodgade ved Sporbyen, ikke i Sporbyen. Det vil være en unødvendig katastrofe at lade den skære en så fantastisk ny bydel tværs igennem. Lad nu developerne vide, hurtigst muligt, at det IKKE kommer til at ske.. 

   Iøvrigt er det unødvendigt at lade den udmunde i Udbyhøjvej. Trafikken fra Øst skal afvikles gennem Toldbodgade, og naturligvis "Det Nordlige Hængsel", der vil være naturligt at bruge for de nye beboelser i Tjærby enden af byen, når de skal ud af Randers til motorvejen. Så det "Nordlige hængsel" kan også aflaste Randersbro - mens vi venter på Klimabroen.

   De planlagte områder til beboelse og ophold synes jeg ser rigtig spændende ud. Fin balance mellem investorers ønsker/ krav til afkast, og natur for meningmand.

   Super arbejde fra Jer alle - fortsæt!

    Søren Peter Christensen 8900 Randers C
    - Blanketnummer: 5299

    Nej tak til dette projekt

    Jeg siger nej til dette projekt da det ikke giver mening og lave for randers lige nu og her vi skulle mere fokusere på mere infrastruktur i Randers det vil sige 3 spor på motorvejen fra syd til nord + der skal laves en motorvej øst fra Randers så Djursland og Nordjylland var bedre hængt sammen dette skulle gøres ved at lave en tunnel over fjorden ved kronjyden nuværende daka så der bliver lavet samfletning ved den nuværende hovedvej rute 16 også skal motorvejen graves ned så det ikke forstyre naturen eller lyd niveau på denne måde føre vi trafikken best uden om Randers bro dette vil også være et kæmpe plus for Randers for der bliver mulighed for maget mere erhverv langs den nye motorvej og haven kan flyttes længer væk fra byen

     Mads Fausing 8920 Randers NV