Retningslinjer for ophængning af valgplakater

Her kan du se retningslinjerne for ophængning og nedtagning af valgplakater i Randers Kommune.

En valgplakat er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2, som ønskes opsat af opstillingsberettigede kandidater eller partier.

Der skal ikke ansøges om tilladelse ved Randers Kommunen forud for ophængningen.

Ophængning af valgplakater må påbegyndes 4. lørdag før et valg fra kl. 12.00.

Nedtagning af valgplakater skal være afsluttet 8 dage efter valget og senest kl. 24.00.

Strips, snore m.v. som er anvendt i forbindelse med ophængningen, skal fjernes samtidig med valgplakaten.

Alle plakater skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og mailadresse på den ansvarlige for ophængning.

Plakater må ophænges på alle kommunale- og private fællesveje uden for centerringen.

Plakater må ophænges på elmaster, vejbelysningsmaster, vejtræer samt hegn, som er placeret på kommunalt areal.

I Randers er der en politisk aftale om, at der ikke hænges valgplakater op inden for centerringen. Se kort over centerringen her.

Ifølge vejlovens regler må valgplakater ikke ophænges:

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg.
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder.
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende.
 • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten.
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten.
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.
 • således de medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.
 • så de dækker for autoriseret afmærkning, forstyrrer oversigtsforholdene på vejen eller i øvrigt er til fare for trafiksikkerheden.
 • inden for en afstand af 50 m, før lysregulerede kryds eller fodgængerfelter.

Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har meddelt påbud om nedtagning eller er ophængt uden for det tilladte tidsrum.

Vejmyndigheden kan også nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 2-4, og privatvejslovens § 66 a, stk. 3-5, og som ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger på den fysiske eller juridiske person, som har iværksat ophængningen af valgplakaten.

Valgplakater, som udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden, kan nedtages straks af vejmyndigheden eller politiet.

Valgplakater, der er ophængt i strid med reglerne i vejlovens § 84, stk. 4, eller privatvejslovens § 66 a, stk. 3, vil som udgangspunkt udgøre en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden. Vejmyndigheden skal herefter tage kontakt til ophængeren om at afhente den nedtagne valgplakat.

Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valgdatoen, kan herefter destrueres.

Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning, opbevaring og reparation af beskadigede master, træer m.m. betales som udgangspunkt af ophængeren.

Vejmyndighedens afgørelser og dispositioner vedrørende valgplakater kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.

Lovhjemmel

Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens § 84 og § 85 og privatvejslovens §§ 66 a – 66 b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Kontaktperson i Randers Kommune

Kenneth Jessen Andersen
Telefon: 89 15 16 66
E-mail: kja@randers.dk