Partnerskab

Partnerskabsaftale mellem Randers Kommune, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, LO-Randers / FTF Midtjylland og Tradium.

Randers Kommune arbejder sammen med Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, LO-Randers / FTF Midtjylland og Tradium om en fælles indsats for kvalificeret arbejdskraft og et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked.

Aftalen er indgået med det formål at parterne gennem et samarbejde bidrager til at sikre et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked.

Parterne vil bakke op om, at:

 • Virksomhederne kan få den arbejdskraft, som de har behov for.
 • Flere unge vælger en erhvervsuddannelse.
 • Alle unge på erhvervsuddannelserne får en uddannelsesaftale.
 • Ledige der ikke matcher efterspørgslen på arbejdsmarkedet bliver opkvalificeret.
 • Der er plads til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen.
 • Flest mulige opnår beskæftigelse.

Partnerskabet vil samtidig arbejde på at udvikle samarbejdet således, at der er de bedste forudsætninger for, at parterne kan bidrage til et velfungerende arbejdsmarked.

Randers Kommunes beskæftigelsespolitiske fokuspunkter vil i perioden 2018-2021 blandt andet have fokus på:

 • Unge i uddannelse eller beskæftigelse.
 • Samspil mellem arbejdsmarkedsområdet og erhvervslivet for at sikre job og uddannelse.
 • Helhedsorienteres indsats for at få udsatte borgere i beskæftigelse.
 • Vellykket integration af flygtninge i Randers Kommune.

Særlig på ungeområdet arbejder Randers Kommune med den tværgående indsats: ”Randers uddanner alle unge”.

Parterne er enige om, at partnerskabet skal bidrage til at løfte Randers Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder.

Arbejdsmarkedet er meget konjunkturfølsomt, og dermed er der skiftende udfordringer, som der skal tages hånd om. I disse år er arbejdsmarkedet præget af høj beskæftigelse og lav ledighed. Der er dermed fare for, at der kan opstå mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det gælder særligt det faglærte område.

Parterne har derfor en fælles interesse i at sikre, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft.

Nogle borgere har af forskellige årsager begrænsninger i arbejdsevnen, der gør, at de ikke kan arbejde i fuldt omfang. Men der er også i det danske samfund en bred konsensus om, at det er forkert at parkere medborgere på passiv ydelse, hvis de faktisk kunne bidrage med den arbejdsevne de har.

Parterne vil derfor støtte op om, at der også findes plads til borgere med begrænsninger i arbejdsevnen.

Når de unge forlader folkeskolen, har samfundet klare forventninger om, at de hurtigt gennemfører en kompetencegivende uddannelse, så de kan bidrage til samfundet. Langt de fleste unge har også et stort ønske om, at få en god uddannelse og finde et godt job. Det forpligter uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet til at sikre, at de unge kan gennemføre deres uddannelser og få et arbejde. Uddannelsesudbuddet er stort, og det kan være svært at overskue de mange muligheder der ligger i de enkelte uddannelser.

Parterne har derfor en fælles interesse i, at hjælpe de unge til at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg, og at de unge kan gennemføre deres uddannelse under optimale forhold. Og efterfølgende få et job.

Parterne vil efterleve intentioner og målsætninger i ”Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser” fra august 2016.

Arbejdsmarkedet er konjunkturfølsomt og den danske økonomi er åben og følsom for den internationale udvikling. Gode tider kan derfor hurtigt skifte til dårligere. Omvendt kan gode tide og blive bedre og skabe en overophedning af arbejdsmarkedet.

Uanset hvordan det går, vil der altid kunne gøres noget for at afbøde konsekvenserne at en uhensigtsmæssig udvikling.

Parterne vil derfor kunne inddrage nye indsatsområder, hvis det skulle være nødvendigt. Det kan f.eks. dreje sig om at søge kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og sikre at danske love, regler og overenskomster på området overholdes, eller ved overskud af arbejdskraft at orientere ledige om mulighederne for job i udlandet.

Partnerskabsaftalen vil være en paraply for en række initiativer, hvor parterne kan samarbejde samlet eller i forskellige konstellationer om at løse de forskellige udfordringer.

Indsatserne vil dreje sig om:

 • Kvalificeret arbejdskraft:
  • Tiltrække flere unge til uddannelser med gode beskæftigelsesmuligheder.
  • Opkvalificering af ufaglært arbejdskraft og brancheskiftere.

 • Rummelighed og beskæftigelse til flest mulige
  • Åbenhed for at borgere med begrænsninger i arbejdsevnen skal have mulighed for en plads på arbejdsmarkedet.
  • Sikre job til nyuddannede

 • Uddannelsesvalg og uddannelse af unge
  • Give folkeskolens udslusningselever et godt grundlag for et kvalificeret uddannelsesvalg blandt andet gennem brug af praktik.
  • Parterne vil bidrage til at opfylde de landspolitiske mål om, at 25% af de unge i 2020 og 30% i 2025 vælger en erhvervsuddannelse.
  • Bidrage til at alle unge på uddannelser, hvor der er praktik, har en uddannelsesaftale.
  • Fastholde unge i uddannelse.
  • Forventningsafstemning mellem virksomheder og unge om virksomhedskultur, arbejdskultur og ungekultur.

Partnerskabet organiseres med en styregruppe og en arbejdsgruppe.

Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked (EVA) varetager funktionen som styregruppe.

Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra parterne (ledere, gruppeformænd, chefkonsulenter eller konsulenter fra UU Randers, Jobcenter Randers, de relevante faglige organisationer, brancheorganisationerne og Tradium / erhvervsskoler).

EVA har den overordnede styring af arbejdet i partnerskabet og prioriterer indsatsen.

Arbejdsgruppen udvikler, koordinerer og gennemfører projekter og initiativer, der kan bidrage til at sikre partnerskabets formål. Arbejdsgruppen har for øje, at der opbygges et tæt og tillidsfuldt samarbejde, så de givne opgaver kan løses smidigt og effektivt.

Arbejdsgruppen afrapporterer til EVA to gange årligt. Randers Kommunes byråd godkender aftalen og orienteres om status på aftalen.

Partnerskabet startede i 2012, og den med den nyeste aftale fortsætter det til og med 2021. Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked (EVA) varetager funktionen som styregruppe, mens arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra parterne.