Udbud

Randers Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver. Det gælder både driftsopgaver samt udbud af varer og tjenesteydelser.

De nuværende udbud kan ses nedenfor.

For et komplet overblik over udbud, der gennemføres i vores indkøbsfællesskab KomUdbud, henvises til KomUdbuds hjemmeside.

Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S genudbyder en kontrakt på levering af tre tanksprøjter til tre af ordregivers brandstationer i området. 

Udbudsmaterialet kan finder her.

Udbuddet vil foregå som 'Udbud med forhandling', hvorved økonomiske aktører kan anmode om at blive prækvalificeret til at afgive tilbud på kontrakten.

Frist for ansøgning om prækvalifikation er den 25. juli 2019 klokken 12.00.

Ansøgningen skal afgives via ETHICS.

Øvrige detaljer omkring udbuddet og den videre proces fremgår af udbudsmaterialet.

Potentielle ansøgere bør holde sig løbende orienteret omkring udbuddet, da der kan forekomme ændringer i udbudsmaterialet.

Randers kommune og I.F. Alliancen udbyder i offentlig licitation udførelse af nyt klubhus i tilknytning til eksisterende klubhus i Stevnstrup. Eksisterende klubhus er beliggende Stationsvej 34A, Stevnstrup, 8870
Langå.

Tilbuddet skal gives i henhold til bygherrens udbudsmateriale, Byggestyrelsens cirkulære om fast tid og pris, ABT18 og Byggestyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring.

Byggeriet udbydes i Totalentreprise med tildelingskriterium Økonomisk mest fordelagtige tilbud. Den samlede økonomiske ramme til gennemførelse af totalentreprisen som bygherre betaler den vindende totalentreprenør i forbindelse med udførelsen er kr. 3.500.000,- ekskl. moms. Der udbetales intet vederlag til tilbudsgiverne.

Udbuddet afholdes digitalt, som et offentligt udbud på RIB Byggeweb Udbud. Dette medfører at deltagelse udelukkende kan foregå via RIB Byggeweb Udbud.

Tilmelding til udbuddet findes på www.rib-software.dk med angivelse af TN691349
Der findes ligeledes her vejledning i brugen af RIB Byggeweb Udbud. Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i RIB Byggeweb Udbud, kan RIB Byggeweb Support kontaktes på +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk.

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet forventes at være tilgængeligt på RIB Byggeweb fredag den 28. juni 2019 efter kl. 13.00.

Aflevering af tilbud

Projektforslag og projektbeskrivelse afleveres anonymt i Miljø og tekniks kundecenter senest den 23. august 2019 kl. 12.00. Udbudsbrev på RIB Byggeweb Udbud angiver yderligere vilkår vedrørende afleveringen.

Offentliggørelse og åbning af tilbud

Offentliggørelse af de indkomne projekter samt åbning af navnekuverter vil foregå på et møde med deltagelse af repræsentanter for kultur og fritid og I.F. Alliancen i uge 35.

Entrepriseoverdragelse

Entrepriseoverdragelse vil finde sted hurtigst muligt efter at projektforslag og tilbud er vurderet og den samlede økonomi og projekt er godkendt af bedømmelsesudvalg.
Projektets gennemførelse forudsætter de bevilgende myndigheders godkendelse.

Byggeriet

Byggeriet omfatter en bygning på 300-350 m², som indeholder:

Aktivitetsrum og fælles funktioner
Hovedindgang, 2 sammenhængende multifunktionelle rum, anretterkøkken med ”kiosk”funktion, depot, handicaptoilet, almindeligt toilet, teknikrum og gangarealer.

Omklædningsrum
3 store omklædningsrum med bruserum og toiletter til idrætsudøvere samt et mindre omklædningsrum til dommeromklædning ligeledes med brus og toilet.

Udvendigt omfatter totalentreprisen etablering af handicaprampe, udvendig trappe og p-pladser.

Tidsplan

Udbyders tidsterminer fremgår af udbudsmaterialet med forventet samlet aflevering 3. august 2020.

Arbejdsklausul

Randers Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og
ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos alle leverandører af de udbudte ydelser.

Se hvad klausulen omfatter i udbuddet på RIB Byggeweb.

Randers kommune udbyder i offentlig licitation ombygning af Fårup børneby for etablering af
børnehave samt ungdomsklub i skolens eksisterende rammer.

Fårup børneby er beliggende Fårup skolevej 5, 8990 Fårup.

Tilbuddet skal gives i henhold til bygherrens udbudsmateriale samt Byggestyrelsens cirkulære om fast tid og pris, AB92 samt Byggestyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring.

Byggeriet udbydes i Hovedentreprise med tildelingskriterium Laveste bud.

Udbuddet indeholder følgende arbejder:

  • Terræn, mur & betonarbejdet Jord-, terræn-, kloak-, beton- og murer.
  • Tømrer/snedkerarbejdet Tømrer-, snedker- og tagdækning.
  • VVS og blikkenslagerarbejdet
  • Ventilationsarbejdet Ventilation og teknisk isolering.
  • El arbejdet
  • Gulvbelægningsarbejdet
  • Malerarbejdet

Udbuddet afholdes digitalt, som et offentligt udbud på RIB Byggeweb Udbud.

Dette medfører at deltagelse udelukkende kan foregå via RIB Byggeweb Udbud.

Tilmelding til udbuddet findes på www.rib-software.dk med angivelse af TN200205

Der findes ligeledes her vejledning i brugen af RIB Byggeweb Udbud.

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i RIB Byggeweb Udbud, kan RIB Byggeweb Support kontaktes på +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Udbudsmateriale

Udbudsmaterialet forventes at være tilgængeligt på RIB Byggeweb onsdag den 26. juni 2019 efter kl. 16.00.

Licitation

Åbning af tilbud vil foregår i lokale E.1.93 den 06. august 2019 kl.10:00 på Randers Kommune, i Miljø og Teknik kundecenter, Odinsgade 7, 8900 Randers C.

Ombygningsarbejde vil pågå i 3 etaper

Etape 1 indeholder etablering af ungdomsklub, 2 stk. nye lokaler med her tilhørende indskudt dæk samt ombygning af eksist. køkkenfaciliteter, malerarbejde i eksist. klasselokaler 3 stk.

Administrationens fløj, opdeles der eksist. lokale i 2 særskilt mødelokaler samt etablering af printer lokale, med hertil hørende nye adgangsforhold.

Der etableres opholdsareal ved trappeløb, ved at inddrage en del af trappen og etablere en ny dekonstruktion.

Der gøres opmærksom på at skolen er udstyret med brandtryk disse skal opdateres ved de ombyggede arealer.

Derudover skal der etableres ventilation iht. til gældende krav ved de berørte lokaliteter. Der etableres et indskudt dæk på eksisterende trappeløb som en udvidet repos.

Etape 2 indeholder ombygning af eksist klasselokaler til fremtidig indskolings lokaliteter, dette vil berøre lofter - gulve - vægge samt facadepartier. Der skal også etableres direkte udgange fra klasselokalerne til det fri (fra 2 klasser)

Etablering af Børnehave i skolens fløj C, her vil 4 eksist. klasselokaler blive ombygget til 3 grupperum samt 1 fælles opholdsrum med tilhørende køkken, ligeså skal der etableres nye toiletforhold til børnehaven samt 1 stk. HC- toilet samt 1 stk. rengøringsrum.

Der skal også etableres direkte udgange fra stuerne til det fri (fra 2 stuer)

Der gøres ligeså opmærksom på at daginstitution er en anvendelses kategori 6 bygning, og dette medfører, etablering af ABA, derudover skal der etableres ventilation iht. til gældende krav.

Etape 3 indeholder etablering af udv. arealer, herunder etablering af flisebelagte arealer samt etablering af legeplads med tilhørende indhegning af denne.

Tidsplan

Etape 1
Samtlige byggearbejder forventes, under forudsætning af ovenstående, påbegyndt ultimo uge 34 2019 og afsluttet - uge 41, 2019.

Gældende for etape 1 er, at ungdomsklubben har første prioritet.

Etape 2
Samtlige byggearbejder forventes, under forudsætning af ovenstående, påbegyndt ultimo uge 40 2019 og afsluttet - uge 4, 2020.

Gældende for etape 2 er, at renovering af klasselokalerne for indskolingen har første prioritet.

Etape 3 - Udvendigt arbejde.
Samtlige byggearbejder forventes, under forudsætning af ovenstående, påbegyndt ultimo uge 40 2019 og afsluttet - uge 48, 2019.

Arbejdsklausul

Randers Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos alle leverandører af de udbudte ydelser.

Se hvad klausulen omfatter i udbuddet på RIB Byggeweb.

Skorstensfejeren for distrikt 1 i Randers Kommune, Erik Eskildsen, har valgt at gå på pension pr. 31 december 2019, hvorved vi ønsker at antage en ny skorstensfejer til det pågældende distrikt.

Vi annoncerer hermed, at vi ønsker finde en ny skorstensfejer som kan overtage distrikt 1 i Randers Kommune.

Kontrakten for distrikt 1 vil være over en 5-årig periode fra den 1. januar 2020 – 31. december 2024.

Randers kommune ønsker at vælge den ansøger som er bedst kvalificeret til at varetage opgaven baseret på en objektiv vurdering af de indkomne ansøgninger.

Kommune har endvidere et ønske om, at det er en skorstensfejer som ikke allerede er i besiddelse af et distrikt hverken i Randers Kommune eller i andre kommuner, som skal overtage distrikt 1. 

Ansøgeren skal have bestået skorstensfejernes mesteruddannelse.

Det vægtes positivt, at ansøgeren har et lokalt kendskab til området. Det vægtes også positivt, at skorstensfejeren har beskrevet, hvordan han aktivt medvirker til uddannelsen af nye lærlinge indenfor faget.

Anbefalinger, referencer og CV modtages gerne sammen med ansøgningen. (Vi forbeholder os retten til at kontakte de oplyste referencer). 

Ansøgningen skal sendes til følgende e-mail:

Jonas.aamoe.laursen@randers.dk

Ansøgningen skal være navngivet ”Ansøgning om overtagelse af skorstensfejererhvervet i distrikt 1 i Randers Kommune”.

Fristen for fremsendelse af en ansøgning er lørdag den 31. august, klokken 23.59.

Spørgsmål kan sendes til ovenstående e-mail eller ved telefonisk kontakt på 89 15 11 34.

Ansøgerne vil få besked straks, når Randers Kommune har truffet en beslutningen om valget af en ny skorstensfejer.