Spørgsmål og svar

Få svar på spørgsmål om kørsel, indsamling, frivillighed og andre former for hjælp, du kan bidrage med.

Frivillighed

Du kan melde dig som frivillig via vores formular, som du finder på siden "Vil du være frivillig?". Formularen bliver sendt til Frivilligværket, som sætter dig i kontakt med dem, der bedst kan bruge din hjælp.

Kontakt Kirkens Korshær i Randers eller facebookgruppen ”Værtsfamilie for ukrainske flygtninge – Randers”.

Hvis du udfylder formularen på siden "Vil du være frivillig?", hjælper Frivilligværket med at sætte dig i kontakt med dem, der bedst kan bruge din hjælp.

På siderne "Hjælp til fornødenheder", "Rådgivning og netværk" og "Aktiviteter for ukrainske flygtninge" kan du se frivillige organisationers tilbud til ukrainske flygtninge.

Børn

Et uledsaget barn, som kommer til Danmark uden forældre, skal hurtigst muligt registreres som asylansøger via indrejsecenter eller politi. Når barnet har fået asylstatus, kan barnet modtage støtte og hjælp via serviceloven. Det kan fx være hjælp til at bearbejde sine oplevelser, få et sted at bo og i øvrigt få ret til samme ydelser, som alle andre børn i Danmark.

Hvis barnet ikke registreres med asylstatus i indrejsecenter eller ved politiet, vil barnet opholde sig i Danmark på turistvisum, og vil derfor ikke have adgang til hjælp fra myndighederne.

Uledsagede flygtningebørn (altså børn der har søgt asyl) vil typisk få udpeget en værge. Denne værge beskikkes af Familieretshuset, og værgen vil som regel være en person, som er tilknyttet fx Røde Kors eller Dansk Flygtningehjælp. Værgen vil herefter være den, som myndighederne tager kontakt til, hvis barnet skal have støtte fra fx Myndighedscentret. Det vil også være værgen, der skal spørges og give tilladelse til, hvor barnet skal bo, gå i skole og andre beslutninger, der vedrører barnet.

Det er vigtigt, at både barnet og forældrene registreres med asylstatus ved indrejsecenter eller ved politiet. Forældrene kan selv bestemme hvor familien skal bo, altså om de ønsker at takke ja til privat indkvartering, eller om de vil indkvarteres på de asylcentre, der er oprettet rundt i landet. Forældrene kan efter registrering søge støtte og hjælp fra Myndighedscentret til deres børn under 18 år.

Hvis forældre og børn ikke er registreret ved indrejsecenter eller politi, og dermed opholder sig på turistvisum, kan myndighederne ikke hjælpe på nuværende tidspunkt. I så fald henstilles til, at der afventes vedtagelse af særloven medio marts, som forventes at tage stilling til alle med ukrainsk herkomst, og dermed skabe hjemmel for den fremadrettede indsats.

Det bemærkes, at Myndighedscentret ikke har hjemmel til at udbetale ydelser eller tilskud til familier, der eventuelt stiller deres hjem til rådighed for ukrainske familier.

Hente ukrainere til Randers

Randers Kommune henviser til kriseinformation.dk, der indeholder de centrale myndigheders seneste anbefalinger, hvad angår afhentning af ukrainske fordrevne.

Ophold

Du kan læse om de forskellige former for ophold, de ukrainske fordrevne kan være her på, på siden "Ansøgning om ophold".

Oversættelse og tolkning

På nyidanmark.dk finder du en engelsk oversat vejledning af de relevante danske regler og retningslinjer, der relaterer sig til asyl og opholdstilladelse for ukrainske fordrevne.

Bolig

Hvis du kan tilbyde en ledig bolig, skal du udfylde formularen på siden "Bolig til flygtninge".

Hvis du har et eller flere ledige værelser og vil være værtsfamilie, skal du udfylde formularen på siden "Værtsfamilie for flygtninge".

Alternativt kan du sende en mail til ukraine.bolig@randers.dkOplys adresse, navn, telefonnummer, og hvor mange personer der er plads til. Skriv også i hvilken periode, du kan tilbyde en bolig/et værelse. Hvis du vil melde dig som værtsfamilie, så skriv også, hvilket sprog du kan kommunikere med ukrainerne på.

Mulighederne afhænger af, hvilken form for ophold ukraineren/den ukrainske familie er her på. Se siden om ophold.

Kommunen kan yde økonomisk bistand, hvis man har øgede udgifter på grund af, at man er værtsfamilie for fordrevne ukrainere.

Til børn 0-17 år giver Randers Kommune følgende beløb pr. døgn: 25 kr. til kost, 25 kr. til logi. Dermed kan du få 50 kr. for både kost og logi.

Til voksne giver Randers Kommune følgende beløb pr. døgn: 50 kr. til kost, 50 kr. til logi. Dermed kan du få 100 kr. for både kost og logi.

Du skal henvende dig i Velkomstcenter Ukraine, hvis du ønsker at søge om økonomisk hjælp.

Vær opmærksom på, at du skal medbringe dokumentation for, hvilke personer der opholder sig ved dig.

Kommunen kan yde økonomisk bistand, hvis man har øgede udgifter på grund af, at man er værtsfamilie for fordrevne ukrainere.

Til børn 0-17 år giver Randers Kommune følgende beløb pr. døgn: 25 kr. til kost, 25 kr. til logi, i alt 50 kr.

Til voksne giver Randers Kommune følgende beløb pr. døgn: 50 kr. til kost, 50 kr. til logi, i alt 100 kr.

Du skal henvende dig i Velkomstcenter Ukraine, hvis du ønsker at søge om økonomisk hjælp.

Vær opmærksom på, at du skal medbringe dokumentation for, hvilke personer der opholder sig ved dig.

Alternativt har frivillige foreninger i nogle tilfælde mulighed for at hjælpe med mad. Se siden "Hjælp til fornødenheder".

Når man kommer til Danmark som turist, har kommunen ikke hjemmel til at yde bistand til boligplacering. Ukrainske flygtninge har mulighed for at søge udlændingestyrelsen om opholdstilladelse efter særlov eller om asyl. Læs mere på www.nyidanmark.dk.

Randers Kommune er i tæt kontakt med den frivillige gruppe "Værtsfamilie for ukrainske flygtninge - Randers". Her formidles boliger i Randers Kommune, som stilles til rådighed af private. Kontakt: Kasper Honoré på tlf. 5116 1805. Du kan også skrive i facebookgruppen "Værtsfamilie for ukrainske flygtninge - Randers".

Med virkning fra den 17. marts 2022 har ukrainere mulighed for at søge om opholdstilladelse gennem særlov. Indtil udlændingestyrelsen har behandlet ansøgningen om opholdstilladelse, vil man være omfattet af udlændingestyrelsens forsørgelsespligt. Det vil som udgangspunkt betyde, at man har mulighed for at opholde sig på et asylcenter. Ukrainerne har dog også mulighed for at bo uden for asylcentre, fx gennem privat indkvartering. Se nærmere information på www.nyidanmark.dk. Her kan du også finde ansøgningsskema og tidsbestilling i et af udlændingestyrelsens borgerservicecentre (Næstved, Odense, Aalborg eller Aarhus).

Når den fordrevne ukrainere har fået afgørelse om opholdstilladelse, vil kommunen, som ukraineren fremadrettet skal bo i, yde bistand med boligplacering, forsørgelse, hjælp til at finde arbejde mv.

Reglerne om offentlig forsørgelse er komplicerede, og mange ting afhænger af din konkrete situation. Derfor opfordrer vi dig altid til at kontakte din ydelsessagsbehandler, hvis du har spørgsmål til din ydelse.

Længere nede på siden kan du se vejledende spørgsmål og svar til dig på offentlig ydelse, der overvejer at hjælpe ukrainere, der er flygtet på grund af krig.

Spørgsmål om opholdstilladelse skal rettes til Udlændingestyrelsen gennem Nyidanmark.dk.

Udlændingestyrelsen har dog den 5. april 2022 oplyst, at udbetaling efter aktstykket ikke får en betydning for muligheden for at opnå permanent opholdstilladelse.

Kommunerne og KL rådgiver ikke private borgere om skattespørgsmål. Vi opfordrer i stedet til, at du kontakter SKAT og får afklaret din indberetningspligt.

Spørgsmål og svar om økonomiske ydelser

Reglerne om offentlig forsørgelse er komplicerede, og mange ting afhænger af din konkrete situation. Derfor opfordrer vi dig altid til at kontakte din ydelsessagsbehandler, hvis du har spørgsmål til din ydelse. Nedenstående spørgsmål og svar er vejledende i forhold til dig, der overvejer at hjælpe ukrainere, der er flygtet på grund af krig.

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (SHO)

Har du spørgsmål til beregningen og fastsættelsen af din ydelsessats, som ikke besvares af nedenstående, bedes du kontakte Ydelseskontoret.

Jeg modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse (SH-ydelse) eller overgangsydelse. Vil det få en betydning for min ydelse, hvis jeg får en ukrainsk logerende?

Nej, det får ikke betydning for din SH- eller overgangsydelse, hvis du får en ukrainsk logerende. Din SH- eller overgangsydelse sats afhænger alene af, om du har forsørgelsespligt over for børn.

Se dog svarene på spørgsmålene om ydelsessats hvis jeg har indtægt fra logerende, kontanthjælpsloftet og særlig støtte til høje boligudgifter.

Nej. Din ydelsessats vil ikke blive påvirket af, at du får en logerende.

Se dog svarene på spørgsmålene om ydelsessats hvis jeg har indtægt fra logerende, kontanthjælpsloftet og særlig støtte til høje boligudgifter.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Har du spørgsmål til beregningen og fastsættelsen af din ydelsessats, som ikke besvares af nedenstående, bedes du kontakte Ydelseskontoret.

Vil det få en betydning for min uddannelses- eller kontanthjælp, hvis jeg får en ukrainsk logerende?

Nej, det vil ikke få betydning for din uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du får en ukrainsk logerende, som er i arbejde eller under uddannelse. Din kontanthjælpssats afhænger alene af, om du har forsørgelsespligt over for børn.

Se dog svarene på spørgsmålene om ydelsessats hvis jeg har indtægt fra logerende, kontanthjælpsloftet og særlig støtte til høje boligudgifter.

Nej, det vil ikke få betydning for din uddannelses- eller kontanthjælp, hvis du får en ukrainsk logerende, som er i arbejde eller under uddannelse. Idet du er gift, vil din ydelsessats ikke ændre sig.

Se dog svarene på spørgsmålene om ydelsessats hvis jeg har indtægt fra logerende, kontanthjælpsloftet og særlig støtte til høje boligudgifter.

Måske vil det få betydning for din kontanthjælp, hvis du får en ukrainsk logerende. Dette afhænger af, hvordan Udbetaling Danmark fortolker reglerne i forhold til deres vurdering af samlivsbegrebet, jf. lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, idet denne fortolkning har betydning for kommunernes vurdering af om, der skal ske reduktion til niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Denne vurdering gælder, uanset om du har børn eller ej.

Kommunen afventer svar fra Udbetaling Danmark herom.

Se også svarene på spørgsmålene om ydelsessats hvis jeg har indtægt fra logerende, kontanthjælpsloftet og særlig støtte til høje boligudgifter.

Ydelsessats hvis jeg har indtægt fra logerende

Har du spørgsmål til beregningen af din ydelse, som ikke besvares af nedenstående, bedes du kontakte Ydelseskontoret.

Jeg modtager kontanthjælpslignende ydelser, og har en eller flere ukrainske logerende. De(n) logerende betaler et månedligt beløb for kost og logi. Får det en betydning for min kontanthjælp/uddannelseshjælp/SH-ydelse?

Nej, det vil ikke få betydning for din kontanthjælp/uddannelseshjælp/SH-ydelse, hvis du har én logerende, som betaler et månedligt beløb for kost og logi.

Der ses bort fra lejeindtægter fra én logerende.

Se dog svarene på spørgsmålene om kontanthjælpsloftet og særlig støtte til høje boligudgifter.

Ja, det vil få betydning for din kontanthjælp/uddannelseshjælp/SH-ydelse, hvis du har to eller flere logerende, som betaler et månedligt beløb for kost og logi.

Der ses bort fra lejeindtægter fra højest én logerende. Det betyder, at lejeindtægter fra flere logerende end én vil blive modregnet i din ydelse.

Se dog svarene på spørgsmålene om kontanthjælpsloftet og særlig støtte til høje boligudgifter.

Kontanthjælpsloftet

Har du spørgsmål til kontanthjælpsloftet, som ikke besvares af nedenstående, bedes du kontakte Ydelseskontoret eller Udbetaling Danmark.

Får det en betydning for mit kontanthjælpsloft, hvis jeg får en ukrainsk logerende?

Nej, det får ikke betydning for dit loft, hvis du får en ukrainsk logerende. Idet du er gift, vil dit kontanthjælpsloft ikke ændre sig.

Måske får det betydning for dit loft, hvis du får en ukrainsk logerende.

Kontanthjælpsloftet afhænger bl.a. af, om du er enlig eller gift/samlevende. Vurderingen af, om du er enlig eller samlevende afhænger af, hvordan Udbetaling Danmark fortolker reglerne i forhold til deres vurdering af samlivsbegrebet, jf. lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, idet denne fortolkning har betydning for kommunernes vurdering af om, der skal ske reduktion til niveauet for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Denne vurdering gælder, uanset om du har børn eller ej.

Kommunen afventer svar fra Udbetaling Danmark herom.

Særlig støtte til høje boligudgifter

Bemærk, at der i berettigelsen til særlig støtte indgår en individuel vurdering af den enkeltes udgifter, boligforhold og boligudgifter. Derfor bør søge individuel vejledning ved Ydelseskontoret.

Jeg modtager særlig støtte til høje boligudgifter, jf. aktivlovens § 34. Får det en betydning for den særlige støtte, at jeg har en eller flere ukrainske logerende?

Ja, det vil få betydning for din særlige støtte til høje boligudgifter.

Boligudgiften vil skulle fordeles på alle beboerne på adressen. Derved bliver din andel af den samlede boligudgift reduceret.

Du kan kun få særlig støtte til det beløb, som din andel af boligudgiften overstiger dit grænsebeløb. For barnløse er grænsebeløbet 3.200 kr. For forsørgere er grænsebeløbet 4.650 eller 4.750 kr. afhængig af, om der er børn på adressen. Grænsebeløbet reduceres, hvis du har mere end et barn.

Ja, det vil få betydning for din særlige støtte til høje boligudgifter.

Lejeindtægten fra den/de ukrainske logerende skal modregnes i den samlede boligudgift.

Du kan kun få særlig støtte til det beløb som din andel af boligudgiften overstiger dit grænsebeløb. For barnløse er grænsebeløbet 3.200 kr. For forsørgere er grænsebeløbet 4.650 eller 4.750 kr. afhængig af, om der er børn på adressen. Grænsebeløbet reduceres hvis du har mere end et barn.

Pension

Jeg modtager folkepension, seniorpension eller tilsvarende og har en ukrainsk borger boende. Får det en betydning for udbetalingen af min pension?

Udbetaling af folkepension og førtidspension varetages af Udbetaling Danmark. Kontakt Udbetaling Danmark for yderligere information.

Fandt du ikke svar?

Så kan du ringe til kommunens hotline på telefonnummer 2055 1314.

Hotlinen er åben:

  • Mandag kl. 09.00-14.30 og 15.00-17.00
  • Tirsdag-torsdag kl. 09.00-14.30
  • Fredag kl. 09.00-13.00.