Administrative elever

Randers Kommune har et attraktivt uddannelsesmiljø. Vi følger eleverne under hele uddannelsesforløbet og har løbende evalueringssamtaler for at sikre bedst mulig læring.

Hovedsigtet er, at Randers Kommune uddanner elever, vi selv ønsker at ansætte. Du skal vælge at være administrativ elev hos os af flere forskellige grunde:

Du får en alsidig uddannelse på et højt niveau, hvor du skifter mellem 3 afdelinger og 13 ugers skolegang på Mercantec, Viborg Handelsskole. Skolegangen er fordelt over fire perioder, hvor den sidste periode er afsat til at skrive fagprøve. På skoleopholdene kommer du til at gå i klasse med de elever, som starter samtidig med dig.

Herudover får du skolebøgerne betalt samt befordringsgodtgørelse. Som elev hos os får du gode arbejdstider med betalt frokostpause, ingen weekendarbejde og med mulighed for flekstid.

Du får spændende og selvstændige arbejdsopgaver, udfordringer og ansvar, hvor du udvikler personlige kvalifikationer. Du har stor indflydelse på dine arbejdsopgaver som fx omhandler økonomi, løn, administration og borgerservice.

Du mødes med de andre elever og den uddannelsesansvarlige. Formålet er at skabe socialt netværk og samtidig få et rum til sparring og erfaringsudveksling.

Som elev får du i hver afdeling tilknyttet en elevansvarlig. Den elevansvarlig er med til at planlægge din uddannelse og hverdagen i afdelingen. Når du skifter afdeling, evaluerer I forløbet.

Du får relevante faglige og personlige kurser i elevtiden.

Du får en bred og alsidig uddannelse som giver mange muligheder. Du kan fx læse videre til kommunom eller specialisere dig inden for et ønsket fagområde.

Hvordan er det at være elev i Randers Kommune?

"Det at vi kommer rundt i flere forskellige afdelinger, er rigtig givende. Vi føler os privilegeret ved at få en ’tre-i-en’ uddannelse. Hvis du er klar til en toårig uddannelse med fart over feltet og en masse gode oplevelser – så søg elevplads ved Randers Kommune."

Som kontorelev hos Randers Kommune kommer man rundt i tre forskellige afdelinger. Det giver et bredt kendskab til forskellige områder og opgaver. Og man får mulighed for at finde ud af, hvilket område eller afdeling, man føler er "den rette hylde". For eksempel er Rikke afklaret med, at hun vil uddanne sig til socialformidler eller socialrådgiver, efter hun har været i Udviklingshuset under Jobcentret.

I Randers Kommune kan man mærke, at de har stor erfaring med at have elever. Man bliver taget godt i mod, og man føler sig hurtigt som en del af afdelingen. De er også rigtig gode til at give deres elever ansvar, og videregive en række opgaver.

Ens elevansvarlig og kollegaer står altid klar til at hjælpe og guide en videre. Man bliver hurtig selvstændig, da opgaverne er mange, og ens afdeling løbende stiller højere krav, hvilket er en fed følelse.

Der afholdes elevnetværksmøder 4-5 gange årligt. Alle Randers Kommunes administrative elever deltager, og vi drøfter hverdagens udfordringer og praktiske informationer. Der er også mulighed for at dele erfaringer med hinanden.

Netværksmøderne er med til at skabe et sammenhold blandt eleverne, da man ikke ses i hverdagen Det giver også os elever muligheden for at udveksle, og spørge ind til viden til andre afdelinger. Det kan være, at en af de andre elever sidder i en afdeling, hvor man selv skal hen, og har derfor en masse spørgsmål hertil.

På skoleopholdene, som foregår på Mercantec, Viborg Handelsskole, kommer man på intensive undervisningsforløb, da hvert skoleophold kun har en varighed på 4 uger ad gangen. Skoleopholdene bidrager også til et stærkere sammenhold mellem eleverne.

På skolen kommer man i klasse med andre administrative elever fra andre kommuner, og her der også være rig mulighed for at udveksle erfaringer.

Så hvis du er en omstillingsparat person, der er klar til at tage en masse udfordringer op, og få en spændende hverdag med fart på, så er Randers Kommune stedet for dig.

Randers Kommune annoncerer efter elever i marts eller april måned og ansætter hvert år 4-5 elever med opstart 15. august.

Afdelinger og arbejdsopgaver

Her kan du læse om de afdelinger og arbejdsopgaver en elev har mulighed for at arbejde med.

Ejendomsservice er et kommunalt ejendomscenter og har ansvar for kommunens bygningsbudgetter og for optimering af bygningsporteføljen på tværs af fagforvaltningerne. Ejendomsservice omfatter opgaver med anlæg, ombygning, vedligehold, energioptimering samt daglig drift af de kommunale bygninger og tilhørende udearealer, herunder rengøring og teknisk service. Ejendomsservice har ca. 300 ansatte.

Hvad laver man i Ejendomsservice?

I din elevtid ved Ejendomsservice skal du servicerer borgerhenvendelser, samt interne henvendelser om vedligeholdelse af alle Randers Kommunes bygninger.

Du skal også lave personaleadministration for ca. 100 tekniske servicemedarbejdere og vil i den forbindelse blive introduceret for forskellige overenskomster, og lave lønindberetninger. Desuden skal du bogfører leverandørfakturaer via Prisme, som er vores centrale økonomisystem, samt foretage forsikringsbehandling via programmerne Inzubizz og Isap.

Borgerservice servicere byens borgere ved personlig henvendelse eller via digitale løsninger. Borgerservice hjælper med fx flytning, pladsanvisning, pension, boligstøtte, pas og meget mere.

Der er ca. 39 ansat i Borgerservice.

Hvad laver man i Borgerservice?

Borgerkontakt er den primære del af arbejdet i Borgerservice. Du skal betjene borgere både personligt, telefonisk og digitalt, samt hjælpe borgere i selvbetjening af digitale løsninger.

Endvidere vil du lære at skrive fakturaer ud, lave regnskab, stemme kasse af, sende velkomstbreve ud til nye borgere samt hjælpe ved pasekspeditioner. Herudover diverse opgaver ved valg, samt muligheden for lave sagsbehandling inden for forskellige fagområder, fx pension.

Økonomiafdelingen består af fem kontorer: Regnskab, Budget, Udbud & Indkøb, Betaling og Kørselskontoret.

Fællesnævneren for alle kontorerne er tal! Økonomiafdelingen servicere alle kommunes enheder omkring de økonomiske forhold.

Hvad laver man i Økonomi?

Din primære plads bliver på Regnskabskontoret, men du skal også rundt på de andre kontorer, så du får en bred forståelse af arbejdet med økonomi i en central afdeling.

På Regnskabskontoret kommer du til at arbejde med tal i alle størrelser. Du kommer bl.a. til at arbejde med bogføring og kontoplaner, samt afstemning af kommunens bankkonto. Du får egne ansvarsområder.

Derudover skal du supportere kommunens decentrale brugere af økonomisystemet Prisme. Så du får kontakt med mange forskellige mennesker.

Personale og HR er en del af stabene under kommunaldirektørens område og har som kerneopgave at understøtte og rådgive alle enheder i Randers Kommune i forhold til løn og personale, samt HR-fronten.
I Personale og HR bliver du del af en afdeling med ca. 35 kolleger. Personale og HR består af flere teams: løn og personale, personale jurister samt HR konsulenter

Hvad laver man i Personale og HR?

Som elev i Personale og HR bliver du en del af løn og personale.

Din primære plads bliver i team løn og personale, men du kommer også rundt til de øvrige kolleger for at få forståelse for hvad der foregår i en Personale og HR afdeling.

Du vil bl.a. komme til at arbejde med overenskomster, ferieaftalen, lønsammensætning, funktionærloven, og meget mere. Du vil få ansvar for dit eget lønområde, hvor du skal yde support til leder og administrative medarbejdere.

Driftsafdelingen tager sig af vedligeholdelse og renholdelse af veje, belægninger og stier inkl. Vinterbekæmpelse. Pleje og vedligeholdelse af de grønne bynære arealer, vedligeholdelse af dele af vandløbene, samt pleje af naturarealer.

Der er ansat ca. 100 medarbejdere i Driftsafdelingen.

Hvad laver man i Driftsafdelingen?

Som elev i Driftsafdelingen vil du arbejde meget i systemet Navision. Vi bruger bl.a. Navision til fordeling, kontering og bogføring af bilag, og salgsfakturaer. Du kommer til at arbejde i SD Løn, hvor du skal indberette sygdom m.m. Derudover er du også med som referent for vores MED-udvalg, og der vil være diverse ad-hoc opgaver. Hos os er det eleven der står for udarbejdelse af vores nyhedsbrev, med indsamling af data, opsætning og udsendelse.

Du vil blive en del af teamet Økonomi og styring som består af 22 medarbejdere. Opgaverne i afdelingen består bl.a. af:

 • Økonomibetjeningen og controllerfunktioner i forhold til beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde
 • Beregning og kontrol af budgetter
 • Udarbejdelse af materiale til kommunens regnskab
 • Afstemninger, forefaldende økonomiopgaver m.v.
 • Notater, analyser og ledelsesinformation
 • Dagsordenspunkter til politisk behandling vedr. økonomi

Hvad laver man i Social og Arbejdsmarkeds sekretariatet?

Som elev indgår du i løsningen af alle disse opgaver. Der ligger i de enkelte hovedopgaver en lang række delopgaver, hvor du som elev lærer at bruge økonomisystemet, betale en faktura, bogføre, afstemme konti, hjælpe med at lave et regnskab, hjælpe med at lave et budget etc.

Ydelseskontoret servicere byens borgere. Vi udbetaler og administrerer diverse ydelser efter lov om aktiv socialpolitik samt sygedagpengeloven.

Der er ca. 47 ansatte på Ydelseskontoret.

Hvad laver man på Ydelseskontoret?

Som elev i afdelingen vil man blive introduceret til nogle af afdelingens områder. Eksempelvis behandling af ansøgninger fra kommunes borger om enkeltydelser. Du vil endvidere blive tilknyttet Job & Ydelse, hvor du møder borgeren personligt, og yder råd og vejledning. Som elev vil man ligeledes blive introduceret for mindre administrative opgaver så som postfordeling, sagsopfølgninger og lignende.

Affaldskontoret er bindeled mellem borgeren og de forskellige affaldsentreprenører. Det er også os, der planlægger affaldshåndteringen. Derudover driver vi genbrugspladserne og Randers Affaldsterminal.

De er ca. 15 ansatte på Affaldskontoret.

Hvad laver man på Affaldskontoret?

På Affaldskontoret er elevernes primære opgave borgerservice. De betjener kunderne pr. telefon, e-mail og via vores elektroniske henvendelsessystem fra hjemmesiden eller vores App. De deltager også på messer og ved andre arrangementer, vi laver for borgerne. Alt efter interesse kommer de også med på flere rundvisninger på Affaldsterminalen, hvor vi har en del grupper fra børnehavealderen og op, som bliver vist rundt. Ud over borgerservice er de med ind over f.eks. udarbejdelsen af affaldshæftet Exit, daglige administrative opgaver, deltager i aktuelle projekter og opgaver, samt den daglige kommunikation med renovatørerne.

Byrådssekretariatet er en afdeling under staben Politik, Jura og Kommunikation og leverer intern service i hele organisationen.

Sekretariatet har følgende arbejdsområder:

 • Sekretariatsbetjening af borgmesteren, byrådet og økonomiudvalget
 • Sekretariatsbetjening af direktionen
 • Sekretariatsbetjening af Handicaprådet,
 • Medborgerskabsrådet og
 • Ældrerådet
 • Juridisk rådgivning til hele organisationen
 • Planlægning og gennemførelse af valghandlinger

Der er ca. 13 ansatte i Byrådssekretariatet

Hvad laver man i Byrådssekretariatet?

Som elev i Byrådssekretariatet sidder du i forkontoret til borgmesteren og kommunaldirektøren. Du skal servicere borgmesteren og kommunaldirektøren, og tage imod borgerhenvendelser både personligt og telefonisk. Du vil også få opgaver fra juristerne. Derudover kommer du til at arbejde med:

 • Oprette sager i vores journaliseringssystem SBSYS
 • Referater
 • Rådsbetjening/ældrerådsvalg
 • Borgmesterklager
 • Dagsordener
 • Valg