Anbefalinger fra undersøgelse af Jobcenter indgår nu i arbejdet med ny beskæftigelsespolitik

På et temamøde 19. januar 2023 fik byrådet præsenteret 7 anbefalinger fra en arbejdsgruppe til et kodeks for samarbejdet mellem borger og jobcenter. De anbefalinger indgår nu i arbejdet med en ny beskæftigelsespolitik.

Jobcenter Randers

En meget omfattende undersøgelse af borgernes tilfredshed med Jobcenter Randers blev præsenteret for Randers Byråd i slutningen af 2022. Herefter har en arbejdsgruppe, som blev nedsat af byrådet, set nærmere på resultatet for at komme med anbefalinger. Gruppen består både af repræsentanter for faglige organisationer, praktiserende læger, Udsatterådet, Handicaprådet, arbejdsgiverorganisationer samt medarbejdere og ledere fra arbejdsmarkedsområdet.

Den 19. januar fik Randers byråd på et temamøde præsenteret arbejdsgruppens anbefalinger og forslag til kodeks for samarbejdet mellem borgere og Jobcenter Randers. Derudover kom arbejdsgruppen med forslag til ændringer til de typiske forløb i jobcenteret, og hvordan forløb kan gøres kortere i det omfang, lovgivningen giver et kommunalt råderum. Arbejdsgruppen har haft et særligt fokus på lange forløb over to år.

Arbejdsgruppens store arbejde er mundet ud i en udtalelse og syv anbefalinger.

”Jeg vil gerne kvittere for det store arbejde, som arbejdsgruppen har gjort. Vi havde et meget givtigt og interessant temamøde, hvor vi både drøftede anbefalingerne og tog afsæt i undersøgelsen. Nu vil vi i Beskæftigelsesudvalget trække i arbejdstøjet. Vi skal skabe en ny beskæftigelsespolitik, hvor vi selvfølgelig inddrager undersøgelsen og anbefalingerne,” siger Bo Vestergaard, formand for Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsgruppens syv anbefalinger er:

Jobcenteret:

 • arbejder aktivt for at minimere sagsbehandlerskift
 • arbejder på at sikre gode overgange
 • møder alle borgere med respekt og interesse for det de selv kan og vil
 • understøtter borgerne i at tage aktivt del i deres plan
 • sikrer at alle borgere ved hvad næste skridt er
 • sikrer at borgerne møder en kommune, der koordinerer indsatserne
 • sikrer at borgerne oplever kontinuitet og fremdrift i deres sager

Handleplan på vej

Samtidig er forvaltningen gået i gang med en række tiltag, som munder ud i en handleplan, der kommer på Beskæftigelsesudvalgets først kommende møde.

Tiltagene er:
 • Begynde analyse af lange forløb i Jobcenter Randers for at afdække, hvad der er årsag til, at lange forløb netop bliver lange.
 • Begynde analyse af hvorfor der sker skift i sagsbehandler
 • Inddragelse af yderligere borgerinput. Derfor vil det være muligt at møde arbejdsmarkedschef, Søren Sneftrup på Randers Bibliotek, hvis man gerne vil drøfte beskæftigelsespolitik. Der vil også være en runde to af borgerinddragelse Jobcenteret. Datoer meldes ud snarest.
 • En arbejdsgruppe vil se nærmere på, hvordan man hurtigst muligt kan gøre Jobcenteret mere imødekommende i sit fysiske udtryk og nemmere at finde vej.

Borgertilfredshed på Jobcenter Randers

Randers Byråd bestilte i juni 2022 undersøgelsen af borgernes tilfredshed med Jobcenteret for at få et indblik i, hvordan de borgere, der har berøring med Jobcenter Randers, oplever samspillet med Jobcenteret og deres samlede forløb. Konsulentfirmaet Implement har foretaget undersøgelsen, som er baseret både på spørgeskemaer og via fokusgruppeinterview.

Fakta om undersøgelsen:

 • I alt har 17.177 personer haft mulighed for at deltage. 1960 personer svarede. Det er repræsentativt.
 • Den gennemsnitlige samlede score er en tilfredshed med Jobcenter Randers på 3,4 ud af 5. Den er 3,7 i tilfredshed med medarbejderne i Jobcenteret.
 • 55 procent er enten tilfredse eller meget tilfredse.
 • Cirka 25-30 procent er enten utilfredse eller meget utilfredse.
 • Borgere med korte forløb har højere tilfredshed end borgere med lange forløb. Og der er størst tilfredshed blandt de ældste aldersgrupper og lavest blandt de yngste.
 • Tilfredsheden er højest blandt modtagere af A-dagpenge, sygedagpenge og ansatte i fleksjob.
 • Tilfredsheden er lavest blandt kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælp og ressourceforløbsydelser.
 • Undersøgelsen var første del af et samlet produkt til byrådet, som blev præsenteret på et temamøde 19. januar 2023.