Byråd giver mulighed for at opføre over 200 nye boliger i Vorup

På mødet den 7. september 2020 har Randers Byråd vedtaget en ny lokalplan, der gør det muligt at opføre boliger i 2, 3 og 4 etager ved Møllestensgrunden i Vorup.

Et nyt boligområde kan være på vej i Vorup. I hvert fald har Randers Byråd på mødet den 7. september 2020 vedtaget en ny lokalplan, der giver mulighed for at opføre knap 230 boliger i 2, 3 og 4 etager ved Møllestensgrunden i Vorup.

Området ligger et særligt sted i byen, hvor den bagvedliggende by møder Gudenåens grønne strøg. Lokalplanen tager derfor særligt hensyn til, at byggeriet skal tilpasses omgivelserne.

Bebyggelse åbner sig mod landskabet

Lokalplanen sikrer, at bebyggelse og gårdrum åbner sig mod det omkringliggende landskab og nedtrapper i etagehøjde mod nabobebyggelserne.  Etageboligerne adskiller sig fra de omkringliggende parcelhuse men understreger samtidig, at der er tale om en placering meget tæt på Randers midtby.

For at sikre udsigten fra bagvedliggende bebyggelse og sammenhæng til Gudenådalen fastlægger lokalplanen en zone gennem området til friholdelse af bebyggelse, altaner og træer, så den visuelle sammenhæng til Gudenådalen bevares. Bebyggelsen placeres desuden, så områdets sigtelinjer fra Blegen, Hviidsvej og Møllestensvej bevares gennem området.

Mulighed for solceller på taget

Et forslag til lokalplanen har været i offentlig høring, og der har været holdt borgermøde om planerne. I forbindelse med høringen har den bygherre, der gerne vil etablere boliger i området, ytret ønske om mulighed for solceller på bygningerne. Det gav lokalplanen ellers ikke mulighed for, men forvaltningen har været i dialog med bygherre om ønsket.

På den baggrund er der ændret i lokalplanforslaget, så den vedtagne lokalplan nu giver mulighed for solceller på udvalgte tagflader. Kravet er, at solcellerne bliver integreret i bygningens tagflade og arkitektur og ikke er til gene for omgivelser og synlig fra naturområdene Storkeengen og Gudenåen.

Møllestensgrunden er et tidligere erhvervsområde og er samlet set på ca. 2,5 ha. Det ligger i bunden af Møllestensvej, Blegen og Hviidsvej på sydsiden af Gudenådalen. Den samlede byggemulighed er på 20.700 kvadratmeter svarende til en bebyggelsesprocent på 84% for området som helhed.