Hovedforslag til Ringboulevardens forlængelse skal vurderes igen

På mødet den 29. april 2024 har Randers Byråd besluttet, at det oprindelige hovedforslag til placering af Ringboulevardens forlængelse vurderes i forhold til EU's habitatdirektiv. Formålet er at afklare, om vejen kan anlægges på denne strækning.

En forlængelse af Ringboulevarden skal forbedre fremkommeligheden for den øst-vestgående trafik i den nordlige del af Randers. Og nu skal placeringen af vejen gennemgå en ekstra vurdering i forhold til EU´s habitatdirektiv, har Randers Byråd besluttet på mødet den 29. april 2024.

Siden marts 2021 har planlægningen af en forlængelse af Ringboulevarden været i gang med undersøgelser og debatter. Vejstykket, som hele sagen drejer sig om, skal forbinde Ringboulevarden med Udbyhøjvej og her passerer det oprindelige hovedforslag eksisterende boligområder med god afstand. Til gengæld vil det have en væsentlig påvirkning på et yngel- og rasteområde for flagermus og være i strid med EU’s habitatsdirektiv.

Derfor har forskellige alternative forslag til placeringer været i spil, men nu ønsker byrådet altså at få endelig afklaret, om det oprindelige hovedforslag alligevel kan gennemføres.

Forvaltningen vurderer, at en fravigelse kun vil kunne indrømmes hvis projektet ikke hindrer den pågældende bestands bevaringsstatus, opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde, hvis projektet sikrer bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser og hvis der ikke er et tilfredsstillende alternativ. Det skal nu afprøves ved at opstarte en proces for miljøkonsekvensvurdering af hovedforslaget og de mulige tilfredsstillende alternativer, for at sikre at projektet er fuldt belyst.

Hvis den yderligere miljøkonsekvensvurdering viser at betingelser for at indrømme fravigelse for beskyttelsen af flagermus jævnfør habitatdirektivet, kan forvaltningen indhente en udtalelse fra miljøministeren med henblik på at forvaltningen i Randers Kommune kan træffe afgørelse om fravigelse. Beslutning om at fravige bestemmelser i habitatdirektivet skal meddeles miljøministeren med henblik på information af Europa-Kommissionen.