Nyt boligområde i Spentrup bliver med huse i et plan

En ny lokalplan, der vil gøre det muligt at opføre op mod 36 nye boliger ved Jennumvej i Spentrup, er vedtaget af Randers Byråd på mødet den 21. juni 2021. Planen blev vedtaget med en ændring om, at bebyggelsen højst må være 6 meter høj og i en etage.

Plangrundlaget for en større udstykning med op til 36 nye boliger i Spentrup er nu på plads. På mødet den 21. juni 2021 har Randers Byråd nemlig vedtaget lokalplanen for det 3,3 hektar store område ved Jennumvej.

Et forslag til lokalplanen har været i høring, og du kan se høringsmaterialet og alle høringssvar her

I det oprindelige forslag til lokalplanen var der lagt op til, at dele af bebyggelsen kunne være i 2 etager og med en maksimal højde på 8,5 meter. Den mulighed har byrådet besluttet at ændre, så det udelukkende bliver tilladt at opføre boliger i et plan og med en højde på højst 6 meter.

Ny bebyggelse i sammenhæng med omgivelser

Området består i dag af et autoværksted og landbrugsjord mod nord, mens der i den sydlige del er etableret et regnvandsbassin. For at gennemføre projektet vil den eksisterende bebyggelse mod nord skulle rives ned.

De omkringliggende huse i området har primært facader i tegl og saddeltag eller valmet tag. For at skabe sammenhæng med omgivelserne, vil en kommende bebyggelse skulle opføres med facader i blank murværk, træ eller en kombination heraf.

Grønne arealer

Lokalplanen fastslår desuden at der skal være levende hegn i skel mellem forhaverne for at sikre et grønt udtryk langs boligvejen. Der skal også laves fælles opholdsarealer med mulighed for leg og ophold for områdets beboere. Arealet skal fremstå grønt, og det samme skal området omkring regnvandsbassinet i den sydlige del.

Derudover vil lokalplanen sikre, at området bliver koblet på bydelens øvrige stinet via en stiforbindelse mod vest til den eksisterende sti der løber langs lokalplanens vestlige grænse.