Plan med milliardinvesteringer i infrastruktur sat til debat

Randers Kommune har præsenteret et forslag til en langsigtet infrastrukturplan, der samlet set indeholder investeringer for 2,5 milliarder kroner i veje og stier. På mødet den 9. november 2020 har Randers Byråd besluttet at sende forslaget i offentlig høring.

Forslaget til Infrastrukturplan 2020 beskriver og prioriterer større investeringer, der skal løse nogle helt centrale udfordringer og sikre mobiliteten i hele kommunen. Og nu bliver det muligt for alle at kommentere planen.

På mødet den 9. november 2020 har Randers Byråd nemlig besluttet, at forslaget skal i offentlig høring i otte uger. Høringen foregår på Randers Kommunes høringsportal. Derudover bliver der undervejs i høringsperioden arrangeret et borgermøde.

Tre temaer for vejnettet

Infrastrukturplan 2020 er en langsigtet plan, der indeholder prioriterede forslag til projekter indenfor veje, stier, kollektiv trafik og tværgående tiltag for omkring 2,5 milliarder kroner. Udfordringer på statsvejene er også medtaget i planen, da de er afgørende for, hvordan mobiliteten i Randers Kommune kan sikres.

I forhold til vejnettet fokuserer planen på tre temaer: Nemlig den Øst-vestgående trafik i Randers, hvor der særligt i den nordlige del af byen mangler gode øst-vestgående forbindelser. Veje i landdistriktet er et tema, da især de smalle øst-vestgående veje i den nordlige del af kommunen er en udfordring. Og endelig er den blå barriere for nord-syd gående trafik fremhævet som den absolut største trafikale udfordring i Randers. Det skyldes, at kapaciteten på de to broforbindelser over Gudenåen og Randers Fjord (Motorvejsbroen på E45 og Randers Bro), reelt er brugt op i dele af døgnet. Og med udsigt til bydudvikling på de eksisterende havnearealer, vil trafikken stige yderligere.

Et af de højst prioriterede projekter i infrastrukturplanen er derfor Klimabroen, som vil skabe en ny forbindelse over fjorden og halvere trafikken på Randers Bro. Samtidig vil Klimabroen beskytte byen mod stormflod.

Input til forslag

Baggrunden for den nye infrastrukturplan er, at byrådet i en tidligere budgetaftale besluttede, at forvaltningen skulle lave et forslag til en samlet infrastrukturplan for Randers Kommune.

I den forbindelse har forvaltningen holdt en konference med over 100 deltagere for at få input til de aktuelle udfordringer, som den nye infrastrukturplan skal have løsninger på. Og det er med udgangspunkt i input fra konferencen og en samlet kortlægning af de største trafikale udfordringer, at forvaltningen har lavet forslaget til infrastrukturplanen.

Nu kommer infrastrukturplanen så i høring, og når den er afsluttet, vil resultatet blive fremlagt for Randers Byråd. Her vil byrådet også tage stilling til den endelige infrastrukturplan.