Randers forventer at runde 100.000 indbyggere næste år

Flere flytter til Randers Kommune og fortsætter udviklingen som forventet vil indbyggertallet stige til over 100.000 indbyggere allerede inden udgangen af 2023. Det forudser den seneste befolkningsprognose, som byrådet har godkendt på mødet den 25. april 2022.

Der er godt gang i flytteaktiviteten i retning mod Randers med en rekordhøj befolkningsvækst på hele 798 personer i 2021. Det er over 400 flere end forventet, og også i de kommende år ventes indbyggertallet at stige.

Det aktuelle indbyggertal er ifølge Danmarks Statistik på 99.104, og med den positive udvikling er der udsigt til, at Randers Kommune runder 100.000 indbyggere allerede inden udgangen af 2023. Det fremgår af den seneste befolkningsprognose for perioden 2023-2035, som Randers Byråd har godkendt på mødet den 25. april 2022.

Positiv tilflytning fra andre kommuner

En stor del af forklaringen på den høje befolkningsvækst ligger i antallet af tilflyttere fra andre kommuner. I 2021 var der således en nettotilflytning 439 personer, hvoraf langt de fleste kom fra Aarhus (174), Aalborg (99) og Favrskov (95) kommuner. Til sammenligning var nettotilflytningen i 2020 på 81 personer. Også nettotilflytningen fra udlandet er steget og var i 2021 på 355 personer – 79 flere end året før.

Frem mod 2035 er forventningen, at den positive nettotilflytning fra andre kommuner vil fortsætte og i gennemsnit være på 259 personer om året. Det samme gør sig gældende for den gennemsnitlige nettotilflytning fra udlandet, der forventes at være på 214 personer om året. Her skal det dog understreges, at befolkningsprognosen på nuværende tidspunkt ikke indeholder et skøn over antallet af ukrainske statsborgere, der kommer til Randers Kommune.

Et vigtigt redskab til fordeling af ressourcer

Randers Kommune udarbejder hvert år befolkningsprognosen, der beskriver, hvordan befolkningstallet, alderssammensætning og bosætning forventes at udvikle sig de kommende år. Prognosen er et vigtigt redskab, når byrådet senere på året skal forhandle om budgettet. Her har den forventede udvikling i antallet af børn, ældre, tilflyttere og fraflyttere nemlig betydning for fordelingen af ressourcer til de forskellige serviceområder i kommunen.

Befolkningsprognosen bygger på en lang række forudsætninger om blandt andet flyttemønstre, fertilitet og dødelighed. Hvis disse forudsætninger ændres vil den faktiske vækst blive enten større eller mindre end forudsat i prognosen.