Randers går forrest i udvikling af socialpsykiatrien

Center for Psykiatri i Randers Kommune har fået bevilliget 3.750.000 kr. fra Socialstyrelsen. Midlerne skal bruges til at udvikle indsatsen for psykisk sårbare borgere med fokus på recovery. Recoveryorientering betyder, at borgernes individuelle udviklingsforløb er i fokus.

Reklame for recoveryuddannelsen for psykisk sårbare i receptionen i Psykiatriens Hus på Gammel Hadsundvej.

Randers er sammen med tre andre kommuner udvalgt som partnerskabskommune for indsatsen, fordi kommunen i flere år har haft succes med at implementere recoveryorientering i sin arbejdspraksis. Projektet, som hedder "Fælles mål - individuelle veje - Randers styrker rehabilitering og recovery", skal understøtte den organisatoriske udvikling af socialpsykiatrien og socialpsykiatriens samarbejdspartnere.

 

"Vi kan godt være stolte over, at vi i Randers går forrest for at forbedre indsatsen for psykisk sårbare borgere. Vores psykiatriindsatser har brug for løbende udvikling for at kunne håndtere de stigende udfordringer inden for området," siger formand for Socialudvalget Rosa Lykke Yde.

 

Foran med udviklingen

Projektet er styret af Center for Psykiatri, men involverer aktører på tværs af kommunens forvaltninger. Projektet indeholder kompetenceudvikling for de involverede medarbejdere på Sundhedscenteret, Rehabiliteringsenheden, UngeCentret og Center for Psykiatri samt Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers.

 

Et af kerneelementerne i projektet er etablering af peer-teams hos projektets aktører. Peerteamsene skal deltage i at understøtte og udvikle den daglige praksis. En peer er en borger med brugerlevede erfaringer fra psykiatrien, der har modtaget undervisning i at kunne bruge sine erfaringer som kompetencer i relation til andre mennesker.

 

"Vi arbejder målrettet mod at støtte borgerne i deres recovery-proces. Målet med projektdeltagelsen er, at vi udvikler den organisatoriske tilgang til indsatsen overfor borgeren i Randers Kommune, og at recovery-tilgangen kan bredes ud til andre kommuner. Vi er valgt, fordi vi allerede har arbejdet med at udvikle tilgangen i flere år - med succes," forklarer Agnete Etzerodt Lund, leder af Center for Psykiatri i Randers Kommune.

 

Som en del af udviklingen på psykiatriområdet i Randers Kommune er Psykiatriens Hus blevet skabt. Huset samler aktivitets og undervisningstilbud til psykisk sårbare. I Psykiatriens Hus findes blandt andet Recoveryskolen, som tilbyder kurser, kompetenceudvikling og peer-uddannelse.

 

Pengene til projektet kommer fra Satspuljen, som årligt gives til særlige tiltag på social-, sundheds-, og arbejdsmarkedsområdet. Projektperioden løber fra 1. januar 2020 til 30. september 2022.