Regnvandsbassin i Vorup skal i borgerhøring

Et enstemmigt byråd besluttede på sit møde den 18. november at sende et tillæg til spildevandsplanen i offentlig høring i 8 uger. Tillægget giver mulighed for, at Randers Kommune kan etablere et regnvandsbassin i engområdet øst for Fjordvang i Vorup.

Et regnvandsbassin i Vorup skal rense regnvandet fra størstedelen af bydelen. Bassinet skal gøres muligt gennem en ændring af et tillæg i spildevandsplanen om klimatilpasning og rensning af regnvand i Vorup nord. Planen er, at bassinet skal etableres over de næste fem år. 

Tillægget til spildevansplanen skal sikre, at Randers Kommune kan etablere en ny regnvandsledning over primært offentlige arealer, etablere regnvandsbassinet på privat areal, samt etablere afløbssystemer over private arealer mod Gudenåen.  

Det er Vandmiljø Randers som står for den overordnede saneringsplan for afløbssystemet. Saneringsplanen er et led i en samlet og langsigtet strategi for kloaksystemet i Randers Kommune.