To forslag til forlængelse af Ringboulevarden bliver sat til debat

Der skal holdes en fordebat om to nye forslag til placeringer af den vej, der skal forbinde Ringboulevarden med Udbyhøjvej. Fordebatten bliver på fire uger, og der bliver arrangeret et borgermøde undervejs. Det har byrådet besluttet på mødet den 25. april 2022.

Siden marts 2021 har planlægningen af en forlængelse af Ringboulevarden, der skal forbedre fremkommeligheden for den øst-vestgående trafik i den nordlige del af Randers, været i gang. Og nu bliver to alternative forslag til placeringer af det knap tre kilometer lange vejstykke, der skal forbinde Ringboulevarden med Udbyhøjvej, sat til debat. Det har byrådet besluttet på mødet den 25. april 2025.

Den offentlige fordebat om de to forslag vil komme til at vare i fire uger og undervejs vil der blive arrangeret et borgermøde. Så snart debatten går i gang, vil al høringsmateriale være tilgængeligt på randers.dk/høringer.

Forslag tættere på bebyggelse

Der har tidligere været fordebat om forvaltningens oprindelige hovedforslag til linjeføring, der passerede eksisterende boligområder med god afstand. Hovedforslaget viste sig dog at have en væsentlig påvirkning på et yngel og rasteområde for flagermus, og det er derfor ikke muligt at realisere.

Siden er en række nye forslag til placeringer kommet i spil, og her har byrådet altså valgt, at der nu skal være fordebat om alternativ 2 (blå) og alternativ 6 (pink). Disse forslag passerer tættere på eksisterende boligområder, men vil have mindre konsekvenser for naturen.

Se stort kort med forslag til placeringer

Borgermøde på vej om forslagene

Forlængelsen af Ringboulevarden er et af de højst prioriterede projekter i den langsigtede plan for infrastrukturen, som byrådet vedtog sidste år. Formålet med vejen er at give en bedre trafikbetjening af den nordøstlige del af Randers ved bl.a. at aflaste Dronningborg Boulevard og Udbyhøjvej. Det skønnes, at vejen vil kunne komme til at bære en trafik i størrelsesordenen 3-5.000 køretøjer pr. døgn. Vejen skal desuden muliggøre betjening af eksisterende og fremtidige byvækstområder i det nordøstlige Randers.

Forvaltningen vurderer, at forlængelsen af Ringboulevardne vil koste hhv. ca 62 millioner kroner (alternativ 2) eller 78 millioner kroner (alternativ 6).

På et tidspunkt efter fordebatten skal byrådet beslutte, hvilken linjeføring der skal arbejde videre med. Herefter vil forvaltningen med udgangspunkt i den valgte linjeføring lave forslag til kommuneplantillæg og lokalplan. Begge dele kommer ligeledes i offentlig høring før byrådet skal tage endelig stilling til placeringen af vejen.