Vision for Gudenåstien realiseres

En sammenhængende Gudenåsti vil gøre det muligt for publikum at opleve Danmarks længste å på tæt hold. Fra Gudenåen pibler op som kilde i Tinnet Krat, gennemløber de smukkeste ådale, udbredte kær, Søhøjlandets mange søer og de vidstrakte Gudenåenge, og til den som en flod løber ud i Randers Fjord.

Fra kilde til fjord bliver stien ca. 170 km lang. Den forløber på eksisterende afmærkede ruter, ikke-afmærkede småveje og på nyanlæg. Inden Gudenåstien er en realitet, skal der afmærkes ca. 50 kilometer småveje og stier efter aftale med lodsejerne, og der skal laves en del nyanlæg.

”GudenåStien - vision og helhedsplan” er blevet til på baggrund af ønsker fra otte kommuner og tre enheder af Naturstyrelsen. Alle ligger ved Gudenåen og har væsentlige interesser i at få fuldført arbejdet med GudenåStien. Det er Vejle, Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Favrskov, Viborg og Randers kommuner samt Naturstyrelsen Trekantsområdet, Søhøjlandet og Kronjylland. Nordeafonden har støttet udgivelsen via midler til projektet OplevGudenå.

I alt er ønskerne til nyanlæg, faciliteter og formidling ved Gudenåstien opgjort til ca. 40,5 mio. kr., hvoraf de knap 4,3 mio. kr. knytter sig til projekter i Randers Kommune. Der er projekter i direkte tilknytning til Gudenåstien under udførelse for ca. 5,6 mio. kr., og i afsluttede projekter er der investeret for 55,0 mio. kr.

Lokale ønsker til stiprojektet

I Randers Kommune er der ved Skovlyst i Langå et forslag om at hæve et bynært stykke af Trækstien i forlængelse af et netop afsluttet grønt partnerskab, som er gennemført af Randers Kommune og netværket Gudenåens Potentialer.

Ved shelterpladsen Johannesberg er der ønske om at forbedre opholdsfaciliteterne med bl.a. grill- og bålplads.

En lokal borgergruppe i Stevnstrup arbejder på at lave et havneanlæg ved Gudenåen, hvor blandt andet kajakker og handicapvenlige både kan ligge til.

Ved Nørreåen i Fladbro er der ønske om at etablere en opholdsplatform, borde- og bænkesæt og formidling.

På den sydøstlige side af Gudenåen har Naturstyrelsen forslag om at opsætte et fugletårn ved Væth Enge, ligesom der i Værum Enge er forslag om formidling og sikrere passager på spange over grøfter m.v.

Frijsenvold Laksegård er en væsentlig kulturhistorisk lokalitet. Her har Naturstyrelsen foreslået bedre adgang og formidling.

Naturrådet for Gudenåengene arbejder på at skabe nye og bedre muligheder for naturoplevelser i Gudenåengene ved Randers.

Delprojekter er allerede afsluttet

I Langå har Randers Kommune og Gudenåens Potentialer bl.a. i samarbejde med Danmarks Naturfond, som ejer Langå Egeskov, gennemført et grønt partnerskab om tilgængelighed, faciliteter og formidling.

Ved Skovlyst i Langå er der etableret toiletter og bedre opbevaringsforhold for kanoer og kajakker, madpakkehus og formidlingstavler, og det lokale stinet samt dele af Trækstien er hævet på træ og grus.

I Hornbæk Enge, Vorup Enge og Gudenåparken har Aage V. Jensen Naturfond i samarbejde med Randers Kommune opført handicapvenlige udsigtsplatforme langs engsøerne og skabt tilgængelighed for alle.

Der er ligeledes opført en oplevelsesgangbro gennem rørskoven og flere opholdsplatforme i den bynære Gudenåparken beliggende ved Randers Naturcenter. Samtidig er stierne i engområderne flere steder blevet forbedret og hævet.