Free Onlineplatform

Gratis adgang til Sprogcenter Randers læringsplatform

Gratis adgang til Onlineplatformen for nye kursister samt introduktion

Hvis du pga. skolelukningen under Coronakrisen ønsker at vente med at starte på sprogcenteret, men gerne selv vil arbejde med at lære dansk, er der en mulighed. Vi har en digital læringsplatform Onlineplatformen, som vi tilbyder gratis adgang til i 2 måneder samt gratis introduktion. Den gratis adgang til Online-platformen gælder kun for borgere med danskuddannelsesret, som er henvist til sprogcenteret af Integrationsafdelingen i Randers Kommune.

Adgangen bruges af vores kursister til forbedring af færdighederne lytning, udtale, skrivning, læsning og grammatik, og er et inkluderet supplement til undervisningen på skolen.

Den er designet til selvstudie og indeholder en stor mængde muligheder for at lære sproget.

Når du har tilmeldt dig hos en af vores koordinatorer, får du tilsendt et UNI-login, som giver dig adgang til vores selvproducerede materialer, Platformen giver mulighed for at finde passende udfordringer, uanset om du er nybegynder, eller du er på et højt niveau. Vi vedligeholder og udbygger platformen løbende.

På skolen får alle vores kursister på Danskuddannelse 2 og 3 en introduktion til platformen, som er bygget op på dansk. Nogle af programmerne har hjælpesprog, f.eks. engelsk, men for mange af dem er det en fordel at have kontakt til en dansktalende hjælper, selv om funktionaliteterne ofte er åbenlyse. 

30 min. introduktion

Vi tilbyder desuden op til 30 min introduktion via telefon til Onlineplatformen.  Det vil være nødvendigt at kunne dansk eller engelsk for at blive introduceret til platformen – eller at få hjælp fra en ven/pårørende, der taler et af disse sprog.

Når du har tilmeldt dig, vil du modtage en mail med loginoplysninger, samt navn og tlf.nr på den lærer, du kan kontakte for at blive introduceret til online-platformen.

Sådan kommer du i gang

Kontakt Integrationsafdelingen på Jobcenter Randers:

 Jobcenter Randers, Regimentvej 10 D, 8930 Randers NØ,

Tlf: 8915 7800 og tilkendegiv, at du gerne vil modtage danskundervisning.

 

Du kan også ringe direkte til :

 Mari-Ann Justesen

Administrativ sagsbehandler, Integration

Tlf. 8915 7977

eller

Malene Olsen

Administrativ sagsbehandler, Integration

Tlf. 8915 7696

Når Sprogcentret har modtaget en henvisning, dvs. besked om, at du ønsker at starte til danskundervisning, vil du blive inviteret til en visitationssamtale med en af sprogcentrets koordinatorer.

Free access to Onlineplatformen for new students (a digital learning tool) and the introduction

Due to the current lock-down of schools because of the Coronavirus (COVID-19) you might want to wait  to join the Language Center while at the same time you still want to learn Danish when you are on your own. For this reason we now offer you the following opportunity. We have a digital Learning Management System called Onlineplatformen and we offer you 2 months free access to this learning tool as well as the introduction for free. The free access for “Onlineplatformen” is only for citizens with the right to Danish language education (referring to the legislation: “Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.), who have been referred from the Integration Department in Randers Kommune to attend Danish language education at the language school “Sprogcenter Randers”.

Our course participants use the access to this site to improve their abilities in hearing, pronunciation, writing, reading and grammar. The school also uses this digital tool as part of the study program at school.

The site is designed for self-study and contains plenty of opportunities to learn the Danish language. 

Once you have signed up with one of our coordinators, you will receive a UNI-login which will give you access not only to the learning material we have produced, but also to plenty of other online language learning resources to which we have license. This web site offers its users the opportunity to find suitable linguistic challenges, whether you are new to the language or whether you prepare to pass the Test in Danish 3, which is our highest level of learning the Danish language. The site is maintained and developed on an ongoing basis.

At school, all our course participants who are signed up for Education in Danish 2 and 3 are introduced to this site, which is made in Danish. Some of the programs have auxiliary languages, such as English, but for many of the course participants it is beneficial to keep in contact with a Danish-speaking helper, even though the functionalities generally are obvious.

30 minutes introduction

To help you to get introduced to Onlineplatformen we also offer you assistance by telephone for up to 30 minutes. In order to be introduced to the site you will need to speak either Danish or English or else get help from a friend or relative who speak one of these languages.

Once you are registered, you will receive an email with login information, as well as the name and phone number of the teacher you may contact who will help you to get introduced to Onlineplatformen.

How to get started

Contact the Integration Department in Job Centre Randers: Job Centre Randers, Regimentvej 10 D, 8930 Randers NØ, tel. 8915 7800 and state that you would like to receive Danish lessons.

You can also call following persons directly:

 Mari-Ann Justesen

Administrative caseworker, Integration Department

Tlf. 8915 7977

or

Malene Olsen

Administrative caseworker, Integration Department

Tlf. 8915 7696

When the Language School has received a message from the Integration Department of the Municipality stating that you are interested in participating in Danish lessons, you will be invited to a visitation interview with a coordinator from the language School.