Budget 2021

Administration

1. Beskrivelse af området

Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingsområdet. Desuden vises budgetbeløbene for 2021:

Mio. kr. 2021-priser

Udgift

Indtægt

Netto

Administration

436,8

-10,4

426,4

Servicerammen

436,6

-12,4

424,2

Udvikling, Miljø og Teknik

64,6

-6,1

58,5

Børn og Skole

14,9

0,0

14,9

Social og Arbejdsmarked

33,6

-0,8

32,8

Sundhed, Kultur og Omsorg

18,4

0,0

18,4

Stabe og tværgående konti

120,5

-5,5

115,0

Redningsberedskab

19,3

0,0

19,3

Løn- og barselspuljer

27,4

0,0

27,4

Udbetaling Danmark

25,4

0,0

25,4

Tjenestemandspensioner og -præmier

55,3

0,0

55,3

Forsikringer

19,7

0,0

19,7

Servicebuffer, lovændringer og reserver

37,5

0,0

37,5

Uden for servicerammen

0,2

2,0

2,2

Tjenestemandspensioner og -præmier

0,2

0,0

0,2

Servicebuffer, lovændringer og reserver

0,0

2,0

2,0

 

Tabellen viser, at der samlet set er budgetteret med nettoudgifter for 424,2 mio. kr. inden for servicerammen og med 2,2 mio. kr. udenfor servicerammen.

Udvikling, Miljø og Teknik

Udvikling, Miljø og Teknik-forvaltningen varetager en bred vifte af services og opgaver inden for miljø, natur, landbrug, trafik, veje, grønne områder, ejendomsdrift mv. Den primære opgave for forvaltningen er at vedligeholde og udvikle Randers Kommunes fysiske omgivelser og sikre korrekt og sikker sagsbehandling.

Det samlede administrative budget udgør 58,5 mio. kr., som er fordelt på tre afdelinger samt et fælles budget til bl.a. ledelse. Størstedelen af udgiftsbudgettet svarende til 63,4 mio. kr. dækker udgifter til løn, heraf vedrører de 38,5 mio. kr. opgaver inden for myndighedsudøvelse. Der er budgetteret med indtægter for 6,1 mio. kr. fra byggesagsgebyrer, administrationsbidrag fra affaldsområdet samt skorstensfejervederlag mv.

Mio. kr. 2021-priser

Udgift

Indtægt

Netto

Udvikling, Miljø og Teknik

64,6

-6,1

58,5

Udvikling, Miljø og Teknik, fælles

4,6

-2,8

1,7

Stab og Bæredygtighed

14,4

-0,6

13,8

Erhverv og Bosætning

4,4

0,0

4,4

Plan, By og Natur

41,3

-2,7

38,6

 

 

Udvikling, Miljø og Teknik, ledelse og fælles

Budgettet omfatter løn til ledelse samt fælles udgifter til kontorhold, IT, inventar, møder og andre personalerelaterede udgifter. Endvidere indgår budgetpulje til studiejob, betalinger af administrationsbidrag fra forvaltningens aftaleenheder samt indtægter fra administrationsbidrag fra affaldsområdet og skorstensfejervederlag

Stab og Bæredygtighed

Stab og Bæredygtighed understøtter forvaltningsledelsen og løser tværgående opgaver inden for GIS, økonomi, jura og udvikling. Afdelingen har ansvaret for kommunens køb/salg af fast ejendom, tilsynet med almene boliger samt arbejdet omkring dårlige boliger og byfornyelse. Stab og Bæredygtighed har desuden ansvaret for den samlede bæredygtighedsindsats. Herudover varetages sekretariatsbetjening af miljø- og teknikudvalget og udviklingsudvalget samt bevillingsnævn. Økonomisektionen varetager en lang række opgaver i relation til kommunal økonomistyring som f.eks. kontering, budget, budgetopfølgning, regnskab, tilsyn samt analyser.

Budgettet omfatter løn og personaleudgifter samt udgifter til GIS. Endvidere indgår pulje til indsats for klima, miljø og natur samt indtægter fra torvehandel og GIS-ydelser.

Erhverv og Bosætning

Erhverv og Bosætning varetager opgaver indenfor erhverv, turisme, bosætning og landdistrikt. Afdelingen betjener den politiske og administrative ledelse i forhold til indsatsen for erhvervsudvikling samt den overordnede planlægning. Der arbejdes både med den overordnede og generelle erhvervsfremmeindsats i hele kommunen og med mindre isolerede markedsføringsprojekter for enkelte mindre landsbyer. En del af driften vedrørende erhvervs- og turismeindsatsen er via kontrakter lagt ud til eksterne operatører. Afdelingen har bl.a. ansvaret for kommunens erhvervs-, bosætnings- samt landdistriktspolitik samt salg af erhvervsjord. Herudover varetages sekretariatsbetjening af landdistriktsudvalget samt opgaver i relation til forskellige regionale samarbejder.  

Budget omfatter udgifter til ledelse og administration, mens budget til driftstilskud samt bevillinger til samarbejds- og udviklingsprojekter er budgetteret under udviklingsudvalget samt landdistriktsudvalget.

Plan, By og Natur

Plan, By og Natur har fem sektioner, der helt eller delvist hører under økonomiudvalget. Opgaverne spænder bredt fra natur, byggesag og plan til veje og trafik og den største del af opgaverne omfatter myndighedsudøvelse. Budgettet omfatter primært løn og personaleudgifter. Endvidere indgår honorar fra projekteringsopgaver og EU-projekter, budget til kommune- og lokalplaner samt kompensation som følge af afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyret. På indtægtssiden er der budgetteret med indtægter fra byggesagsgebyrer.

Miljø, Natur og Landbrug samt Grønne områder og Friluftsliv varetager en række opgaver ifm. miljøbeskyttelse, naturforvaltning samt drift og vedligehold af skove og grønne områder. Området varetager myndighedsudøvelse efter lov om miljøgodkendelse, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven mv.

Byg har ansvar for byggesagsbehandling, administration af ejendomsbeskatning, landzonesager og matrikulære sager. Der opkræves gebyr efter forbrugt tid for byggesagsbehandlingen.

Plan varetager opgaver inden for strategisk og fysisk planlægning, klimaplanlægning, arkitektonisk rådgivning, bevaring, byfornyelse og miljøvurdering.

Veje og Trafik varetager den overordnede planlægning og styring vedr. de kommunale veje, vintertjeneste, parkering samt den kollektive trafik. Opgaven er at sikre, at de myndighedsmæssige vilkår sikres og at drift, vedligeholdelse og udbygning sker i tråd med kommunens politikker og målsætninger, herunder kvalitetsbeskrivelser for driften.  

 

Børn og Skole

For området Børn og Skole er der budgetteret med nettoudgifter for 14,9 mio. kr., der er fordelt som vist nedenfor. Af de 14,9 mio. kr. udgør budgettet til løn 14,2 mio. kr.

Mio. kr. 2021-priser

Udgift

Indtægt

Netto

Børn og Skole

14,9

0,0

14,9

Børn og Skole - Direktørområdet

5,3

0,0

5,3

Børn og Skole - Sekretariatet

9,6

0,0

9,6

 

Sekretariatet understøtter forvaltningsledelsen i betjeningen af to politiske udvalg og de tre sektorområder: skole-, børne- og familieområdet samt skoler og institutioner, herunder med den overordnede økonomi og udviklingsopgaver. Herudover varetager sekretariatet pladsanvisningen indenfor dagtilbudsområdet, betjener børn- og ungeudvalget og andre tværgående funktioner.

Samlet for sekretariatet og ledelsen i Børn og Skole er der afsat 14,9 mio. kr.

Fra og med budget 2021 er bevillingen til administrationen for familieområdet flyttet fra økonomiudvalget til børne- og familieudvalget – det vil sige, at der er flyttet 34,0 mio. kr. til børne- og familieudvalget.

 

Social og Arbejdsmarked

For området Social og Arbejdsmarked er der budgetteret med nettoudgifter for 32,8 mio. kr. Heraf udgør lønbudgettet 32,2 mio. kr.

Mio. kr. 2021-priser

Udgift

Indtægt

Netto

Social og Arbejdsmarked

33,6

-0,8

32,8

Social og Arbejdsmarked fælles

4,7

0,0

4,7

Økonomi og Styring SA

9,1

-0,1

9,0

Politik og Udvikling SA

6,9

0,0

6,9

Borgerservice

12,8

-0,6

12,2

 

Social og Arbejdsmarked fælles dækker niveau 1 og 2 chefer samt tværgående driftsudgifter. Økonomi og Styring SA samt Politik og Udvikling SA varetager bl.a. sekretariatsbetjeningen af socialudvalget og beskæftigelsesudvalget, økonomistyring, drift, udvikling m.m. af socialområdet og arbejdsmarkedsområdet.

Borgerservice varetager en lang række serviceydelser, bl.a. information og vejledning af borgerne om pas, kørekort, vielser og hjælp til selvbetjening.

 

Fra og med budget 2021 er bevillingen til administrationen for jobcenteret og ydelseskontoret flyttet fra økonomiudvalget til beskæftigelsesudvalget – det vil sige, at der er flyttet 112,6 mio. til beskæftigelsesudvalget. Ligeledes er budgettet til administration af socialområdet flyttet fra økonomiudvalget til socialudvalget svarende til 23,2 mio. kr.

 

Sundhed, Kultur og Omsorg

For området Sundhed, Kultur og Omsorg er der budgetteret med nettoudgifter for 18,4 mio. kr., der er fordelt således:

Mio. kr. 2021-priser

Udgift

Indtægt

Netto

Sundhed, Kultur og Omsorg

18,4

0,0

18,4

Sekretariat Sundhed, Kultur og Omsorg

13,1

0,0

13,1

Sekretariat Kultur og Fritid

5,3

0,0

5,3

 

Administrativt er Sundhed, Kultur og Omsorg opdelt i 3 enheder; Visitation, Sekretariat Kultur og Fritid samt Sekretariat Sundhed, Kultur og Omsorg. I forhold til 2020 er det vedtaget, at Visitationen er en del af omsorgsudvalgets budget, og et budget på 15,0 mio. kr. er derfor overført fra økonomiudvalgets budget til omsorgsudvalget.

Af de 18,4 mio. kr. udgør budgettet til løn 17,8 mio. kr.

Sekretariat Kultur og Fritid varetager administrationen af en række kultur- og fritidsmidler, blandt andet tilskud til foreninger, aftenskoler og kulturinstitutioner/-foreninger, lokaleudlejning, ansvar for idrætsanlæg og parker samt understøttelse af foreninger og kultur i øvrigt. Kultur og Fritid har et budget på 5,3 mio. kr.

Sekretariatet Sundhed, Kultur og Omsorg understøtter forvaltningsledelsen i forhold til betjening af udvalg og institutioner, den overordnede økonomi, udviklingsopgaver samt administration af hjemmeplejebiler. Budgettet for sekretariatet er på 13,1 mio. kr.

 

Stabe og tværgående konti

For området Stabe og tværgående konti er der budgetteret med nettoudgifter for 115,0 mio. kr., hvoraf lønbudgettet udgør 75,7 mio. kr.

Stabe og tværgående konti består af følgende områder:

Mio. kr. 2021-priser

Udgift

Indtægt

Netto

Stabe og tværgående konti

120,5

-5,5

115,0

Direktion

5,0

0,0

5,0

Politik, Jura og Kommunikation

15,0

-0,1

14,9

Økonomi

23,4

0,0

23,3

Personale og HR

21,1

-0,1

21,0

IT og Digitalisering

68,2

0,0

68,2

Borgerrådgiver

2,9

-2,0

0,8

Centralt fælles

-15,1

-3,2

-18,2

 

I oversigten fremgår de enkelte stabes budgetter samt de tværgående administrative udgifter, der er fælles for flere forvaltninger eller er tværgående for hele kommunen.

Stabene betjener organisationen og den politiske ledelse, hvorimod Borgerrådgiveren betjener borgerne og er uafhængig af forvaltningen.

 

Redningsberedskab

Beredskab og Sikkerhed har siden 1. januar 2016 været et fælles beredskab for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner. Beredskab og Sikkerhed er organiseret som et kommunalt fællesskab efter styrelseslovens § 60 og er etableret som et interessentskab.

Beredskab og Sikkerheds opgaver er i hovedtræk:

  • Rednings- og slukningsopgaver i tilfælde af brand
  • Opgaver i forbindelse med akutte uheld med farlige stoffer
  • Opgaver i forbindelse med modtagelse, indkvartering og forplejning af evakuerede og andre nødstedte.
  • Vandforsynings- og brandhaneadministration
  • Brandteknisk sagsbehandling
  • Forebyggende opgaver
  • Brandsyn

 

Der er nedsat en Beredskabskommission, der har ansvaret for varetagelse af redningsberedskabets opgaver. Borgmesteren er født medlem af Beredskabskommissionen, og Randers Kommunes budget til Beredskab og Sikkerhed er derfor placeret under økonomiudvalget.

De enkelte kommuners andele af det samlede budget har dannet grundlag for en fordelingsnøgle mellem kommunerne. Randers Kommunes ejerandel udgør 39 %. Budgettet til redningsberedskabet udgør i 2021 19,3 mio. kr.

 

Løn- og barselspuljer

Budgettet udgør 27,4 mio. kr. og vedrører følgende områder:

Mio. kr. 2021-priser

Udgift

Indtægt

Netto

Løn- og barselspuljer

27,4

0,0

27,4

Barselspulje

22,2

0,0

22,2

Jubilæumsgratialer

2,5

0,0

2,5

Lønpuljer

2,7

0,0

2,7

 

Fra barselspuljen refunderes de enkelte arbejdspladser 80 % af forskellen mellem den faktiske løn og barselsrefusionen modtaget fra Udbetaling Danmark. Barselsfonden udgør med virkning fra budget 2021 0,68 % af kommunens lønsum.

Budgettet til jubilæumsgratialer er fastsat svarende til det forventede antal jubilarer i 2021.

Budgettet til lønpuljer anvendes til kompensation vedrørende tillidsrepræsentanter samt til voksenelever. Af budgettet til voksenelever anvendes forlods 0,2 mio. kr. til administrative elever. Herefter fordeles 1,6 mio. kr. med 0,8 mio. kr. mellem Udvikling, Miljø og Tekniks driftsafdeling og administrationen. Derudover anvendes 0,8 mio. kr. til aflønning af voksenelever, som ansættes med to i IT og Digitalisering, to i Udvikling, Miljø og Teknik samt to i Sundhed, Kultur og Omsorg.

 

Udbetaling Danmark

Budgettet til Udbetaling Danmark er på 25,4 mio. kr.

Randers Kommune er fra 2013 blevet opkrævet et administrationsbidrag fra Udbetaling Danmark (UDK). Udbetaling Danmark opkræver administrationsbidrag til henholdsvis Kundedrift og Udbetaling Danmarks drift af IT-systemer.

Administrationsbidraget for 2021 fastsættes endeligt på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2020.

 

Tjenestemandspensioner og –præmier

Budgettet på området udgør 55,5 mio. kr. i 2021. Heraf ligger 0,2 mio. kr. udenfor servicerammen, da det vedrører affaldsområdet og dermed det brugerfinansierede område.

Budgettet vedrører tjenestemandspensioner til pensionerede tjenestemænd og præmier som indbetales til Sampension til dækning af fremtidige pensionsudgifter.

Såvel pensioner som præmier skal bogføres på hovedkonto 6 Administration uanset ansættelsessted. Når en tjenestemand fratræder, vil stillingen typisk blive genbesat med en overenskomstansat, hvor pensionsforsikringspræmien skal bogføres på ansættelsesstedet. I denne type stillingsskift kompenseres ansættelsesstedet for merudgiften på 16 % til præmier med finansiering fra puljen til tjenestemandsforsikringspræmier. Kontoen dækker også over restudgifter til tjenestemandspensioner, da præmierne over årene ikke har været fuldt dækkende.

Udgiften til præmier er faldende på grund af nettoafgang af tjenestemænd, mens udgiften til tjenestemandspensioner ifølge Sampension vil stige de kommende år og først topper omkring år 2025.

 

Forsikringer

Budgettet er på i alt 19,7 mio. kr. til forsikringspræmier og forsikringsudgifter.

Randers Kommune er både forsikret via forsikringsselskaber og via en intern forsikringsordning. Den interne forsikringsordning vedrører bl.a. arbejdsskade, bygning og løsøre, motorkøretøjer, erhvervs- og produktansvar, forsikringsmægler, risikostyring m.v.

På området bogføres præmieudgifter til de enkelte forsikringsområder samt erstatninger for arbejdsskader og erstatningsudgifter.

 

Servicebuffer, lovændringer og reserver

Budgettet er på i alt 39,5 mio. kr., som fordeler sig som vist nedenfor:

Mio. kr. 2021-priser

Udgift

Indtægt

Netto

Servicebuffer, lovændringer og reserver

39,5

2,0

39,5

Lov og cirkulære

2,3

0,0

2,3

Budgetpulje servicebuffer

33,8

0,0

33,8

Innovationspuljen

0,5

0,0

0,5

Kørselsbudget – buffer

0,4

0,0

0,4

Bortfald af lejeindt., Randers Regnskov

0,2

0,0

0,2

Tilskud til foreninger

0,2

0,0

0,2

Budgetreserve – refusion SDE

0,0

2,0

2,0

 

Vedrørende Lov og cirkulære for 2021-24 samt fra tidligere år er der et budget på 2,3 mio. kr. Heraf er 1,6 mio. reserveret til nye, endnu ikke kendte digitaliseringsinitiativer i regi af KOMBIT jf. KL’s budgetvejledning angående Administration og IT.

Der er - som tidligere - budgetteret med 33,8 mio. kr. som en bufferpulje vedr. serviceudgifter i 2021-24.

Innovationspuljen blev ved budgetaftalen 2015 reduceret med 4 mio. kr. årligt. Der er herefter et budgetbeløb på 0,5 mio. kr.    

Der er en buffer vedrørende kørsel på 0,4 mio. kr., der er afsat til finansiering af fælles indsatser og til at kompensere for mindre uforudsete hændelser.

Som en del af budgetaftalen 2020-23 blev der afsat budget til at dække manglende lejeindtægter i forbindelse med overdragelse af arealerne ved Hvidemøllevej 3 og 5 samt Åbo til Randers Regnskov. Budgettet er indtil videre placeret under økonomiudvalget.

Som en del af budgetaftalen 2021-24 er der givet tilskud til foreninger. Tilskud til Natteravnene på 25.000 kr., Kastalia og Underværket på hver 100.000 kr. i 2021 er budgetlagt under økonomiudvalget.

Der er ligeledes i budgetaftalen afsat en budgetreserve på 2,0 mio. kr. i 2021 og 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og 2024 til imødegåelse af usikkerhed i forbindelse med de ændrede refusionsregler vedrørende særligt dyre enkeltsager.

 

2. Budgetmål i 2021 – tværgående

Budgetmål

Randers Kommune skal have en sund økonomi

Begrundelse/uddybning

Med vedtagelse af den nye udligningsreform (herunder permanentgørelse af finansieringstilskuddet) er der kommet væsentligt større sikkerhed omkring indtægtssiden.

Som det fremgår af den økonomiske politik vil det primære økonomiske styringsmål derfor fremover være det gennemsnitlige driftsoverskud. Mere præcist gælder det, at resultatet på det skattefinansierede område skal være tilstrækkelig til at dække de budgetterede afdrag på lån (set i gennemsnit over 4-års perioden). Beløb herudover vil kunne indgå i et politisk råderum. Et eventuelt permanent råderum fastlægges dog ud fra balancen i sidste overslagsår, hvor kravet som minimum er balance (dvs. at resultatet på det skattefinansierede område skal kunne dække afdrag på lån det pågældende år).   

 

Politisk(e) målsætning(er)

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

 

 

Vision 2022

 

Indikator

Baseline 2017/2018

Delmåltal 2021

4-årigt måltal for 2022

Måltal for 2024

Primært styringsmål:

Resultat af ordinær drift og anlæg fratrukket afdrag på lån

Ubalance på 28,3 mio. kr.

(regnskab 2017)

Som minimum balance (beløb herudover kan indgå i råderum)

Som minimum balance (beløb herudover kan indgå i råderum)

Som minimum balance (beløb herudover kan anvendes som permanent råderum)

Sekundært styringsmål : Det gennemsnitlige skattefinansierede anlægsniveau (brutto) i budgetperioden

190 mio. kr.

(regnskab 2017)

Mindst 150 mio. kr.

Mindst 150 mio. kr.

Mindst 150 mio. kr.

Sekundært styringsmål:

Kommunens ikke-disponerede kassebeholdning

 

Ved opgørelsen af den ikke-disponerede beholdning fraregnes opsparede drifts- og anlægsmidler samt opsparing til klimabroen.

Ikke opgjort

Gradvis opbygning af ikke-disponeret kassebeholdning

Gradvis opbygning af ikke-disponeret kassebeholdning

Mindst 100 mio. kr. i sidste overslagsår i budgetperioden.

 

Sekundært styringsmål: Kommunens skattefinansierede gæld

923 mio. kr.

(ultimo 2017)

Skal nedbringes

Skal nedbringes

Skal nedbringes

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Ovennævnte styringsmål er indgået som styringsparametre i forbindelse med budget 2021-24 og vil ligeledes være styrende ved kommende budgetlægninger. 

 

I de generelle bemærkninger er der redegjort nærmere for overholdelsen af ovennævnte styringsmål i budgetlægningen 2021-24.

Budgetmål

Randers Kommune skal have en innovativ og effektiv administration

Begrundelse/uddybning

Vi vil drive en effektiv kommune og udnytte de muligheder den teknologiske udvikling giver os – effektiv drift og administration kan bl.a. ske ved automatisering af arbejdsgange (f.eks. via Robotic Process Automation (RPA), brug af programmer med workflow og visualisering af data). Denne teknologi er en indikator på kommunens arbejde med automatisering og effektive arbejdsgange. Disse målsætninger forfølges også ved brug af andre redskaber - som eksempelvis lean-metoder, talegenkendelse og øget digitalisering i øvrigt. 

 

Politisk(e) målsætning(er)

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

 

 

Vision 2022

 

Indikator

Baseline 2017/2018

Delmåltal 2021

4-årigt måltal for 2022

Måltal for 2024

Antal arbejdsgange, der er automatiseret bl.a. ved hjælp af RPA-teknologi.

1

25

50

65

Timer frigivet til effektivisering/øvrige arbejdsopgaver ved hjælp af bl.a. RPA-teknologi.

 

100 t/år

4.500 t/år

9.000 t/år

11.500 t/år

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Kommunens igangværende aktiviteter med at gennemføre mere effektive administrative arbejdsgange via øget grad af digitalisering (herunder automatisering) fortsættes.

 

 

Budgetmål

Randers Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads

Begrundelse/uddybning

Medarbejderne er den helt afgørende forudsætning for løsning af kommunens opgaver.  Kommunen skal derfor være i stand til at tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere.

 

Politisk(e) målsætning(er)

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

 

 

Vision 2022

 

Indikator

Baseline 2017/2018

Delmåltal 2021

4-årigt måltal for 2022

Måltal for 2024

Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder i arbejdsdage

14,1 kalenderdage svarende til 10,8 arbejdsdage (2017)

Under 10

Under 10

Målet fastsættes efter en drøftelse i HovedMed 2021

Antal arbejdsulykker

188 (2017)

Faldende set i forhold til 2019

Faldende set i forhold til året før

Målet fastsættes efter en drøftelse i HovedMED 2021

Medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdsliv.

Målt som andel af medarbejdere, der angiver at være helt eller overvejende enig i at være tilfredse med deres arbejdsplads. Trivselsmålingen foretages hvert 3. år.

89,5 % (2016)

Trivselsmålingen, som foretages i 2022, skal som minimum være på niveau med resultatet i 2019 på 89,6%

Målet fastsættes efter en drøftelse i HovedMED

Målet fastsættes efter en drøftelse i HovedMED 2021

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

For opnåelse af under 10 arbejdsdages sygefravær sættes der fokus på konkrete indsatser indenfor hvert direktørområde for at nå målet.

Målet for Antal arbejdsulykker med fravær er nået. Fremadrettet skal der være særligt fokus på de nyansattes introduktion til arbejdsopgaver og herunder fald i arbejdsulykker.

Målet omkring medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdsliv er opnået for 2019. Der udarbejdes ny koncernmåling i 2022.

Der udarbejdes nye mål indenfor de tre kategorier i 2021, da arbejdsmiljømålene skal drøftes og godkendes i Hovedsamarbejdsudvalget.

 

 

Budgetmål

Effektive og økonomisk ansvarlige indkøb

Begrundelse/uddybning

Randers Kommune skal foretage økonomisk ansvarlige, effektive og professionelle indkøb med en høj grad af koordinering, en høj aftaleoverholdelse (compliance) på kommunens fælles indkøbsaftaler, en stærk digital understøttelse af indkøbsprocessen og efter princippet billigst og bedst til prisen. På den måde sikres en effektiv indkøbsproces og frigøres ressourcer, der kan anvendes til mere borgernær service.

 

Politisk(e) målsætning(er)

Budgetmålet skal understøtte de seks overordnede politiske målsætninger.

 

 

Vision 2022

 

Indikator

Baseline 2017/2018

Delmåltal 2021

4-årigt måltal for 2022

Måltal for 2024

E-handelsgrad

 

Måles som andelen af indkøbte varer/tjenesteydelser, som er tilgængelige i kommunens e-handelskatalog, og som indkøbes gennem e-handelssystemet

83 % (1. halvår 2017)

77 % (2. halvår 2017)

80 %

90 %

90 %

Aftaleloyalitet

 

Måles på udvalgte større tværgående obligatoriske indkøbsaftaler

 

Måles som andelen (vægtet) af den samlede omsætning på tre udvalgte varegrupper, som er tilgængelig via kommunens indkøbsaftaler, og som indkøbes hos den rigtige aftaleleverandør

76 % (2017)

80 %

85 %

92 %

Status/handlinger ift. at nå mål for vision 2022

Det forventes, at e-handelsgraden midlertidigt vil falde i 2021, når Randers Kommunes nye e-handelssystem tages i brug primo 2021.

 

3. Tal og forudsætninger

3.1 Hovedtal på driften

Nedenstående tabel viser budgettet fra 2021 til 2024 (i 2021-priser).

Mio. kr. 2021-priser

2021

2022

2023

2024

Administration

426,4

448,2

462,5

466,8

Servicerammen

424,2

446,0

460,7

465,1

Udvikling, Miljø og Teknik

58,5

58,1

56,6

56,6

Børn og Skole

14,9

14,7

13,7

13,7

Social og Arbejdsmarked

32,8

32,4

32,0

32,0

Sundhed, Kultur og Omsorg

18,4

17,7

17,7

17,7

Stabe og tværgående konti

115,0

111,7

110,7

110,7

Redningsberedskab

19,3

19,3

19,3

19,3

Løn- og barselspuljer

27,4

27,4

27,4

27,4

Udbetaling Danmark

25,4

25,4

25,4

25,4

Tjenestemandspensioner og -præmier

55,3

55,3

55,3

55,3

Forsikringer

19,7

19,7

19,7

19,7

Servicebuffer, lovændringer og reserver

37,5

64,1

82,8

87,2

Uden for servicerammen

2,2

2,2

1,7

1,7

Tjenestemandspensioner og -præmier

0,2

0,2

0,2

0,2

Servicebuffer, lovændringer og reserver

2,0

2,0

1,5

1,5

 

De stigende budgetter for Administrationen vedrører i stor udstrækning de afsatte demografibeløb, der er placerer under ”Servicebuffer, lovændringer og reserver. En nærmere gennemgang af udviklinger over årene følger nedenfor.

 

3.2 Ændringer over år

Nedenstående tabel viser, med udgangspunkt i 2020, ændringerne til budget 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Mio. kr. 2021-priser

Ændring til 2021

Ændring til 2022

Ændring til 2023

Ændring til 2024

Bevillingsområde

 

 

 

 

Udgangspunkt 2020-budget

631,1

631,1

631,1

631,1

Tillægsbevillinger og ompl. mellem bevillingsområder

-3,3

-3,8

-4,2

-4,2

Effektiviseringsbidrag - trin i 2024

 

 

 

-20,0

Ingen prisfremskrivning 2021

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

Lov og cirkulære 2021-24

2,7

2,7

2,5

0,9

Tekniske korrektioner

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

Servicebuffer justering

-6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Adm. familieområdet flyttet til børn- og familieudvalget

-34,0

-34,0

-34,0

-34,0

Adm. socialområdet flyttet til socialudvalget

-23,2

-23,1

-23,1

-23,1

Jobcenter og ydelsescenter flyttet til beskæftigelsesudv.

-112,6

-110,2

-109,6

-109,6

Ejendomsservice flyttet til miljø- og teknikudvalget

-7,3

-7,3

-7,3

-7,3

Visitationen flyttet til Omsorgsudvalget

-15,0

-15,0

-15,0

-15,0

 

 

 

 

 

Budgetaftale:

 

 

 

 

Analyse af omsorgsområdet

1,0

 

 

 

Borgerombudsmand - ældreområdet

0,2

0,2

0,2

0,2

Bosætningsstrategi - markedsføring

1,0

1,0

 

 

Budgetpulje - særlig dyre enkeltsager

2,0

2,0

1,5

1,5

Tilskud til foreninger

0,2

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Demografimidler:

 

 

 

 

Demografimidler - pulje

33,8

62,0

90,2

115,9

Demografimidler - udmøntning

-33,8

-32,2

-31,6

-31,3

 

 

 

 

 

Budgetændringer fra tidligere år:

 

 

 

 

Effektiviseringsbidrag

-2,4

-5,3

-7,3

-7,3

Reserve - skattesanktion og ændret PL-skøn - bortfald af bevilling

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

 

 

 

 

 

Ingen prisfremskrivning 2021 og frem

0,0

-9,7

-19,3

-19,3

FN's verdensmål - bortfald af bevilling

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Udmøntning af klima, natur og miljøpolitikker - bortfald af bevilling

 

 

-0,9

-0,9

Byggesagsbehandling - bortfald af bevilling

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Jobcentret - bortfald af bevilling

 

-2,0

-2,0

-2,0

 

 

 

 

 

Tillægsbevillinger

-1,8

-2,9

-2,9

-2,9

Lov og cirkulære

0,2

0,3

0,3

0,3

Overførsler og tekniske korrektioner

1,1

1,1

1,1

1,1

 

 

 

 

 

PL og øvrige ændringer

-0,3

-0,2

-0,1

-0,2

 

 

 

 

 

I alt

426,4

448,2

462,5

466,8

 

Budgetændringer over årene er beskrevet nedenfor.

Der er givet tillægsbevillinger og lavet omplaceringer mellem bevillingsområder bl.a. i forbindelse med budgetopfølgninger for -3,3 mio. kr. faldende til -4,2 mio. kr.

Der er lagt et nyt trin ind i 2024 på 0,5 procents-effektiviseringsbidraget svarende til -20 mio. kr. Dette er en uudmøntet pulje, der indtil videre er placeret under økonomiudvalget.

Udmøntningen af ingen prisfremskrivning udgør -0,7 mio. kr. for bevillingsområdet.

På bevillingsområdet er der tilført 2,7 mio. kr. faldende til 0,9 mio. kr. ved udmøntningen af Lov og cirkulære 2021-24.

Der er i forbindelse med budgetlægningen foretaget tekniske korrektioner for i alt -0,4 mio. kr. henholdsvis -6,2 mio. kr. i 2021. Dette drejer sig bl.a. om en justering af budgettet til redningsberedskabet samt en tilpasning af servicebufferen.

Byrådet besluttede den 27. april 2020 ændringer af den politiske struktur i kontoplanen til det nye økonomisystem – herunder flytning af konto 6 myndighedsbudgetter fra økonomiudvalget til aftaleenhederne under de respektive fagudvalg. Aftaleenhederne, det drejer sig om, er Myndighedscentret, Center for Børnehandicap og Autisme, Center for Voksenhandicap, Center for Socialt udsatte, Center for Psykiatri, Jobcentret inkl. Ydelseskontoret, Ejendomsservice samt Visitationen.

Med budgetaftalen 2021-24 er der afsat 1,0 mio. kr. i 2021 til analyse af omsorgsområdet, 0,2 mio. kr. til en borgerombudsmand på omsorgsområdet samt 1,0 mio. kr. i årene 2021 og 2022 til markedsføring som led i en bosætningsstrategi.

Der er ligeledes i budgetaftalen afsat en budgetreserve på 2,0 mio. kr. i 2021 og 2022 og 1,5 mio. kr. i 2023 og 2024 til imødegåelse af usikkerhed i forbindelse med de ændrede refusionsregler vedrørende særligt dyre enkeltsager. Derudover er der givet tilskud til foreninger. Tilskud til Natteravnene på 25.000 kr., Kastalia og Underværket på hver 100.000 kr. er i 2021 budgetlagt under økonomiudvalget.

I forhold til demografimidler er der sket udmøntning på 33,8 mio. kr. i 2021 faldende til 31,3 mio. kr. i 2024. Som følge af beslutning ved budgetlægningen for 2019-22 er stigninger i overslagsårene placeret under økonomiudvalget – og disse beløb vil blive udmøntet i forbindelse med de kommende års budgetlægninger. På skoleområdet er der dog tale om et faldende beløb i overslagsårene, så disse beløb er udmøntet fuldt ud til området i alle år og indgår således ikke i den centrale pulje.

I den centrale pulje under økonomiudvalget står der følgende beløb til senere udmøntning: 29,8 mio. kr. i 2022, 58,6 mio. kr. i 2023 og 84,6 mio. kr. i 2024.

Effektiviseringskravet er udmøntet i henhold til budgetaftalen 2020-23. Kravet stiger med -2,4 mio. kr. fra 2020 til 2021 og til -7,3 mio. kr. i 2023 og 2024.

I 2020 blev der afsat et reservebeløb på 5 mio. kr. til en forventet midtvejsregulering/efterregulering vedrørende ændrede pris/lønskøn samt eventuelle kollektive sanktioner (som følge af samlet skattestigning på landsplan). Da det kun blev afsat i 2020, er der en ændring på -5,0 mio. kr. til 2021.

Ingen prisfremskrivning på budgetter til varekøb og tjenesteydelser fortsætter. Budgetreduktionen på 9,7 mio. kr. i 2022 stigende til 19,3 mio. kr. i 2023 og 2024 er indtil videre placeret under bevillingsområdet administrationen.

Derudover er der en række tidsbegrænsede bevillinger, der bortfalder; 0,5 mio. kr. til FN’s verdensmål, 0,9 mio. kr. til udmøntning af klima, natur og miljøpolitikker (fra 2023), 0,5 mio. kr. til byggesagsbehandling i Plan og Byg samt 2,0 mio. kr. til Jobcentret (fra 2022).

Tillægsbevillinger, lov og cirkulære, overførsler og tekniske korrektioner fra tidligere år giver i alt ændringer på -0,5 mio. kr. i 2021 og -1,5 mio. kr. i 2024.

3.3 Budgetforudsætninger

Budgetforslag 2021-24 er beregnet på grundlag af det vedtagne budget 2020-23 tillagt pris- og lønfremskrivninger og korrektioner besluttet ved budgetvedtagelse, tillægsbevillinger og omplaceringer samt korrektioner fra lov- og cirkulæreprogrammet.

 

4. Nøgletal, takster m.m.

4.1 Nøgletal - 6-byerne

Regnskab 2019

Udg. til central ledelse og adm. pr. indb.

Årsværk til ledelse og administration pr. 1.000 indb.

Københavns Kommune

6.086

15,2

Odense Kommune

5.938

14,8

Esbjerg Kommune

5.090

14,5

Randers Kommune

4.674

14,5

Aarhus Kommune

4.919

15,7

Aalborg Kommune

4.677

16,3

Gennemsnit

5.468

15,3

Kilde: Økonomi og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal – www.noegletal.dk

 

Ovenstående tabel viser, at Randers Kommune har det laveste niveau i 6-by samarbejdet, når der ses på administrative udgifter til central ledelse og administration pr. indbygger. Ved sammenligning med hele landet har Randers Kommune det 6. laveste udgiftsniveau. I forhold til årsværk til ledelse og administration ligger Randers på samme niveau som Esbjerg, som ligeledes er det laveste niveau sammenlignet med de øvrige 6-byer.