Regnskab 2019

Økonomiudvalget - 1.1. Administration

1. Regnskabsresultat for Administrationen

Indledning

Nedenfor redegøres for regnskabsresultat 2019 for bevillingsområdet 1.1 Administrationen.

Regnskabsresultatet for Administrationen er samlet på 549,2 mio. kr. for service og brugerfinansierede udgifter, og årets resultat er et mindreforbrug på 9,7 mio. kr.

01 - Administration

 

 

 

Serviceudgifter

Oprindeligt budget

Korrigeret budget ekskl. overførsler

Regnskab

Årets resultat

Overførsler fra 2018

Årets resultat inkl. overførsler fra 2018

Overførsler til 2020

Udvikling, Miljø og Teknik

56,2

60,8

64,0

3,2

-6,3

-3,1

-3,5

Børn og skole

47,5

48,3

48,1

-0,2

8,2

8,0

8,0

Social og arbejdsmarked

160,7

164,1

166,8

2,7

-0,0

2,7

2,0

Sundhed, kultur og omsorg

32,0

31,9

31,7

-0,2

-0,9

-1,1

-1,1

Stabe og tværgående konti

107,0

108,6

107,1

-1,5

-30,9

-32,4

-32,3

Redningsberedskab

18,5

18,5

18,5

0,0

 

0,0

0,0

Barselsfond og lønpuljer

33,4

24,9

21,9

-3,0

-12,9

-15,8

-15,6

Udbetaling Danmark

26,8

26,8

25,6

-1,2

 

-1,2

-1,2

Tjenestemandspensioner og -præmier

54,5

53,9

41,9

-12,0

 

-12,0

0,0

Interne forsikringspuljer og præmier

19,8

19,8

23,5

3,7

-12,6

-8,8

-8,8

Lov og cirkulæreprogram

0,4

0,9

 

-0,9

 

-0,9

0,0

Budgetaftaler

42,8

0,4

0,0

-0,4

-10,9

-11,2

-11,2

Sum eksklusiv projekter

599,6

558,9

549,3

-9,6

-66,3

-75,9

-63,7

Projekter - Børn og skole

 

0,0

-0,1

-0,1

-0,5

-0,7

-0,7

Projekter - Social og arbejdsmarked

 

0,0

-0,2

-0,2

1,9

1,7

1,7

Sum

599,6

558,9

549,0

-9,9

-64,9

-74,8

-62,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugerfinansierede udgifter

Oprindeligt budget

Korrigeret budget ekskl. overførsler

Regnskab

Årets resultat

Overførsler fra 2018

Årets resultat inkl. overførsler fra 2018

Overførsler til 2020

Tjenestemandspensioner og -præmier

0,1

0,1

0,2

0,1

 

0,1

0,0

Sum

0,1

0,1

0,2

0,1

 

0,1

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Drift i alt

599,7

558,9

549,2

-9,7

-64,9

-74,7

-62,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat: + = merforbrug/mindreindtægt, - = mindreforbrug/merindtægt.

 

 

 

Overførsler: + = overførsel af gæld, - = overførsel af opsparing

 

 

 

Bemærkninger

Udvikling, Miljø og Teknik

Udvikling, Miljø og Tekniks administrative budget udgør samlet set 60,8 mio. kr. Årets resultat viser et forbrug på 64 mio. kr., og dermed et merforbrug på 3,2 mio. kr. Idet der er overført opsparing på 6,3 mio. kr. fra 2018, viser årets resultat inklusiv overførsler dermed en opsparing på 3,1 mio. kr. Da der ikke sker overførsel af merforbruget på 0,5 mio. kr. på grunddataprogram, og der anvendes 0,1 mio. kr. af opsparing til kompenserende beløb på et anlægsprojekt med merforbrug, søges der om overførsel af 3,5 mio. kr. til 2020. Heraf udgør restbevilling til tilsyn med almene boliger 2 mio. kr.

En væsentlig forklaring på resultatet er merforbrug til løn og øvrig administration på 1,4 mio. kr., som dækkes af overført opsparing fra 2018. Merforbruget skyldes primært udgifter i tilknytning til direktørskifte. Herudover er der merforbrug til grunddataprogram på 0,5 mio. kr. og i Ejendomsservice på 0,2 mio. kr. Endelig er restbevilling på 1 mio. kr. vedrørende forstærket indsats for salg af byggegrunde tilbageført til kassen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2019, da indsatsen er afsluttet. Dette blev teknisk gjort med et indtægtsbudget på 1,0 mio. kr. og dermed en tilsvarende mindreindtægt som regnskabsresultat, der dækkes af opsparingen.

Ejendomsservice er en aftaleenhed med budget under både økonomiudvalget og miljø- og teknikudvalget, hvor det samlede resultat i 2019 viser et mindreforbrug på 5,7 mio. kr.

Resultatet er bedre end forudsat i planen for afvikling af gælden i Ejendomsservice, som blev godkendt af byrådet i april 2018. Det er således fortsat målsætningen, at gælden vil være afviklet senest ultimo 2023. Merforbruget på de 0,2 mio. kr. på økonomiudvalget overføres fra økonomiudvalget til miljø- og teknikudvalget som en del af overførselssagen.

Børn og skole

Børn og Skole har et samlet forbrug på 48,1 mio. kr. i 2019, og ender således året med et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Idet der blev overført en gæld fra 2018 på 8,2 mio. kr., overføres der en gæld på 8,0 mio. kr. til 2020. Gælden fordeler sig med 8,7 mio. kr. på myndighedscentret på familieområdet, og en opsparing på 0,7 mio. kr. på den øvrige administration i Børn og Skole.

Mindreforbruget i 2019 dækker dels over et merforbrug i myndighedscentret på 0,4 mio. kr., og dels et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på den øvrige administration. Myndighedscentret har været i gang med en genopretning af både arbejdsmiljø og sagsbehandlingskvalitet. Den nuværende bemanding har været en afgørende faktor for at skabe en realistisk økonomisk ramme for familieområdet. Der er i 2020 en forventning om et budget i balance på den ordinære administrative drift.

Endelig overfører Børn og Skole en opsparing på 0,7 mio. kr. til 2020 fra projektet ”Omlægning af efterværnsindsatsen”. Projektet er flerårigt og afsluttes ved udgangen af april 2021.

Social og arbejdsmarked

Social og arbejdsmarked har et samlet forbrug på 166,8 mio. kr. og dermed et merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget kan overvejende henføres til borgerservice og arbejdsmarkedsområdet, mens der på de øvrige område er et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr. blandt andet som følge af vakante stillinger i 2019.

Borgerservice har et merforbrug på knap 0,7 mio. kr. til porto, som ligger udenfor aftale.

På arbejdsmarkedsområdet er der et merforbrug på ca. 4,0 mio. kr., der overvejende skyldes højere udgifter til familiesagsbehandling på integrationsområdet end budgetlagt og forsat høje udgifter til lægeerklæringer.

Der er overskud på serviceudgifterne på arbejdsmarkedsområdets bevilling 3.1 Beskæftigelse, integration og kontante ydelser på 3,7 mio. kr., hvoraf de 3,0 mio. kr. foreslås flyttet til Jobcentrets administration i overførselssagen. Overskuddet vedrører blandt andet arbejdsgiverpuljen til løntilskud, hvor der fra statslig side har været krav om færre løntilskud (indsats) og flere samtaler (administration).

Jobcentret benytter sig af en række af tiltag for at bringe den ledige tilbage på arbejdsmarkedet. Disse tiltag bør ses som et samlet hele. Den aktive beskæftigelsesindsats består således både af samtaler med jobkonsulenter (administration), vejledning og opkvalificeringstilbud og virksomhedsrettet indsats (indsats). Det er endvidere som en del af sagsbehandlingen for nogle målgrupper et lovmæssig krav om lægeerklæringer (administration). Disse indsatser har alle det samme formål – nemlig at få den ledige i job eller tættere på arbejdsmarked, hvorfor grænsen mellem konto 6 (administration) og konto 5 (indsats) kan ses som lidt fleksibel og flydende på beskæftigelsesområdet.

Der arbejdes med en naturlig tilpasning af antallet af medarbejdere på jobcentret til faldet i visse målgrupper samt yderligere nedbringelse af udgifterne på lægeerklæringer, således der kan opnås driftsmæssig balance i løbet af 2020 på jobcentret.

Endeligt overfører Social og arbejdsmarkedet under projekter en gæld på 1,7 mio. kr. til 2020. Mange af de eksternt finansierede projekter er flerårige og overførslen skyldes tidsforskydninger mellem udgifter og indtægter.

Sundhed, kultur og omsorg                                                      

Sundhed, kultur og omsorg har i 2019 et mindre overskud på 0,2 mio. kr. ud af det samlede budget på 31,9 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært ophørte medarbejdere, hvor der har været kortere vakancer samt nye medarbejdere, som har et feriekort, hvorfor der ikke er en lønudgift til disse i ferier.

Stabe og tværgående konti

Stabe og tværgående konti har et samlet forbrug på 107,1 mio. kr. og ender 2019 med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Nedenfor redegøres for væsentlige forklaringer på mindreforbruget.

  • Personale & HR samt Økonomi - merforbrug på 0,6 mio. kr. som skyldes merforbrug til ekstra administrative elever samt til fælles uddannelsestiltag. Merforbruget finansieres af overførsel fra 2018.
  • Politik, Jura og Kommunikation - merforbrug på 0,7 mio. kr. der primært skyldes advokatudgifter bl.a. til vurdering af rettigheder i VERDO-sagen.
  • IT-afdelingen - mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Beløbet fordeler sig med et mindreforbrug på Skole IT på 0,6 mio. kr. samt et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på det øvrige IT-budget. I 2017 blev der investeret i nye pc'er. Der skal i de efterfølgende 2-3 år spares op med 1,5 mio. kr. årligt til den næste udskiftning.
  • Fællesudgifter - mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Den primære begrundelse er, at der har været merindtægter på gebyrer.

Redningsberedskab

Den forventede udgift på 18,5 mio. kr. svarer til budgettet på området.

Barselsfond og lønpuljer

Udover barselsfonden er der under dette område puljer til at dække voksenelever, jubilæumsgratialer, tillidsrepræsentanters deltagelse i hoved- og sektorMED samt kompetenceudvikling af ledere.

Der er i 2019 forbrugt 21,9 mio. kr., og der er således et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen består af et mindreforbrug på barselsfonden på 3,3 mio. kr. og på jubilæumsgratiale på 0,2 mio. kr. I den anden retning er der en merudgift vedrørende diplomuddannelse for ledere på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget på barselsfonden skyldes primært en periodeforskydning i bogføringen, da der kun er udbetalt 11 måneders tilskud i 2019.

Udbetaling Danmark

Til Udbetaling Danmark betales udover administrationsbidrag til kundedrift ligeledes et IT-administrationsbidrag til it-systemer, der afløser KMD’s monopolsystemer på Udbetaling Danmarks område. Derudover betales for KMD’s systemer direkte til UDK, indtil systemerne helt udfases. Der har i 2019 været en udgift på 25,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

Tjenestemandspensioner og -præmier

På tjenestemandspensioner og -præmier har der været en udgift på 41,9 mio. kr. under service og 0,2 mio. kr. under brugerfinansierede udgifter. Samlet betyder dette et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. set i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget tilfalder kommunekassen og vil i lighed med tidligere år i forbindelse med regnskabet dække merudgifter, der ikke overføres.

Interne forsikringspuljer og præmier

På interne forsikringspuljer og præmier har forbruget været på 23,5 mio. kr., og der har således været et merforbrug i forhold til budgettet på 3,7 mio. kr. Merforbruget dækkes af opsparing overført fra tidligere år på 12,9 mio. kr., der dermed falder til 8,8 mio. kr. Årsagen til merforbruget er blandt andet, at der har været en brand i en maskine på affaldsterminalen, der har kostet kommunen 2,2 mio. kr. Derudover er der store udsving i udgifterne til arbejdsskader. I 2019 har der været flere sager, hvor skadelidte har valgt at få kapitaliseret erstatningen frem for at modtage en løbende ydelse over årene. Der er således udbetalt nogle store engangsbeløb.

Lov og cirkulæreprogram

Under Lov og cirkulæreprogram er der tilført en ikke udmøntet pulje på 0,9 mio. kr. vedrørende Lov og cirkulæreprogrammet for budget 2020. Beløbet tilfalder kommunekassen.

Budgetaftaler

I det oprindeligt budget indgik den tekniske servicebuffer på 40,6 mio. kr. Denne er nulstillet i en budgetopfølgning primo året. Det korrigerede budget under budgetaftaler er herefter på 0,4 mio. kr. Netto har forbruget været nul, og årets resultat viser dermed et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Konsekvenser for 2020-23

Regnskabsresultatet for 2019 forventes ikke at have nogen væsentlig indflydelse på budget 2020. Der overføres i alt 62,6 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Anlæg

Skattefinansieret anlæg

Skattefinansieret anlæg

 

 

 

 

 

 

 

Mio. kr.

Oprindeligt budget

Korrigeret budget ekskl. overførsler

Regnskab

Årets resultat

Overførsler fra 2018

Årets resultat inkl. overførsler fra 2018

Overførsler til 2020

Bro over Randers Fjord

 

0,0

 

0,0

-5,1

-5,1

-5,1

Budgetpulje anlægsudgifter

30,0

0,0

 

0,0

 

0,0

0,0

Sum:

30,0

0,0

 

0,0

-5,1

-5,1

-5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat: + = merforbrug/mindreindtægt, - = mindreforbrug/merindtægt.

 

 

Overførsler: + = overførsel af gæld, - = overførsel af opsparing

 

 

 

Bemærkninger

På det skattefinansierede anlægsområde under økonomiudvalget er der en overførsel fra 2018 til 2019 på 5,1 mio. kr. angående bro over Randers Fjord. Beløbet foreslås overført til 2020.

2. Status på målene i 2019

Statusbeskrivelse for målene med udgangspunkt i mål fra budget 2019-22.

Budgetmål

Randers Kommune skal have en sund økonomi

Begrundelse/uddybning

 

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks politiske målsætninger

Indikator

Baseline 2017/2018

Delmåltal for 2019

Status 2019

Det gennemsnitlige overskud på driften i budgetperioden

178 mio. kr.

(regnskab 2017)

Mindst 150 mio. kr.

231,4 mio. kr. i R 2019

Målet er opfyldt.

Det gennemsnitlige skattefinansierede anlægsniveau (brutto) i budgetperioden

190 mio. kr.

(regnskab 2017)

Mindst 150 mio. kr.

169,6 mio. kr. i R 2019

Målet er opfyldt.

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning i budgetperioden

290 mio. kr.

(regnskab 2017)

Mindst 200 mio. kr.

262,8 mio. kr. (i 2019)

Målet er opfyldt.

Kommunens skattefinansierede gæld

923 mio. kr.

(ultimo 2017)

Skal nedbringes

881 mio. kr. (ultimo 2019)

Målet er opfyldt.

 

Budgetmål

Randers Kommune skal have en innovativ og effektiv administration

Begrundelse/uddybning

Vi vil drive en effektiv kommune og udnytte de muligheder den teknologiske udvikling giver os – effektiv drift og administration kan bl.a. ske ved automatisering af arbejdsgange.

Politisk(e) målsætning(er)

Budgetmålet skal understøtte de seks politiske målsætninger

Indikator

Baseline 2017/2018

Delmåltal for 2019

Status 2019

Antal arbejdsgange, der er automatiseret ved hjælp af robotteknologi via kommunens automatiseringsprogram

Frem til budget 2020 vil der blive arbejdet på at få lavet en mere effektorienteret indikator 

1

 

10

12

Målet er opfyldt.

 

Budgetmål

Randers Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads

Begrundelse/uddybning

 

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks politiske målsætninger

Indikator

Baseline 2017/2018

Delmåltal for 2019

Status 2019

Det gennemsnitlige sygefravær pr. medarbejder i arbejdsdage

14,1 kalenderdage svarende til 10,8 arbejdsdage (2017)

Under 10

10,7

Målet er ikke nået men dog lavere end 2017 baseline.

Antal arbejdsulykker

188 (2017)

Faldende set i forhold til 2018

145

Målet er nået, da antallet af arbejdsulykker er lavere end i 2018, hvor tallet var 150.

Medarbejdernes tilfredshed med deres arbejdsliv.

Målt som andel af medarbejdere, der angiver at være helt eller overvejende enig i at være tilfredse med deres arbejdsplads. Trivselsmålingen foretages hvert 3. år.

89,5 % (2016)

Gennemsnitstal på 4,2 ud af 5,0.

Minimum på niveau med resultatet i 2016

89 %
Gennemsnitstal på 4,3 ud af 5,0.

Målet er nået, da resultatet er lidt bedre end i 2016.

 

Budgetmål

Effektive og økonomisk ansvarlige indkøb

Begrundelse/uddybning

Randers Kommune skal foretage økonomisk ansvarlige, effektive og professionelle indkøb med en høj grad af koordinering, en høj aftaleoverholdelse (compliance) på kommunens fælles indkøbsaftaler, en stærk digital understøttelse af indkøbsprocessen og efter princippet billigst og bedst til prisen. På den måde sikres en effektiv indkøbsproces og frigøres ressourcer, der kan anvendes til mere borgernær service.

Politiske målsætninger

Budgetmålet skal understøtte de seks politiske målsætninger

Indikator

Baseline 2017/2018

Delmåltal for 2019

Status 2019

E-handelsgrad

 

Måles som andelen af indkøbte varer/tjenesteydelser, som er tilgængelige i kommunens e-handelskatalog, og som indkøbes gennem e-handelssystemet

83 % (1. halvår 2017)

77 % (2. halvår 2017)

85 %

82 %

E-handelsgraden er under måltallet for 2019, men hvis man alene kigger på e-handelsgraden for 2. halvår 2019, er den på 84%, og dermed ganske tæt på målet. Samlet set går udviklingen således fortsat i den rigtige retning.

Aftaleloyalitet

 

Måles på følgende tværgående obligatoriske indkøbsaftaler: Aftørringspapir, kontor- og skoleartikler samt kontormøbler

 

Måles som andelen (vægtet) af den samlede omsætning på de tre varegrupper, som er tilgængelig via kommunens indkøbsaftaler, og som indkøbes hos den rigtige aftaleleverandør

76 % (2017)

80 %

90 %

Aftaleloyaliteten på de tre udvalgte aftaler er et godt stykke over delmålet for 2019. Alle tre aftaler har været gældende i nogle år og er velimplementerede i organisationen.