Om Randersmodellen

Randersmodellen beskriver den måde, hvorpå Randers Kommune bliver styret

Randers kommunes model for styring og økonomisk decentralisering – Randersmodellen - blev vedtaget i 2006 som overordnet styringsmodel for Ny Randers Kommune. Formålet med modellen er at give Byrådet mulighed for at styre kommunen via aftaler med de enkelte aftaleenheder og samtidig give et vidt råderum til de decentrale kommunale ledere og medarbejdere.

De overordnede principper bag Randersmodellen er:

 • Central styring – decentral ledelse
 • Brugerorientering og borgerinvolvering
 • Faglighed, kvalitet og helhed
 • Effektivitet

Overordnet består modellen af 4 niveauer:

 • Byrådets overordnede vision og politiske målsætninger
 • Politikker
 • Budget og bevilling (herunder budgetmål)
 • Aftaler mellem Byrådet og aftaleenhederne

Aftaler og dialog

Randersmodellen hviler på to søjler: Aftalestyring og økonomisk decentralisering.

Byrådet indgår aftaler med samtlige arbejdspladser - også kaldet aftaleenheder. Det kan være en børnehave eller en skole, men kan også være f.eks. pasning af parker og kirkegårde, områdecentre eller biblioteket.

Hvert andet til fjerde år har politikerne en dialog med aftaleenheden, hvor man drøfter, om og hvordan målene i aftalen er overholdt, og desuden indgår en ny aftale. Dialogen mellem politikere og aftaleenheden varetages af de politiske fagudvalg.

Medarbejdere og brugere inddrages

I Randersmodellen er det et gennemgående princip, at medarbejderne inddrages i væsentlige beslutninger, som vedrører den daglige drift. Lederen af aftaleenheden skal i forbindelse med forberedelse, indgåelse og udformning af aftalen inddrage medarbejderne via det lokale MED-udvalg, ligesom repræsentanter for medarbejderne sammen med lederen deltager til selve dialogmødet med fagudvalget. Også brugerne - via de formelle samarbejdsorganer, f.eks. brugerbestyrelser - skal inddrages.

Endelig er det en del af modellen, at ledere, bestyrelser og medarbejdere skal have de rigtige værktøjer og uddannelse til at bruge modellen.

Hvordan fungerer Randersmodellen og opfylder den målene?

Det var temaerne for evalueringen af Randersmodellen i 2010 og her kan du læse om de forslag og udfordringer, der blev peget på efter evalueringen.

Justering af Randersmodellen

Byrådet besluttede den 26. februar 2018 at justere Randersmodellen på følgende punkter:

 • Der indføres en asymmetrisk overførselsgrænse, som tillader overskud efter hidtidig praksis, men hvor aftaleenhedernes mulighed for at stifte og overføre gæld mellem budgetårene indskrænkes (se figuren nedenfor)
 • Der kan fremover indgås to- eller fireårige aftaler med aftaleenhederne
 • Aftaler indgås og opdateres i en kadence, hvor nye aftaler træder i kraft 1 år inde i en ny byrådsperiode

Overskud/Underskud

Indikator

Bemærkning

Overskud over 5 %

Grøn

Årsag til overskud (og plan for anvendelse) beskrives i forbindelse med regnskabet

Overskud mellem 0 og 5 %

Grøn

Ingen krav om beskrivelse

Underskud mellem 0 og 5 %

Gul

Der laves en handleplan, hvor gæld skal afvikles det kommende år – hvis ikke sættes økonomiske frihedsgrader ud af kraft. For enheder, der overførte gæld fra 2017 er der en overgangsordning med mulighed for fleksibilitet.

Underskud over 5 %

Rød

Der skal laves en handleplan og gælden skal afvikles. I særlige tilfælde over maks. 3 år.