Ejendomsservice og Driftsafdelingen

Ejendomsservice og Driftsafdeling er to store enheder under samme chef. De to enheder består af fire sektioner.

Chefen for Ejendomsservice og Driftsafdelingen har ansvaret for fire sektioner og i alt ca. 400 medarbejdere.

Chef for Ejendomsservice og Driftsafdelingen
Martin Toft
Telefon: 8915 1637
E-mail: martin.toft@randers.dk

Ejendomsservice er et kommunalt ejendomscenter og har ansvar for kommunens bygningsbudgetter og for optimering af bygningsporteføljen på tværs af fagforvaltningerne. Ejendomsservice omfatter opgaver med anlæg, ombygning, vedligehold, energioptimering samt daglig drift af de kommunale bygninger og tilhørende udearealer, herunder rengøring og teknisk service. Ejendomsservice er de øvrige forvaltningers indgang til Udvikling, Miljø og Teknik og har derfor et tæt samarbejde med både Byg, Plan samt Veje og Trafik. Ejendomsservice råder over et budget på ca. 160 mio. kr. og har ca. 300 ansatte.

Chefen for Ejendomsservice og Driftsafdelingen har ansvaret for følgende sektioner:

Bygningsadministrationen består af fem teams: Team Arealforvaltning, Team Vedligehold, Team Projektering, Team Energi og Driftsoptimering og Fællesadministration.

Team Arealforvaltning varetager arealoptimering i samarbejde med fagforvaltninger.

Team Vedligehold og Team Energi og Driftsoptimering indgår i et tæt samarbejde med Team Teknisk Service omkring vedligehold, mindre renoveringsopgaver samt energioptimering af de kommunale bygninger. Desuden fungerer Team Vedligehold som bygherre på projekter med ekstern projektering.

Team Projektering varetager dialog med fagforvaltninger i forbindelse med skitsering, projektering og byggeledelse ved om- og tilbygninger af den kommunale bygningsmasse.

Fællesadministration håndterer afdelingens tværgående opgaver indenfor økonomi, personale, kommunikation og IT.

Kontakt Bygningsadministration

Sektionsleder af Bygningsadministration
Inge Saugbjerg
E-mail: inge.saugbjerg@randers.dk

Rengøring og Intern Service varetager den daglige rengøring af de kommunale bygninger.

Det udførende personale er opdelt i 4 teams, som dækker hvert sit servicedistrikt med et antal institutioner. I hvert servicedistrikt er der en serviceleder, rengøringsleder og et antal servicemedarbejdere og rengøringsmedarbejdere. 

Rengøringen udføres dels af kommunens egne medarbejdere og dels af eksterne leverandører.

Sektionen omfatter desuden nedenstående fire teams:

  • Team Flyver
  • Team Kantiner
  • Team Rådhusservice
  • Team Vagt og Sikring
     

Flyver team står for planlægning af afløsning i forbindelse med sygdom og ferie samt varetagelse af ad hoc opgaver som f.eks. rengøring i forbindelse med ombygninger.

Team Kantiner omfatter kantinerne i administrationsbygningerne, herunder servicering af kaffeautomaterne.

Rådhusservice team står for serviceopgaver i det Gl. Rådhus og administrationsbygninger, samt fordeling ar rundepost og større trykkeopgaver for de kommunale afdelinger.

Team Vagt og Sikring varetager opgaver som service- og runderingsvagt i kommunale bygninger og står for drift og vedligehold af brand- og tyveritekniske installationer.

Kontakt Rengøring og Intern Service

Sektionsleder af Rengøring og Intern Service
Manne Berg Cramer
E-mail: mbc@randers.dk

Teknisk Service og Vagt varetager den daglige drift af kommunens bygninger, som udføres af de tekniske serviceledere og servicemedarbejdere.

Det udførende personale er opdelt i 4 teams, som dækker hvert sit servicedistrikt med et antal bygninger. I hvert servicedistrikt er der en distriktserviceleder og et antal servicemedarbejdere og rengøringsmedarbejdere.

Kontakt Teknisk Service og Vagt

Sektionsleder af Teknisk Service og Vagt
Peter Lundtofte Hansen
E-mail: Peter.Lundtofte.Hansen@randers.dk

Driftsafdelingens hovedopgave er at løse forvaltningens entreprenøropgaver indenfor vej- og trafikområdet samt natur- og miljøområdet.

Driftsafdelingen tager sig af vedligeholdelse og renholdelse af veje, belægninger og stier inkl. vinterbekæmpelse, pleje og vedligeholdelse af de grønne bynære arealer, vedligeholdelse af dele af vandløbene samt pleje af naturarealer. Driftsafdelingens opgavevaretagelse reguleres gennem en partneringsaftale, hvor opgaveløsningen sker i tæt dialog med bestillere i øvrige dele af den kommunale organisation, herunder Veje og Trafik.

Der er ansat ca. 100 medarbejdere i Driftsafdelingen, og afdelingen råder over et budget på 60 mio. kr.

Kontakt Driftsafdelingen

Sektionsleder af Driftsafdelingen
Frank Poulsen
Telefon: 8915 1698
E-mail: fp@randers.dk