Natur og Miljø

Natur og miljø består af to sektioner med hver deres sektionsleder – Natur, Miljø og Landbrug og Naturcenteret.

Chefen for Natur og Miljø har ansvaret for to sektioner, som har hver deres leder og til sammen ca. 80 medarbejdere.

Chef for Natur og Miljø
Nels G. Markussen
Telefon: 8915 1690
Mobil: 2544 1690
E-mail: nels.markussen@randers.dk

Chefen for Natur og Miljø har ansvaret for sektionerne:

Miljø, Natur og Landbrug arbejder med forurening fra virksomheder, vandløb, natur, vandforsyning, spildevand og klima, jordforurening og landbrug

Der er 24 medarbejdere knyttet til sektionen, og en stor del af arbejdet består af myndighedsarbejde.

Miljø, Natur og Landbrugs hovedopgaver er:

  • spildevandsplanlægning og vurderinger af udledninger af spildevand til overfladevand og grundvand.
  • vurdering af jordforurening i forhold til grundvand og anvendelsen af arealer. Der udføres områdeklassificering.
  • vandforsyning og beskyttelse af grundvand. Der føres tilsyn med vandkvaliteten og vandværker. Der foretages risikovurdering af forureningskilder samt vandforsynings- og indsatsplanlægning.
  • behandling af ansøgninger om tilladelse til gravning af sand, sten, grus og ler.
  • opgaver inden for naturbeskyttelsesloven; bygge- og beskyttelseslinjer, beskyttet natur, beskyttede arter, vurderinger af miljøgodkendelser, offentlighedens adgang til naturen, dambrug, Randers Fjord, habitatområder, vandløbsregulering og -restaurering, tilsyn og kontrol med vandløb, bræmmer, vandhuller, søer og naturvejledning.

Kontakt Miljø, Natur og Landbrug

E-mailadresser:

Overfladevand@randers.dk
Landbrug@randers.dk
Industrimiljo@randers.dk
Naturbeskyttelse@randers.dk

Randers Naturcenter tilbyder naturvejledning, naturformidling og guidede ture. Centret har 10 ansatte samt en stor gruppe praktikanter og personer i beskyttet beskæftigelse.

Naturcenteret er et videnscenter for naturformidling og naturpædagogik i Randers kommune med naturoplevelser og naturformidlingstilbud for alle aldre. Naturcentret har tilbud til daginstitutioner og dagplejer, skoler, ungdomsuddannelser, familier, ældre, foreninger, virksomheder og private.

Læs mere på Randers Naturcenters hjemmeside.

Kontakt Randers Naturcenter

Randers Naturcenter
Gudenåvej 20
8920 Randers NV
Telefon: 8643 2537
E-mail: naturcenter@randers.dk