Ad diger og strandenge ved Overgaard Gods

Næsten 1000 hektar jord ved Overgaard Gods blev indvundet gennem inddæmning af den gamle kyst i perioden 1961-65. Inddæmningen var det sidste store landvindingsprojekt i Danmark og ændrede Kattegatkysten og Mariager Fjords udløb markant. Af fjordens småøer er nu kun de to vestligste, Treskelbakkeholm og Pletten tilbage.

Udsigt over Kattegat fra stranden øst for Bjerre.

Turlængde 4 km, 5 km eller 30 km

Landvindingsprojektet blev gennemført på privat initiativ og uden statsstøtte. Sandflugt og dårlig afvanding af arealet gav fra starten en del udfordringer, men afvandingen af arealerne er siden blevet moderniseret, og området er fortsat i landbrugsmæssig drift.

Til Overgaard Gods hører i dag næsten 2400 hektar jord - svarende til godt 3 procent af Randers Kommunes samlede areal.

Samarbejde om naturpleje

Overgaard Gods og Randers Kommune samarbejder i dag med en dyreholder om den vigtig naturpleje på områdets strand- og digearealer - ikke mindst for at bevare strandengene langs kysten, som er en del af et Natura 2000-område til beskyttelse af fugleliv og biodiversitet.

Naturplejen har særligt fokus på at bekæmpe det invasive vadegræs og skabe bedre betingelser for strandengenes naturlige vegetation og det rige insekt- og fugleliv, der knytter sig til vegetationen.

Vadegræs er en invasiv plante, der ikke er naturligt hjemmehørende. Med sin aggressive vækst fortrænger vadegræsset de oprindelige strandengsplanter, så forskelligheden i vegetationen og det tilknyttede dyreliv forsvinder.

For de mange vadefugle i området udgør vadegræs også det problem, at den oplagrer sedimenter, hvorved den åbne og føderige vadehavsflade omdannes til land.

Indsats skal redde særlige arter

Strandengenes planter er tilpasset det saltholdige miljø. Her findes helt særlige arter som for eksempel de smukke, lilla strandasters, harril, lægekokleare, strandtrehage, strandgåsefod, strandvejbred og arter af hindeknæ og mælde.

På kanten af tidevandsrenderne (loerne) og i ”saltpander” vokser kveller (salturt), som kan tåle høje saltkoncentrationer. Især kveller bliver fortrængt af vadegræsset, og hvis strandengene ikke afgræsses, vil de hurtigt vokse til i vadegræs eller tagrør.

Adgang til området

Der er adgang til strandengene hele året rundt for gående færdsel i henhold til Naturbeskyttelsesloven. Fra medio marts til medio oktober afgræsser får strandengene.

Du er velkommen til fods eller på cykel på adgangsvejene i området. Også de 14 kilometer diger langs Kattegat og Mariager Fjord er farbare.

Beboere i Udbyneder og Kastbjerg sogne har ret til kørsel i bil på de veje, hvor det er skiltet – blandt andet ad den korteste rute fra Udbyneder til udsigtspunktet ved Kattegat.

Der er adgang forbudt for hunde på strandengene i perioden, hvor der er græssende dyr i indhegningerne. Resten af året må du godt have hund med, bare den er i snor.

Overgaards historie​

Overgaard Gods er bygget i midten af 1500 tallet af adelsmanden og rigsråden Jørgen Lykke. Slægten Lykke besad godset indtil 1661, hvor det blev købt af generalløjtnant Friederich von Arenstorff, hvis efterkommere først skilte sig af med Overgaard Gods i 1910. Her solgte slægten Arenstorff godset til hofjægermester Adolf Frederik Holten Castenschiold, der underkastede Overgaard en gennemgribende og tiltrængt renovering.

Fra 1938-1981 blev Overgaard Gods ejet af den kendte modstandsmand Flemming Juncker. Han udvidede godsets jorder med ca. 1.000 hektar gennem landvindinger, dels fra Mariager Fjord, dels fra Kattegat.

Den nuværende ejer Peter Andersen overtog godset i 1984. Godset er siden løbende blevet renoveret og moderniseret.

Se som pdf (åbner nyt vindue)

Naturen og mulighederne for gode naturoplevelser ligger derude og venter. Klik her og se andre muligheder for vandreture og naturoplevelser i Randers Kommune