En vandretur i Fløjstrup Bakker

I det sydøstligste hjørne af Randers Kommune - mellem Ebeltoft-landevejen og Vester Alling - ligger bakkerne ved Fløjstrup, et naturskønt område på nordflanken af tunneldalen der huser Alling Å. En del af Fløjstrup Bakker er ejet af staten. Når de ikke bruges af hjemmeværnet til skydninger nogle få gange om året, er bakkerne åbne for offentligheden.

Turlængde 2-5 km i kuperet terræn

Mange militære arealer indeholder store naturværdier i form af et rigt dyre- og planteliv og store, sammenhængende landskaber. De påvirkninger, det åbne landskab har været udsat for, er ofte gået helt uden om forsvarets øvelsesterræner. Nogle terræner har ligget i naturtilstand i flere generationer, enkelte har aldrig været rørt, og den naturlige flora og fauna har derfor haft gode muligheder for at udvikle sig frit.

Da Fløjstrup Bakker er et militært område, er de rekreative interesser og offentlighedens adgang til hjemmeværnets areal kun tilgodeset i det omfang, at det ikke generer den militære brug og i øvrigt er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Var ved at gro til

Hjemmeværnskommandoen og Naturstyrelsen indgik i 2004 en aftale om drift og pleje af statens fem hektar store arealer ved Fløjstrup Skydebane.

Skydebanen ligger i den nordlige udkant af landsbyen Fløjstrup med indgang til naturområdet for enden af Højtoftevej. Dele af militærterrænet på sydskråningen af den 61 meter høje Møllebakke rummer sine steder en spændende flora.

Bakkeskråningerne var i 2004 siden næsten groet til i selvsået skov og krat. Med naturplejen af arealet fremstår de statslige arealer nu lysåbne med spredte egetræer og enebærbuske, der vidner om tidligere tiders hede med spredt hedelyng enkelte steder. Det kuperede og naturskønne areal slutter mod nord i en dyb slugt.

Ude på overdrevet

Om de to sjældne, nationale ansvarsarter Nikkende Kobjælde og Opret Kobjælde stadig findes på det åbne areal i den nordligste del, gav en vandretur i oktober ikke svar på. En god grund til at kigge nærmere på bakkerne igen til april eller maj, når overdrevet springer i blomst.

Næsten halvdelen af det statslige areal i Fløjstrup Bakker er overdrev, en naturtype der typisk er meget artsrig og interessant med hensyn til vegetation og insektliv. Overdrevene har eksisteret som naturtype i Danmark siden agerbruget blev indført for ca. 6.000 år siden.

Overdrevene er oftest opstået på utilgængelige agerjorde, der ikke var egnede til dyrkning og almindeligvis blev brugt til fællesgræsning for landsbyens kreaturer. Efterhånden som gårdene flyttede ud fra landsbyerne og landbruget blev mere effektivt, blev mange af de gamle overdrev inddraget i driften. Overdrevene er derfor en truet naturtype i det danske landskab i dag, hvor de blot udgør 0,3% af landets areal.

Midt i historien

Der er ingen kendte fortidsminder på statens areal ved Fløjstrup. Men arealet ligger som en kile mellem to gravhøje. Den vestlige bronzealderhøj hedder Møllehøj, mens højen øst for skydebanearealet kaldes Katbakke.

Nord for Møllehøj er fundet en boplads fra ældre romersk jernalder. Potteskår, ødelagte hustomter og skriveredskaber er fundet på stedet. Desuden er der vest for Møllehøj ved udgravninger fundet spor af en jernalderboplads.

Udgravningerne ved Fløjstrup er beskrevet i artiklen "Silkevejen" af Anne Hedeager Krag i Tidsskriftet SKALK årg. 1999 nr. 6, idet der her er fundet et lille stykke silkestof. Det vidner om, at en Fløjstrup-kvinde kan have været i kontakt med eller måske ligefrem stammer fra et kontinentalt, kristent miljø på et tidspunkt, hvor der kun kan have været sporadiske kristne enklaver herhjemme. En anden mulighed er, at hendes klædningsstykker har været importeret. At silken har været et beundret syn i 800-tallets Danmark, er hævet over enhver tvivl.

Se som pdf (åbner nyt vindue)

Naturen og mulighederne for gode naturoplevelser ligger derude og venter. Klik her og se andre muligheder for vandreture og naturoplevelser i Randers Kommune