Tag på vandretur i Ajstrup Bugt fredningen

Tag på en spændende vandretur rundt i et område, der er rigt på natur og kulturhistorie. Ajstrup Bugt fredningen byder på en fem kilometer lang afmærket rute, som går gennem hede, overdrev og skov - med fortidsminder og flotte udsigter over Ajstrup Bugt og Mariager Fjord. Det 320 hektar store, fredede område byder på flere naturtyper - lige fra fuglerige vader og strandenge til gamle kystskrænter med bøge- og egetræer, stævningsskove og hedeområder.

Turlængde 5 km, 8 km eller 10 km i kuperet terræn

Ajstrup Bugt fredningen kom i stand for femten år siden efter forslag fra Danmarks Naturfredningsforening. Godt 23 hektar af det fredede område befinder sig i den alleryderste, utilgængelige afkrog af Randers kommune, hvorfor det er de resterende 300 lettest tilgængelige hektarer i Mariagerfjord kommune, som er genstand for dagens naturhistorie.

Ajstrup Bugt fredningen omfatter kysten ved Mariager Fjords ydre del, Ajstrup Bugt, og strækker sig fra tæt på Hadsund Syd og ca. 5 kilometer mod øst til Fuglsø Bæk. De fleste arealer er i privateje, men Naturstyrelsen ejer et mindre opholdsareal ved Ajstrup Strand i den nordlige del af fredningen.

Landskab med udsigt

Ruten i kystområdet ved Ajstrup Bugt byder her og der på smukke udsigter over Mariager Fjord og et rigt fugleliv både på fjorden og strandengene, i skov og krat. Tillige er det afvekslende landskab hjemsted for mange blomster og planter.

Mod fjorden er et fladt kystareal, som er hævet havbund dannet siden stenalderen. Her ligger de stedvis sumpede skove Havkær Skov og Ajstrup Krat, der har været brugt til stævning og græsning.

På strandengene findes hist og her den sjældne naturtype kalkkær, også kaldet ekstremrigkær, hvor der blandt andet vokser den sjældne orkide-art sumphullæbe.

Landet bag kystskrænten er et kuperet morænelandskab skabt af istidens smeltevand. Øst for Ajstrup By ligger et meget smukt hedeoverdrev, hvorfra der er vid udsigt over fjorden.

Pleje af stævningsskove, enge og heder sikrer, at det afvekslende landskab bevares. Flere arealer er således indhegnede græsningsarealer.

Historiens vingesus i baglandet

Det flade landskab neden for kystskrænten har fungeret som fællesgræsning for landsbyen Ajstrup langt tilbage i tiden. Først omkring udskiftningen i slutningen af 1700-tallet blev arealerne opdelt i enkeltlodder for de enkelte gårde. Ældgamle, dybe hulveje fører flere steder ned over den stejle skrænt til engene og skovene.

I baglandet oven for den gamle stenalderkyst ligger en del gravhøje fra bronzealderen. Nord for Ajstrup er en gruppe på fire anselige høje, herunder Hanehøj. Ved en høj i Vindblæs er der fundet et par helleristninger, et skåltegn og et lille skib, som ellers kun kendes fra tre andre steder i Jylland og fra Bornholm.

Ad stier og veje

Den markerede rute på 5 kilometer starter ved P-pladsen ved Ajstrupvej. Herfra kan du gå mod øst ad hulvejen, - eventuelt med en lille omvej gennem opholdsarealet over for P-pladsen, hvor du fra hedebakkerne har en god udsigt over Mariager Fjord.

På vej ned ad hulvejen åbner det flade kystareal sig mod øst med udsigt over engene, hvor der går græssende dyr, som de har gjort gennem århundreder. Engene er også året rundt hjemsted for ynglende og rastende fugle, så husk kikkerten! Fortsætter du ad stien mod nord, kommer du til Havkær Skov.

Hvor stien følger den gamle kystskrænt, er der både mod øst og vest mulighed for at forlænge vandreturen. Undervejs kan du også vælge at tage en afstikker til højre og følge stien gennem skoven til kysten ved Mariager Fjord.

Stierne i området er dels trampestier, skovstier og markveje. Ruten er afmærket med lave træpæle. Gummistøvler eller andet fodtøj kan anbefales, da nogle områder neden for kystskrænten kan være fugtige.

Urskov og vildtreservat

I Havkær Skov dominerer asken med eg, bøg og elm på de mere tørre partier. I skovbryn mod fjorden findes mange store egetræer, der er mere end 200 år gamle. Skoven er her meget fugtig og har et urskovsagtigt præg med gamle og døde træer. Flere steder er træerne næsten helt dækket med vedbend, en af vores få slyngplanter som over tid ligefrem kan kvæle træerne.

Ajstrup Bugt er vildtreservat, EF-fuglebeskyttelsesområde og Natura 2000 område. Størstedelen af verdens bestand af lysbugede knortegæs raster ved Mariager Fjord om vinteren. De æder åle- og havgræs, men de går også på land og græsser på strandengene. For at undgå tilgroning, er det derfor vigtigt, at engene bliver afgræsset af kreaturer.

Du finder Ajstrup Bugt fredningen ca. 1,5 kilometer inde i Mariagerfjord Kommune. Bare fortsæt ad Hadsundvej ud af regionen og drej til højre til Ajstrup.

Se som pdf (åbner nyt vindue)

Turkort

Folder

Læs mere om Ajstrup Bugt

Naturen og mulighederne for gode naturoplevelser ligger derude og venter. Klik her og se andre muligheder for vandreture og naturoplevelser i Randers Kommune