Energianlæg ved Overgaard

Vindmøller, solcelleparker og elektrolyseanlæg ved Overgaard

Randers Kommune behandler 4 ansøgninger om energianlæg i området ved Overgaard, Dalbyneder og Sødring. Det drejer sig om tre områder:

Hovedparten af arealerne er i dag landbrugsjord. Ansøgningen om 6 vindmøller forudsætter dog også, at 5 boliger nedlægges. Ansøger oplyser, at de har indgået aftale med ejerne. Inden for solcellepark ved Overgaard er der opstillet 46 vindmøller.

Status: Politisk behandling af høringssvar og tilpasning af de ansøgte projekter

Fordebatten om de ansøgte projekter er afsluttet, og alle høringssvar bliver fremlagt til politisk behandling. Byrådet skal beslutte om og i hvilket omfang, planlægningen skal fortsætte.

På baggrund af fordebatten, dialog med ansøgere og faglige vurderinger foreslår forvaltningen at igangsætte detaljeret planlægning med en række tilpasninger/reduktioner af de ansøgte projekter. Konkret skal politikerne forholde sig til følgende forslag:

  • at planlægning for de to områder ved Overgaard med solceller og seks vindmøller sættes i gang, dog således at de ansøgte ca. 960 ha solceller reduceres med et areal på ca.11 ha mod øst og et areal på ca. 10 ha mod nordøst til i alt 939 ha solceller
  • at planlægning for området ved Dalbyneder med 570 ha solceller sættes i gang, dog reduceret med et område på ca. 30 ha nord for Bjerrevej og ca 25 ha mellem Inderhede og Yderhede. Derudover friholdes en afstand på 100 m til ejendommene ved Heden for planlægning

Se kort over de områder, som forvaltningen foreslår udgår af projektet (de skraverede områder foreslår forvaltningen at friholde for solceller) 

NB: Den politiske behandling af høringssvarene og forslagene til tilpasning af de ansøgte projekter afventer i øjeblikket en politisk temadrøftelse om vedvarende energianlæg.

Sagsbehandlingen forventes herefter genoptaget i 2024.

Når byrådet har behandlet sagen, er det afgjort om og i hvilket omfang, planlægningen skal fortsætte. Alt efter hvad byrådet her beslutter, kan forvaltningen gå i gang med planlægningen.

Se mere under "Proces frem til endelig beslutning"

Erhvervs- og planudvalget ønsker en temadrøftelse om vedvarende energianlæg inden sagen sendes til byrådet.

Hjemmesiden vil blive opdateret, så snart der er nyt i sagen.

Proces frem til endelig beslutning

Processen frem mod en endeligt vedtaget plan er lovbestemt, og der er flere muligheder for at få indflydelse på planlægningen undervejs.

Herunder kan du se, hvordan processen og tidsplanen forventes at forløbe. Alle, der bor i nærheden af  projektet, bliver informeret direkte i e-boks, når der er planforslag i offentlig høring.

Ved større projekter skal der være en såkaldt fordebat om emnet. Byrådet beslutter, hvad fordebatten skal indeholde, samt hvornår og hvordan den skal foregå.

Der har været afholdt fordebat i perioden 1. november til 6. december 2022. Fordebatten blev annonceret på Randers Kommunes hjemmeside, og der blev sendt brev i e-boks til alle beboere og lodsejere inden for 2 km fra de ansøgte projekter.

Se Fordebathæfte.

Høringssvar kunne indsendes via Randers Kommunes høringsportal. I fordebatten indkom 55 høringssvar, herunder en underskriftsindsamling med 247 underskrivere. Se høringssvarene fra fordebatten randers.dk/høringer.

Der blev afholdt to borgermøder i fordebatperioden, hhv. onsdag den 9. november i Udbyneder forsamlingshus og mandag den 21. november i Sødring forsamlingshus. På borgermødet i Udbyneder Forsamlingshus deltog ca. 75 borgere og 4 byrådsmedlemmer. På borgermødet i Sødring forsamlingshus deltog ca. 65 borgere og 1 byrådsmedlem.

På borgermøderne var der oplæg fra Randers Kommune om de ansøgte projekter, kompensationsordninger og den kommende proces for behandling af ansøgninger. Forvaltningen besvarede spørgsmål om projekterne sammen med de tre projektansøgere, Eurowind Energy, Green Go Energy og Wind Estate. Desuden var der dialog ved bordene om de ansøgte projekter.

Se præsentation fra borgermødet i Udbyneder Forsamlingshus den 9. november 2022

Se præsentation fra borgermødet i Sødring Forsamlingshus den 21. november 2022

Efter fordebatten bliver byrådet præsenteret for resultatet af debatten. På den baggrund skal byrådet beslutte, om der skal sættes gang i at udarbejde tillæg til kommuneplanen og selve lokalplanlægningen for projekterne. Det kan enten være for de ansøgte projekter og/eller for reducerede og tilpassede projektet. Byrådet kan også vælge at afvise et eller flere projekter efter fordebatten.

Hvis byrådet beslutter, at der skal laves forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner, går forvaltningen i gang med at udarbejde disse. Samtidig bliver der også lavet miljøvurderinger af projekterne, så visuelle konsekvenser og konsekvenser for natur og miljø bliver beskrevet og er tydelige for borgere og byrådet.

Når forslag til kommuneplantillæg, lokalplaner og miljøvurderinger er klar, vil de blive præsenteret for byrådet med henblik på en offentlig høring.

Forvaltningen præsenterer forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner for byrådet, ligesom miljøvurderingerne bliver fremlagt.

På dette tidspunkt kan byrådet ikke vedtage lokalplanen, men på byrådsmødet kan de beslutte at sende den i høring. Lokalplanen vil være i høring, typisk mindst fire uger og ofte mere ved komplicerede planer.

Undervejs kan der være borgermøder eller lignende, og under høringen kan alle komme med input til planerne.

Efter høringen gennemgår forvaltningen alle høringssvar og laver endelige forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Det endelige forslag til lokalplan bliver præsenteret for byrådet sammen med høringssvarene.

Byrådet skal her tage stilling til, om kommuneplantillæg og lokalplan skal vedtages, eller om projektet skal afvises.

Flere informationer om de ansøgte projekter

Solcelleparken består af to adskilte områder på henholdsvis ca. 600 hektar og ca. 360 hektar - i alt ca. 960 hektar, hvoraf ca. 4 hektar reserveres til elektrolyseanlægget. Solcelleparken vil have en afstand på ca. 1,1 km til Udbyneder, 500 m til Bjerre og ca. 1,2 km til Sødring.

Solcelleparken forventes at producere ca. 815.000 MWh/år, hvilket svarer til forbruget i ca. 204.000 husstande med et gennemsnitligt elforbrug på 4.000 KWh.

Solcelleparken udformes af faste eller bevægelige solcellepaneler, de såkaldte trackere. Solcellepanelerne monteres i parallelle rækker. Solpanelernes højde varierer alt efter, hvilket anlægsdesign og leverandører, som benyttes. Maksimalt vil der være tale om et anlæg med en højde på 4 meter over terræn. Solcelleparken forventes etableret på tilsvarende vis som ved solcelleparken ved Dalbyneder.

Elektrolyseanlæg

I tilknytning til solcelleparken ønskes opført et elektrolyseanlæg. Elektrolyse er spaltning af vand til brint og ilt ved brug af el. Derefter transporteres brinten videre via rørføringer eller tankbiler til anvendelse som energikilde andetsteds. Elektrolyseanlægget giver derved mulighed for at lagre elektricitet, fx i perioder med overproduktion. Dette optimerer udnyttelsen af elproduktionen fra energiparkens solceller og vindmøller, samt mindsker behovet for yderligere udbygninger i det kollektive elnet.

Elektrolyseanlægget er ikke konkretiseret endnu, og behandles derfor først senere. En kommende lokalplan og kommuneplantillæg kan dog indeholde en ramme, som giver mulighed for, at der senere kan behandles en ansøgning om elektrolyseanlæg. Arealet til elektrolyseanlægget forventes at blive maks. 4 hektar, som primært kommer til at rumme bygninger i 1 etage. Enkelte bygninger kan dog blive med en højde på op til 15 meter over terræn.

De 6 vindmøller opstilles i forlængelse af 46 eksisterende vindmøller i Vindmøllepark Overgaard i en række i samme geometriske mønster, som de eksisterende møller følger. Den indbyrdes afstand mellem møllerne er ca. 525 m. De 6 vindmøller bliver 150 m høje, svarende til den tilladte højde på de 46 eksisterende vindmøller i vindmølleparken). Rotordiameteren kan blive op til 140 m, som er større end den tilladte rotordiameter på 131 m i den eksisterende vindmøllepark.

Ansøgningen forudsætter, at der nedlægges 5 boliger for at overholde minimumsafstanden på 600 m til naboboliger. Det drejer sig om Under Bakken 41, 43, 47, 49 og 51. Afstanden til Sødring fra nærmeste vindmølle er ca. 2,2 km.

De 6 vindmøller forventes at producere ca. 75.000 MWh/år, hvilket svarer til forbruget i ca. 18.750 husstande med et gennemsnitligt elforbrug på 4.000 KWh.

Solcelleparken består af arealer øst for Dalbyneder og Udbyneder og vest for Sødring. Solcelleparken er ca. 570 hektar. Solcelleparken vil have en afstand på cirka 1,1 km til Udbyneder, 900 m til Dalbyneder, 400 m til Bjerre og 900 m til Sødring.

Solcelleparken forventes at producere ca. 420.000 MWh/år, hvilket svarer til forbruget i ca. 105.000 husstande med et gennemsnitligt elforbrug på 4.000 KWh.

Kort

Områder med ansøgninger om vedvarende energianlæg. Indenfor solcellepark Overgaard (vist med grøn på kortet) findes to ansøgninger om solcelleparker, som behandles samlet.

Visualiseringer og billeder

Visualisering fra Under Bakken af det ansøgte solcelleanlæg. Visualiseringen er uden afskærmende beplantning. I planlægningen vil der blive stillet krav om afskærmende beplantning, som vil skjule solcelleanlægget set fra dette punkt. Der kan ses en enkelt af de ansøgte 6 vindmøller i forgrunden til højre.