Energianlæg ved Purhus

Solcellepark, elektrolyseanlæg og brinttankstation ved Purhus

Randers Kommune og miljøstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Skovgaard Energy. Ansøgningen indeholder etablering af:

  • en solcellepark på 35 hektar
  • et elektrolyseanlæg (Power to X-anlæg), som omdanner grøn elektricitet til brint
  • en brinttankstation for brintlastbiler ved erhvervsområdet ved motorvejsafkørslen Purhus.

Arealerne er opdyrket landbrugsjord, og der er 3 eksisterende vindmøller i området i dag.

Status: Fordebatten er færdig, og forvaltningen gennemgår høringssvarene og ansøgningen

Ansøgningen har været i fordebat fra 4. november til 9. december 2022. Læs mere om fordebatten under ”Proces frem til endelig beslutning” nedenfor.

I fordebatten indkom 6 høringssvar. Høringssvarene kan ses på Randers Kommunes Høringsportal.

Forvaltningen har vurderet høringssvarene og er i dialog med bygherre om eventuelle tilpasninger af projekterne. 

Byrådet har taget stilling til høringssvarene og besluttet, at planlægning for det tilpassede projekt (udarbejdelse af forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljøkonsekvensvurdering) afventer en temadrøftelse i november 2023.

Egentlig igangsætning af planlægningen afventer temadrøftelsen.

Følgegruppe

Randers Kommune opretter en følgegruppe på højst ti personer. Alle har mulighed for at skrive sig op, og kommer der flere tilmeldinger end ti, bliver pladserne fordelt repræsentativt.

Følgegruppen vil være i dialog med Randers Kommune undervejs og kan f.eks. komme med input til, hvordan lokalområdet bedst involveres i processen. Følgegruppen kan også gøre opmærksom på, hvis der er behov for yderligere informationer om udvalgte emner.

Flere informationer om projektet

Solcelleparken opføres på arealer øst for Ørrild By, hvor der allerede er placeret tre vindmøller med en samlet effekt på 9,6 MW.

Solcelleanlægget udformes af faste eller bevægelige solcellepaneler, de såkaldte trackere. Solcellepanelerne monteres i parallelle rækker.

Solpanelernes højde varierer alt efter hvilket anlægsdesign og leverandører, som benyttes. Maksimalt vil der være tale om et anlæg med en højde på 4,5 meter over terræn.

I tilknytning til solcelleanlægget kan der blive opført mindre teknikbygninger med en maksimal højde på 3,5 meter.

Solcelleanlægget forventes ikke at skulle indhegnes med fysiske hegn, med henblik på at sikre gode vildtpassager gennem projektområdet.

Projektområdet er placeret, så nuværende beplantningsbælter kan anvendes som visuel afskærmning af dele af området. Det vil i udformningen af anlægget blive tilstræbt at bevare så meget af den eksisterende beplantning som muligt.

Ansøger ønsker at placere elektrolyseanlægget i umiddelbar tilknytning til de tre eksisterende vindmøller og solcelleparken. En alternativ placering for elektrolyseanlægget kan dog være i tilknytning til det eksisterende erhvervsområdet ved Purhus. Tankstationen placeres på et areal i tilknytning til det eksisterende erhvervsområde ved tilkørslen til motorvej E45 ved Purhus, ca. 800 meter fra solcelleparken. Brinten fra elektrolyseanlægget skal fragtes til tankstationen, formentlig via en nedgravet brintledning - alternativt med lastbiler.

Elektrolyseanlægget omfatter et 6 MW brintanlæg, et brintlager under 5 ton (350 bar) samt et strømforsyningssystem. Elektrolyseenhed og kompressorer i brintanlægget etableres i en mindre bygning, mens øvrige komponenter etableres i det fri.

Tankstationen omfatter tankningsstander til tankning af brint på lastbiler og kørefaste arealer.

Hjemmesiden vil blive opdateret, så snart der er nyt i sagen.

Proces frem til endelig beslutning

Processen frem mod endelig beslutning er lovbestemt, og der er flere mulighed for at påvirke tilpasningen af projektet undervejs.

Herunder kan du se, hvad processen som minimum kommer til at bestå af med forventet tidspunkt. Alle, der bor i nærheden af  projektet, bliver informeret direkte i e-boks, når der offentlige høringer undervejs. 

Ved større projekter skal der være en såkaldt fordebat om emnet. Byrådet beslutter, hvad fordebatten skal indeholde, samt hvornår og hvordan den skal foregå.

Der har været afholdt fordebat i perioden 4. november til 9. december 2022. Fordebatten blev annonceret på Randers Kommunes hjemmeside, og der blev sendt brev i e-boks til alle beboere og lodsejere inden for 1,5 km fra det ansøgte projekt.

Se Fordebathæfte.

Der blev afholdt borgermøder i fordebatperioden, onsdag den 16. november på Purhus Kro. På borgermødet deltog ca. 50 borgere.

På borgermødet var der oplæg fra Randers Kommune om det ansøgte projekt, kompensationsordninger og den kommende proces for behandling af ansøgningen. Forvaltningen besvarede spørgsmål om projektet sammen med ansøger, Skovgaard Energy. Desuden var der dialog ved bordene om det ansøgte projekt.

Se præsentation fra borgermødet på Purhus Kro den 16. november 2022

Efter fordebatten bliver byrådet præsenteret for resultatet af debatten. På den baggrund skal byrådet beslutte, om der skal sættes gang i at udarbejde tillæg til kommuneplanen og selve lokalplanlægningen for projektet. Det kan enten være for det ansøgte projekt eller for et reduceret og tilpasset projekt. Byrådet kan også vælge at afvise projektet efter fordebatten.

Hvis byrådet beslutter, at der skal laves forslag til kommuneplantillæg og lokalplaner, går forvaltningen i gang med at udarbejde disse. Samtidig bliver der også lavet miljøvurderinger af projektet, så visuelle konsekvenser og konsekvenser for natur og miljø bliver beskrevet og er tydelige for borgere og byrådet.

Når forslag til kommuneplantillæg, lokalplaner og miljøvurderinger er klar, vil de blive præsenteret for byrådet med henblik på en offentlig høring.

Forvaltningen præsenterer forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for byrådet, ligesom miljøvurderingerne bliver fremlagt.

På dette tidspunkt kan byrådet ikke vedtage lokalplanen, men på byrådsmødet kan de beslutte at sende den i høring. Lokalplanen vil være i høring, typisk mindst fire uger og ofte mere ved komplicerede planer.

Undervejs kan der være borgermøder eller lignende, og under høringen kan alle komme med input til planerne.

Efter høringen gennemgår forvaltningen alle høringssvar og laver endelige forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Det endelige forslag til lokalplan bliver præsenteret for byrådet sammen med høringssvarene.

Byrådet skal her tage stilling til, om kommuneplantillæg og lokalplan skal vedtages, eller om projektet skal afvises.

Kort

Ansøgt placering af solcellepark, elektrolyseanlæg og tankanlæg. Elektrolyseanlægget kan eventuelt flyttes til en placering ved siden af tankanlægget og erhvervsområdet ved Hovedvejen i Purhus.

Visualiseringer og billeder

Visualisering af solcelleanlæg set fra Vestergade. Solcelleanlægget kan ses på bakken i baggrunden. De to lyse firkanter i forgrunden illustrerer, hvordan tankanlæggets volumen eksempelvis kan se ud. De lyse firkanter har en højde på 5 m.