Hald

Forsøgsprojekt 2018 - 2020

Lokalrådet i Hald har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet en ansøgning med titlen ”Handlekraft i Hald – Langsigtet landsbyudvikling”. I Hald vil lokalrådet genkonstituere sig til en slags landsbyfond, der i højere grad skal gøre landsbyen til projektejer og forankre indsatser via borgerbudgetter.

Baggrund

Medio 2017 åbnede Trafik, bygge- og boligstyrelsen for en forsøgspulje under byfornyelsesloven med en ramme på 9 mio. kr. målrettet byer under 10.000 indbyggere. Formålet med forsøgspuljen er at udvikle nye måder at samarbejde og finansiere byudvikling på, for derved at øge muligheden for at skabe levedygtige landsbyer og boligområder. Puljen har fokus på nedslidte ejendomme samt nye muligheder for indretning af offentlige byrum, der kan være med til at forløse landsbyernes udviklingspotentiale.

Lokalrådet i Hald har i samarbejde med Randers Kommune ansøgt Trafik, bygge- og boligstyrelsen om at få andel i midlerne fra puljen ”Landsbypartnerskaber – formelle samarbejder om landsbyudvikling”.

Trafik, bygge- og boligstyrelsen har i december 2017 meddelt, at der gives et tilskud på 1.403.000 kroner til gennemførelse af et forsøgsprojekt i Hald. Midlerne kommer fra byfornyelseslovens forsøgspulje og er med 100% statslig refusion.

Lokalrådet i Hald er tilsagnsmodtager og projektperioden løber fra d. 1.1.2018 til 31.12.2020.

Forsøgsprojektets indhold

De centrale elementer i forsøgsprojektet er:

  • Udvikling af værktøjet
  • Indgåelse af partnerskabsaftale
  • Udvikling af Landsbyfonden/Genkonstituering af Hald Lokalråd
  • Regnskab og juridisk bistand
  •  Landsbyfælleden
  • Borgerbudgettering Landsbyudvikling
  • Erfaringsopsamling

Foto: Søren Dalentoft