Hvad er områdefornyelse?

Områdefornyelse er en helhedsorienteret fornyelse af nedslidte og problemramte byområder, der er udpeget til byomdannelsesområder, og som ikke umiddelbart kan omdannes på markedsvilkår.

Områdefornyelse er en planlægnings- og anlægsproces, hvor man forsøger at opgradere et helt kvarters ubebyggede arealer, skabe samlingssteder og forbedre områdets omdømme gennem en bred indsats, hvori der også kan indgå sociale og kulturelle tiltag. Den offentlige støtte gives typisk til at gennemføre en demokratisk proces med beboerne i området, samt til eventuelle anlægsinvesteringer som f.eks. parker, forsamlingssteder, legepladser og opholdsarealer for hele kvarterer.

Områdefornyelse kan støttes økonomisk af Indenrigs- og Boligministeriet. Støtten kan bruges til at forny gader og veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Det er også muligt at få støtte til planlægning, udredning og organisering i forbindelse med omdannelse af ældre erhvervs- og havneområder. En forudsætning er, at interessenterne i området inddrages i planlægningen og gennemførelsen af indsatsen.

De centrale elementer i en områdefornyelse er:

  • At forbedre byrum – pladser, parker, veje, og stier.
  • At inddrage lokale aktører og borgere.
  • At koordinere fysiske og sociale indsatser.
  • At forbedre boliger og friarealer
  • At styrke private investeringer i området.

Kommunen træffer beslutning om områdefornyelse. Kommunen kan indenfor sin andel af den statslige udgiftsramme, der uddeles af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, afholde udgifter i forbindelse med en beslutning om områdefornyelse.

Kommunen skal udarbejde et områdefornyelsesprogram. Programmet skal bl.a. indeholde en beskrivelse af området, herunder problemer og ressourcer, en beskrivelse af de kommunale og private initiativer, en handlings- og tidsplan, et budget mv.