Langå

Områdefornyelse 2015 - 2020

Den overordnede målsætning handlede om at fremme Langås styrker som bosætningsby, ved at skabe bedre sammenhæng i byen, bedre adgang til naturen og mere liv i Bredgade.

En områdefornyelse er en 5-årig helhedsorien­teret byudviklingsindsats, som har behov for et særligt fokus. Områdefornyelsen er administreret af kommunen, og skal understøtte en positiv udvikling i samarbejdet med lokale aktører.

Områdefornyelsen er finansieret med 1/3 fra Mini­steriet for By, Bolig og Landdistrikter og 2/3 dele fra kommunen. Områdefornyelsen i Langå har et samlet budget på 12 mio. kr., finansieret med 4 mio. kr. fra staten og 8 mio. kr. fra Randers Kommune. Herudover er det centralt at der tiltrækkes yderligere midler fra private, fra fonde og puljer.

Ministeriet har, foruden områdefornyelsesmidlerne, bevilget 4,5 mio. kr. til et særligt forsøgsprojekt. Projektet bygger på borgerinvolvering og medbe­stemmelse (samskabelse).

Områdefornyelsens indsatsområder

Forsøgsprojekt - vores Bredgade

I den ene ende af Bredgade ligger stationen og i den anden ende kulturhuset, det gamle rådhus, og Bredgade bærer på den måde hele fortællingen om Langås storhedstid. Bredgade er Langås ansigt ud­adtil og byens tidligere stolthed. For at lykkes med at løfte Langå som helhed, er det helt centralt at løfte Bredgade.

Der har i 2016 været en række midlertidige forsøgsprojekter med hvert deres fokus. I sensommeren og efteråret 2018 er der blevet gennemført en permanent forandring af Bredgade, med nyindrettede grønne byrum og træer. Forandringen skal bidrage til bedre betingelser for en mere levende hovedgade og muligheder for ophold.

På tværs af jernbanen

Langå havde inden områdefornyelsen kun én overgang over jernbanen, i form af en vejbro som er placeret omkring 1 km fra sta­tionen. Byens adgang til Gudenåen og naturområ­derne øst for jernbanen var af den grund begrænset. Det betød tillige, at boligområdet Skovlyst, på den østlige side af jernbanesporet, på trods af en geo­grafisk nærhed, lå afsides i forhold til resten af byen og stationen. Mange af byens borgere så den manglende forbindelse over jernbanen som det stør­ste problem for Langå.

Byggeriet af broen blev færdig ultimo 2019.

Gudenåens potentialer

Langås fremtid er som bosætningsby og indenfor turisterhverv i relation til Gudenåen. Gudenåen har et stort potentiale for laksefiskeri, som i dag ikke er udnyttet. Byen vender med sin eksisterende bebyg­gelsesstruktur ryggen mod Gudenåen, og de fanta­stiske naturkvaliteter omkring åen er kun kendt af få. En forbedring af adgangsforhold og aktivitetsmu­ligheder ved Gudenåen vil både komme beboere og turister til gode, og dermed på én gang styrke byen som boligby og samtidig danne grundlag for et bære­dygtigt turisterhverv i byen.

Midtbyen

På de af­holdte åbne workshops har borgerne efterlyst bedre rammer omkring de offentlige pladser. Ved de cen­tralt placerede dagligvarebutikker, er der rig mulig­hed for at møde hinanden, men der manglede byrum med opholdskvalitet. Parkeringspladserne i tilknytning til dagligvarehandlen er derudover det første møde med Langå midtby og Bredgade for mange borgere dag­ligt.

Der er blevet etableret et nyt bytorv med mulighed for ophold og leg. Pladsen skaber nu rammen for uformelle møder og herlighedsværdien er højnet med væsentlig mere grønt end tidligere.

Sikker skolevej

Randersvej er primær skolevej for skolebørn i hele den centrale del af Langå. Et mindre stykke (ca. 300 meter) af vejstrækningen langs Randersvej er blevet anlagt med en sikker cykelsti.