Skilteretningslinjer

Byrådet ønsker, at skiltning skal spille sammen med de forskellige omgivelser i kommunens byer og landskaber.

Derfor er der med Randers Kommunes skilteretningslinjer, udarbejdet et administrationsgrundlag med retningslinjer for skiltning. Randers Kommunes skilteretningslinjer skal bidrage til at sikre kvalitet og helhedspræg samtidig med, at der skal være plads til fantasi og udvikling.

Randers Kommunes skilteretningslinjer blev vedtaget i 2015 (Skilteretningslinjerne er frem til april 2022, blev benævnt: Randers Kommunes skiltepolitik). Retningslinjer omkring digitale skilte/LED-skærme er tilføjet i 2018.

Skiltning bør ske med omtanke og respekt for bygningernes arkitektur, byens karakter og landskabet. Tager man disse hensyn, kan skilte være med til at skabe spændende og smukke miljøer, hvilket kan være til gavn og glæde for alle kommunens borgere. Randers Kommunes skilteretningslinjer træder i kraft, hvor der ikke er andre regler som fx lokalplaner, vejregler og tinglysning, der regulerer skiltning på ejendommen.

Hvis du ønsker at sætte et skilt op hvor der er vedtaget en lokalplan, skal skiltningen overholde lokalplanens bestemmelser. Hvis du vil sætte et skilt op i landzone, kan der være krav om en landzonetilladelse. Krav om landzonetilladelse vil oftest hænge sammen med et krav om byggetilladelse på grund af konstruktionsmæssige forhold, såsom størrelse og placering.

Skilte der altid kræver en byggetilladelse

 • Skiltning på og ved bevaringsværdige bygninger.
 • Alle former for elektroniske skilte, lysreklamer og lignende.
 • Fritstående skilte med en højde på over 2 meter eller et fladeareal på over 2 m2.
 • Større markante skilte på meget synlige og eksponerede steder vil som udgangspunkt også kræve en byggetilladelse.
 • Ansøgning om byggetilladelse skal ske via Byg og Miljø og der opkræves gebyr herfor. Ved ansøgning om byggetilladelse i Byg og Miljø benyttes/vælges aktivitet ”Nybygning af andre konstruktioner”. Adgang til Byg og Miljø kræver anvendelse af MitID.

En ansøgning om byggetilladelse skal indeholde oplysninger om:

 • Redegørelse for det arbejde, du ønsker at udføre.
 • Situationsplan, hvor ønskes skiltet/skiltene placeret.
 • Tegning, der viser skiltet/skiltene, der tydeligt viser placering, dimensioner og udformning.
 • Beskrivelse af eventuel belysning.
 • Fuldmagt fra ejer af ejendommen.
 • Afhængig af placering og type af skilt, kan der også være krav om visualiseringer.

Hvem spørger jeg, hvis jeg er i tvivl?

Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter os for at få vejledning om de gældende regler og retningslinjer. Vi hjælper dig gerne med at vurdere, om dit skilt kræver en byggetilladelse eller ej.

Du kan henvende dig med spørgsmål til Randers Kommunes skiltepolitik på denne mail plan@randers.dk

Kommerciel servicevejvisning

Det er muligt at ansøge om opsætning af kommerciel servicevejvisning til bl.a. private virksomheder, attraktioner mv. Opsætning af servicevejvisning bekostes af den enkelte virksomhed. Opsætning af kommerciel servicevejvisning koster ca. 4.000 kr. pr. skilt.

Ved spørgsmål kontakt Vej og Trafik på Skilte@randers.dk.