Klagevejledning

Der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed. Der kan ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Ifølge planloven kan man klage over retlige spørgsmål relateret til den måde en lokalplan er vedtaget på, eller hvis man finder, at indholdet af en lokalplan strider imod planloven. Jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed.

Hvem kan klage?

Enhver med retlig interesse i sagens udfald er klageberettiget. Derudover er foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelsen.

Hvordan kan jeg klage?

Du kan klage via Klageportalen. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret reguleres den 1. januar hvert år, men er endnu ikke reguleret for 2017.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus

Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagelse af lokalplanen.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg; nh@naevneneshus.dk.

Husk at orientere Randers Kommune om anmodningen.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, er du velkommen til at kontakte Plan på e-mail: plan@randers.dk.

Sådan behandler vi dine persondata

Persondata som navn, adresse, e-mail, telefon, cpr-nummer og registreringsnummer anvender vi til at kontakte dig og entydigt identificere dig. Såfremt du skal oplyse andre persondata, indgår de i den konkrete behandling af din henvendelse.

Har vi lov til at behandle dine oplysninger?

Dine personoplysninger behandles efter planloven eller databeskyttelsesforordningen (Forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger). 

Kategorier af personoplysninger

I Udvikling, Miljø og Teknik behandles primært almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail, telefonnummer, osv.). I enkelte tilfælde behandles desuden oplysninger, som vedrører straffedomme/lovovertrædelser og følsomme personoplysninger (fx helbredsoplysninger).

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til

Kommunen kan videregive eller overlade dine alm. personoplysninger til flg. modtagere:

  • Lokale foreninger, organisationer og myndigheder som evt. har lovmæssig krav på underretning om afgørelser mv.
  • Private virksomheder, som evt. udfører opgaver for kommunen (databehandlere).
  • Offentligt tilgængelige registre/programmer, som vi evt. overfører/indberetter data til.

Hvordan er kommunen kommet i besiddelse af dine personoplysninger

Din persondata har du oplyst i forbindelse med din henvendelse. Herudover kan kommunen evt. indhente oplysninger om dig ved registeropslag (fx dit cpr-nummer og civilstatus).

Hvor længe opbevarer Randers Kommune dine personoplysninger

Kommunen opbevarer oplysningerne så længe, de er nødvendige til det angivne formål eller opbevaringspligten udløber og et evt. arkiveringskrav er opfyldt. Herefter slettes oplysningerne.

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder i forhold til kommunens behandling af dine oplysninger. Du kan til enhver tid benytte dig af rettighederne, hvilket sker ved at kontakte kommunen. Du har flg. rettigheder:

  • Ret til at se dine oplysninger - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som kommunen behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse - Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.
  • Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandlingen - Du har visse i tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Videre information

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på e-mail: dpo@randers.dk

Du kan læse mere om kontaktoplysninger og databeskyttelsesrådgiverens opgaver på kommunens hjemmeside: https://www.randers.dk/databeskyttelse.