Lokalplaner i høring

Forslag til lokalplan og forslag til tillæg til kommuneplan fremlægges i høring efter planlovens § 24.

Alle der berøres direkte af forslagene eller har en særlig interesse i høringen, dvs. bl.a. ejere, lejere, brugere, interesseorganisationer og andre myndigheder bliver orienteret direkte.

Din mening er vigtig for planlægningen!

Byrådet vil gerne høre, hvad du mener om planlægningen. 

Byrådet behandler høringssvar og forslag om ændringer, inden lokalplaner og kommuneplantillæg vedtages endeligt, men det betyder ikke, at byrådet er forpligtet til at rette sig efter dem. Der er visse grænser for, hvor meget et lokalplanforslag kan ændres, før der skal fremlægges et nyt lokalplanforslag.

Midlertidige retsvirkninger

Når der er offentliggjort et lokalplanforslag, er ejendomme inden for lokalplanområdet underlagt et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse efter planlovens § 17.

Det midlertidige forbud gælder i højst et år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget og bortfalder, når den endelige lokalplan er offentliggjort.

Når høringsperioden er udløbet, kan Byrådet dog give tilladelse til mindre ændringer, hvis de er i overensstemmelse med lokalplanforslaget og kommuneplanen.

Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme i området kan fortsætte.