Busterminalen

Busterminalen er i dag en samlet by- og regionalbusterminal, der hver dag bringer 8000 passagerer til og fra området.

Passagerstrømmen på dagligt 8000 mennesker er der et stort politisk ønske om i videst muligt omfang at bibeholde i området. Samtidig skal stedet fungere som et vigtigt hængsel mellem middelalderbyens gågader og de nye bydele i Byen til Vandet. Med udviklingsplanen for Byen til Vandet skal det undersøges, hvordan området i fremtiden vil kunne fungere som et vigtigt ankomst- og koblingspunkt mellem byen og vandet. Der er udpeget et areal til busterminal og et areal til potentiel byudvikling, som skal bidrage til at skabe en offentlig oplevelsesrig forbindelse mellem vandet og midtbyen. Byudviklingen kan omfatte både detailhandel i en åben struktur, grønne arealer, kontorerhverv, boliger mv. Arealet  hvor en ny Busterminal kan placeres er i dag anvendt til parkering, og antallet af parkeringspladser skal indarbejdes i arealet for byudvikling.

Udvikling på busterminalen

Der er gennemført en undersøgelse af behovet for ny detailhandel i Randers Kommune i de næste 12 år, og behovet for nye lokaler til udvalgsvarehandel er begrænset. Der imod vurderes det at der kan gives mulighed for en stor dagligvarebutik i midtbyen, hvis den rette bymæssige og trafikale placering kan anvises. Der ligger i dag et Føtex supermarked i bebyggelsen øst for terminalen, som er uhensigtsmæssigt indrettet. Udviklingsplanen skal undersøge hvilke muligheder der er i en transformation af området.