TEAM C.F. Møller

Sammendrag af forslag fra Team C.F. Møller - Randers vores flodby

C.F. Møller, NIRAS, CUSHMAN & WAKEFIELD, Urgent. Agency

Vison - Randers vores flodby

Vores ambition for Randers, Vores Flodby er både at ”ramme Randers” og ”rykke Randers” – sådan at der med afsæt i realistiske strategier skabes både velkendte og nye kvaliteter som spænder mellem historiske træk og helt nye muligheder. Med afsæt i tre bærende principper har vi vist hvordan byudviklingen kan tilrettelægges både på kort og på lang sigt:

  1. Et bystrategisk greb der genetablerer Randers Bro som en forbindelse mellem to levende bydele, og udvikler byen på tværs af vandet fremfor kun pålangs.
  2. Et landskabsstrategisk greb der udvikler to forskel lige typer ”blå rum” – et stærkt naturpræget rum langs Gudenåen, og et urbant omkring det nordlige bassin.
  3. Et socialt og økonomisk greb som anvender tæthed i udvalgte udviklingsområder til at give overskud og frihed til at udvide naturens råderum og samtidigt – på ægte Randers-maner - efterlade områder som eksperimentelle og midlertidige.

Tema 1: Fremtidens boliger, erhvervsliv og byliv

Vi gentænker de randrusianske kvarterer som grobund for fremtidens fællesskaber, borgerdrevet byliv og nye boformer

Tema 2: Innovativ klimatilpasning

Hvert tiltag skal give firefold tilbage til borgerne - højvandsbeskyttelse, mere grønt, nye forbindelse

Tema 3: Potentialer for bæredygtighed

Jeg vil efterlade jorden i en bedre tilstand

Tema 4: Nye natur oplevelser for alle

Vi kombinerer vild natur med brugbar bynatur på hvert et dørtrin

Tema 5: Attraktive forbindelser og trafik

Mennesker før biler skaber flere og bedre byrum, og nye måder at bevæge sig gennem byen på

Tema 6: Projektøkonomi

Robust projektøkonomi sikrer en realisérbar vision, og råderum til at efterlade areal til natur, byliv og eksperimenter

Realiserbar økonomi - Ram og ryk Randers

Den unikke kobling mellem by, natur og vand er Randers’ særkende – derfra tager vi afsæt, og styrker værdierne af hver bestanddel: Byen får nye koblinger og forbindelser til vandet, og først og fremmest en ny fortolkning af sit historiske DNA ved igen at orientere midtbyen mod syd og lade Randers Bro spænde ud mellem aktive bydele på begge sider af Gudenåen.

Naturen og biodiversiteten får mere plads, så de eksisterende kvaliteter styrkes og de overordnede grønne landskabstræk bliver synlige helt ind i de nye bydele i tråd med Klimabåndets strategi, og naturen gøres mere tilgængelig og anvendelig for alle beboere, nye som nuværende.

Endeligt nydefineres vandets betydning som to karakteristiske og forskellige universer, som tilbyder forskellige aktiviteter og oplevelser – det grønne naturomkransede flodløb mod syd, og det nordlige bassin som et klart indrammet ”blå byrum” der giver en ny betydning til Østervold og koblingen til middelalderbyen.

 

Strategi -  Effektfuldt åbningstræk

Klimatilpasningsstrategien konkretiserer Klimabåndets principper, med koncentrerede indsatser på udvalgte steder hvor effekten er størst, sådan at tiltagene understøtter ambitionen om en grønnere by med bedre forbindelser og udfoldelsesmuligheder for borgerne. På samme måde er bæredygtighedsstrategien fokuseret på de vigtigste potentialer som giver de største virkninger, mens der samtidigt er rum for andre og mere eksperimenterende initiativer i planen.

Vores åbningstræk er tænkt til at give flere effekter med et greb: Ved at vende blikket mod syd gives byen et nyt ansigt mod vandet og der skabes udviklingsmuligheder som er uafhængige af usikkerhed og risici i etapeplanens scenarier. Dette udnyttes til at skabe nye pladser og forbindelser mellem middelalderbyen og vandet helt fra begyndelsen, og giver samtidigt økonomiske handlemuligheder tidligt i udviklingen som kan gøre den senere udvikling mere robust.

Grøn kant

Byliv - By for nye fælleskaber

De nye byrum supplerer middelalderbyens torve og pladser, med hver deres klare karakter som knytter til deres kobling til vandet – et urbant aktivitetsrum som ”springbræt” til det nordlige bassin, og en grøn park som en ”perle” på klimabåndet der giver adgang til Gudenåens løb. Tilsammen skaber de en ny portal til middelalderbyen, og samtidigt en åben omfavnelse af Randers Syd med orientering mod Tronholmen og Brotoften.

Med udgangspunkt i denne åbning mod vandet og Sydbyen skaber vi nye rekreative forbindelser og ”loops” som – med forskellige strækningslængder – giver adgang til rundture gennem Randers unikke natur og nye rekreative byrum. Åbningstrækkets centrale omdrejningspunkt bliver desuden et offentligt center for kultur, bydelskontor, restaurant og borgerservice som kan realiseres tidligt i kraft af den økonomiske models handlingsrum, og som både indrammer og beriger de nye byrum.

Etaperne II og II og deres scenarier er tilrettelagt sådan at de ligeledes rummer væsentlige byrums- og aktivitetskvaliteter hver især, sådan at byens anvendelse oplever et markant løft med hvert nyt udviklingsskridt.