Ny landsby bygger på fællesskaber

Mellem Randers og Aarhus skyder en ny landsby op – Munkdrup og Munkdrup Bakker. Her skal byudviklingen skabe de bedste rammer med afsæt i fællesskab, bæredygtighed og natur.

Vision

Munkdrup og Munkdrup Bakker skal udvikles som nye bæredygtige landsbyer, der har naturen helt tæt på som en nyfortolket hverdagsressource.

Vi vil revitalisere og udvikle landsbysamfundets fællesskaber. Skabe grobund og muligheder for de små og store møder mellem mennesker.

Vi vil turde at gå nye veje, skabe rum og boliger for livets mange forskellige stadier. Vi vil blande og sammensætte beboergrupper, så der dannes grundlag for nye fællesskaber.

Vi vil give plads til naturen, både det grønne og det blå – Naturoplevelser skal være hverdagsoplevelser.

Baggrund for byudviklingen i sydbyen

I 2014 udarbejdede Randers Kommune en langsigtet principplan for udviklingen af en ny bydel i sydbyen. Den sydlige bydel dækker over et areal, der strækker sig fra Paderup i nord til landsbyen Robdrup, der balancerer på den sydlige kommunegrænse mod Favrskov. Hele området ligger placeret i smuk natur, på skråninger med udsigt ud over slugter og store, grønne arealer. Bydelen der i størrelse svarer til ca. 50 procent af Randers’ nuværende, vil blive udviklet i løbet af de næste cirka 2-20 år. I alt vil den nye bydel rumme 5-6000 boliger fordelt på syv enklaver.

Principplan

Principplanen indebærer at 6 principper skal tænkes ind i byudviklingen: Bæredygtighed, bevægelse, natur, sjæl, mangfoldighed og fællesskab.

Randers Kommune har fået udarbejdet en potentialevurdering og markedsanalyse for byudviklingen i sydbyen. På den baggrund er der udformet en række anbefalinger, der opsummerer principperne fra principplanen og udtrykker de værdier og retningslinjer, som ligger til grund for helhedsplanen.

Anbefalinger

Helhedsplan

Helhedsplanens udformning tager afsæt i stedets iboende landskabelige kvaliteter og den eksisterende landsbybebyggelse. Bebyggelsen inddeles i to områder. Munkdrup og Munkdrup Bakker.

Munkdrup ligger omkring den eksisterende landsby på den vestlige side af den store ådal. Her skabes nye gårdbebyggelser omkring den centrale del af Munkdrup, som vitaliseres med nye fælles faciliteter og servicefunktioner. Øst for gårdbebyggelsen på kanten til ådalen, ligger mindre udsigtsklynger på små bakketoppe i landskabet med vue over landskabet.

I Munkdrup Bakker placeres langstrakte bakkedragsbebyggelser mellem de grønne landskabsbånd. Langs Clausholmvej udlægges spredt bebyggelse til parcelhuse og villaer.

Helhedsplan